Controle gemeentelijke vzw’s effectief op 1/12

Actualiteit
Controle gemeentelijke vzw’s effectief op 1/12

We herinneren ons het schandaal bij Samusocial. De parlementaire onderzoekscommissie wees op het belang van de controle die moet worden uitgeoefend op de gemeentelijke vzw’s.

Deze gemeentelijke vzw’s beheren activiteiten die zeer nuttig zijn voor de Brusselaars zoals sportcentra, zwembaden, preventiediensten, etc.

Op voordracht van de vorige regering heeft het Brussels parlement een ordonnantie goedgekeurd om deze bijna 130 gemeentelijke vzw’s transparanter te maken en om een efficiënte controle over hun beheer uit te oefenen.

Op vrijdag 2 oktober heeft het Parlement een ordonnantie goedgekeurd die voorbereid werd door de minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt, en artikel 100 wijzigt.

Waarom deze wijziging?

Een bepaald aantal verplichtingen die opgelegd worden aan de gemeenten vereist dat de statuten van al deze gemeentelijke vzw’s conform worden gemaakt. In de ordonnantie werd in eerste instantie de termijn van 1 september 2020 vastgesteld.

Het spreekt voor zich dat, met de verplichtingen waarmee de gemeenten geconfronteerd werden tijdens de gezondheidscrisis en de onmogelijkheid tijdens de lockdown om de raden van bestuur van de gemeentelijke vzw’s bijeen te roepen, de procedures voor het conform maken van de statuten niet voor deze datum voltooid konden worden.

In de statuten moet de verplichting worden toegevoegd om een lid van de gemeentelijke oppositie in de structuur op te nemen, de gendergelijkheid na te leven, een beheersplan uit te werken dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad, maar ook om alle beslissingen van de organen van de vzw’s te bezorgen aan het Gewest, gaande van de pv’s van de raden van bestuur tot de overheidsopdrachten.

Voor de minister van Plaatselijke Besturen was er geen sprake van om de minste onduidelijkheid te laten bestaan over de noodzaak om tegemoet te komen aan de nieuwe verplichtingen. Om die reden achtte hij het belangrijk om via ordonnantie de nieuwe termijn van 1 december 2020 vast te stellen.

“Dat was een terecht verzoek in het licht van het beheer van de gezondheidscrisis die de gemeenten een grote werklast heeft bezorgd”, motiveert Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen.

De controle van de gemeentelijke vzw’s zal effectief zijn vanaf 1 december.

Gezien de hoeveelheid te verwerken dossiers, en om de controle zo snel mogelijk effectief te laten zijn, werd de verplichting om de documenten in extenso over te maken, tijdens een overgangsperiode van 24 maanden, opgeschort. De listings van de akten zullen wel via de gemeenten overgemaakt worden aan het gewestelijke bestuur.

“De beheersakten van de organen van de vzw’s zullen bezorgd moeten worden aan de gemeentebesturen en zullen op transparante wijze toegankelijk blijven voor alle gemeenteraadsleden. Gedurende twee jaar zal het toezicht deze akten niet automatisch ontvangen, maar het zal steeds toegang hebben tot de akten en ze kunnen controleren. De gemeentelijke vzw’s zullen dus controleerbaar en gecontroleerd blijven”, besluit de Brusselse minister.