Diversiteitsbeleid: evaluatie en optimalisatie

Actualiteit
Diversiteitsbeleid: evaluatie en optimalisatie

Na een evaluatie van het diversiteitsbeleid in de besturen sinds de ordonnantie van 2019, stelt minister Bernard Clerfayt de koers bij en wil hij een rechtstreekse link tussen de subsidie en de uitvoering van een diversiteitsplan dat wordt beheerd door een "diversiteitsmanager".

Er zal een evaluatiecomité worden opgericht om zich van de doeltreffendheid van het diversiteitsplan te vergewissen. In geval van een negatieve evaluatie zal het bestuur een jaar lang niet in aanmerking komen voor de subsidie.

Belang van diversiteit in het openbaar ambt

Discriminatie in arbeidsrelaties heeft ook betrekking op het openbaar ambt. "Het is tijd om de opdrachten van de diversiteitsmanager te valoriseren en te professionaliseren. Het gaat immers om een functie die essentieel is voor de invoering van een relevant beleid op maat voor de bevordering van de diversiteit in het plaatselijke openbaar ambt”, concludeert Bernard Clerfayt.

Kortom, de huidige voorwaarden voor het toekennen van de subsidie maken het niet mogelijk om diversiteit binnen besturen effectief te bevorderen.

Waarom worden de voorwaarden en controles voor diversiteitsbeleid aangescherpt?

Tot hiertoe werd de subsidie toegekend aan de besturen die minstens 10% van de kandidaten afkomstig uit kansarme wijken aanwerven. “De subsidie zoals ze nu voorzien is, vat het diversiteitsbeleid alleen samen in termen van aanwerving. Terwijl ze moet worden uitgebreid naar het personeelsbeheer, opleiding, sensibilisering en interne communicatie. Kortom, een veelheid aan acties die input zouden kunnen vormen voor een diversiteitsplan op maat voor de gemeente. Bovendien moeten we vaststellen dat het adres van een werkzoekende niet altijd zijn sociale situatie weerspiegelt. Hoe zit het met het gender, de handicap, de leeftijd of het diploma?”, stelt de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt.

 

Covid-19: overheidsdiensten zetten zich in om u van dienst te blijven

Actualiteit
Overheidsdiensten zetten zich in om u van dienst te blijven

Als gevolg van de veiligheidsmaatregelen die getroffen werden om de coronavirusepidemie in te dijken, wordt de Brusselaars gevraagd te telewerken.

Om de overheidsdiensten de mogelijkheid te geven om te blijven functioneren, om de ambtenaren de kans te geven van thuis uit te werken en om het de burgers die de overheidsdiensten willen bereiken, zo gemakkelijk mogelijk te maken, heeft het CIBG extra inspanningen geleverd.

Wat zijn de resultaten na 7 dagen?

  • 50 instellingen, waarvan 13 gemeenten en 8 OCMW’s, hebben ermee ingestemd om het systeem van videoconferentie “Webex Teams” uit te rollen. Deze dienst wordt gratis ter beschikking gesteld voor een periode van 90 dagen en reeds 45 systemen werden geïnstalleerd.
  • Er werden 15 0800-nummers geactiveerd.
  • 6 instellingen hebben het systeem “Connect.me” uitgerold om hun telefonische oproepen vanop afstand en op volkomen transparante wijze te beheren.
  • Er werden 170 bijkomende simkaarten geactiveerd.
  • De DBDMH werd op 24 uur tijd uitgerust met bijkomende telefoontoestellen voor de organisatie van een medisch crisiscentrum.

En de komende dagen zullen er nog zaken gerealiseerd worden.

Dankzij de digitalisering van onze economie en onze samenleving kunnen we vandaag de continuïteit van de overheidsdienste verzekeren.

Het openbaar ambt, de motor van de democratie

Actualiteit
Minister Bernard Clerfayt wilde tijdens een ontmoeting met de medewerkers zijn bezorgdheden voor de nieuwe legislatuur uiten

Bernard Clerfayt is bevoegd voor het openbaar ambt voor de GGC in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor de minister betekent dat het nemen van verantwoordelijkheid voor de goede organisatie en de statuten van de mensen die aangeworven werden voor de essentiële opdrachten ten dienste van de Brusselaars.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) beheert de diensten aan personen die geleverd worden door de instellingen en de vzw’s in de sector van het gezondheidsbeleid en het welzijn, en dat zonder onderscheid tussen de Franstalige en Nederlandstalige Brusselaars.

De medewerkers binnen het openbaar ambt staan voor de uitdaging om de nieuwe politieke beleidslijnen uit te voeren die onontbeerlijk zijn om tegemoet te komen aan de evolutie van de noden én aan de meest recente staatshervormingen.

Minister Bernard Clerfayt wilde tijdens een ontmoeting met de medewerkers zijn bezorgdheden voor de nieuwe legislatuur uiten, zijnde transparantie, gelijke behandeling en de zoektocht naar efficiëntie bij de uitvoering en de opvolging van de diensten. Administratieve vereenvoudiging via digitale interfaces en de synergieën ontstaan dankzij de sectorale netwerken behoren eveneens tot de prioriteiten.