“Geen plaats voor discriminatie bij aanwerving in Brussels Gewest”

Actualiteit
Diversiteit binnen een onderneming is een troef; geen plaats voor discriminatie bij aanwerving

“Er is geen plaats voor discriminatie bij aanwerving in het Brussels Gewest. En gelet op het tekort aan arbeidskrachten in talrijke activiteitensectoren kan niemand zich deze sociale verspilling veroorloven”, verklaart Bernard Clerfayt.

De minister van Werk wil eenvoudigere en proactievere testen in de strijd tegen discriminatie bij aanwerving in Brussel

Op zijn voordracht heeft de Regering in tweede lezing haar goedkeuring gehecht aan een ontwerp van ordonnantie om de uitvoering van testen in verband met discriminatie bij aanwerving te vereenvoudigen.

Discriminatie bij aanwerving op basis van leeftijd, afkomst, huidskleur, gender of handicap komt nog te vaak voor in het Brussels Gewest. Om dit verschijnsel tegen te gaan, wil Bernard Clerfayt eenvoudigere en proactievere testen.

Concreet stelt Bernard Clerfayt de volgende elementen voor:

  • Eenvoudigere en proactievere testen
  • “Testing” ter plaatse
  • Een betere bescherming van de inspecteurs
  • Een intensievere samenwerking met Actiris

Aldus zullen de testen gebruikt kunnen worden op basis van meldingen of klachten, maar ook – en dat is nieuw – op basis van voldoende vermoedens, zonder dat daarvoor de voorafgaandelijke toestemming van een magistraat nodig is, zoals momenteel het geval is.

De testen zullen eveneens proactiever zijn. Als uit een wetenschappelijke studie een vermoeden van discriminatieverschijnselen in een activiteitensector blijkt, zullen de gewestelijke werkgelegenheidsinspecteurs testen kunnen uitvoeren, met de voorafgaandelijke toestemming van het arbeidsauditoraat.

Tot slot zullen de inspecteurs controles ter plaatse kunnen uitvoeren onder een schuilnaam zonder daarvoor strafrechtelijk vervolgd te worden.

Actiris zal ook een essentiële rol spelen in dit project, aangezien de overheidsinstelling voortaan informatie zal kunnen uitwisselen met de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie, door met name de verschillende meldingen van werkzoekenden door te geven.