Contacten tussen de Brusselaars en hun administraties vereenvoudigen

Actualiteit
Contacten tussen de Brusselaars en hun administraties vereenvoudigen

De gezinssamenstelling, een uittreksel uit het strafregister,… maar al te vaak moeten de Brusselaars de administraties inlichtingen verstrekken waarover ze reeds beschikken.

Dankzij de ordonnantie die de naam "Once Only" kreeg – in Brussel zouden we eerder “slechts één keer” zeggen – is het Brussels Gewest klaar om de contacten tussen zijn burgers en zijn administraties te vereenvoudigen.

Eén keer vragen om steeds weer te gebruiken

Het gaat om het veralgemenen van de eenmalige verzameling van gegevens en het hergebruik van deze gegevens in authentieke bronnen (Rijksregister, Kruispuntbank van Ondernemingen).

“Digitalisering is geen doel op zich, maar wel een noodzakelijke hefboom om van Brussel een smart city te maken en het leven van de Brusselaars aanzienlijk te verbeteren”, aldus Bernard Clerfayt, die zich verheugt over de tijdswinst voor de burgers, maar ook voor de administraties.

Verschillende studies tonen immers aan dat het hergebruik van beschikbare gegevens een positieve impact kan hebben op de werking van de overheidsdiensten.

Beschikbare gegevens en intelligente formulieren

Concreet zullen de Brusselse overheidsdiensten het rijksregisternummer of het ondernemingsnummer moeten gebruiken voor de identificatie van natuurlijke of rechtspersonen. Ze zullen eveneens de gegevens die beschikbaar zijn in de authentieke bronnen, moeten hergebruiken vooraleer deze aan de burgers te vragen.

Ten slotte zal het gebruik van elektronische formulieren toenemen, doordat ze gelijkgesteld worden met de papieren formulieren. Bij het opstellen van elektronische formulieren zal het principe van de eenmalige gegevensverzameling eveneens nageleefd moeten worden. Naar het voorbeeld van de onlinebelastingaangifte zullen bepaalde velden bijgevolg vooraf ingevuld kunnen worden.

“Nog een stap vooruit in de administratieve vereenvoudiging, dankzij de toegenomen digitalisering van de overheidsdiensten”, stelt de minister van Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging, Bernard Clerfayt.