Reglement voor arbeidsongeschiktheid van burgemeesters

Actualiteit
Reglement voor arbeidsongeschiktheid van burgemeester

Voortaan ontvangen burgemeesters van wie de afwezigheid wordt gedekt door een doktersattest hun salaris gedurende maximaal drie maanden. Vervolgens valt de mandataris onder het socialezekerheidsstelsel dat op hem of haar van toepassing is.

De waarnemende burgemeester ontvangt het met de functie verband houdende salaris bij het aflopen van de ononderbroken periode van drie maanden.

“Momenteel ontvangt de zieke burgemeester het salaris voor onbepaalde tijd, terwijl dat niet geldt voor zijn of haar vervanger die daadwerkelijk de functie vervult. Het is tijd om een oude bepaling te wijzigen en een evenwichtig kader te ontwerpen waarin na drie maanden de vervanging van de burgemeester die langdurig ziek is, wordt voorzien”, zo concludeert Bernard Clerfayt.

Het plan met betrekking tot de voorschriften van Bernard Clerfayt, Brusselse Minister van de Plaatselijke Besturen, zal in september, na de zomervakantie, in stemming worden gebracht bij het Brusselse parlement.

Opeenvolgende ongelijke behandelingen

Momenteel kan een zieke burgemeester zijn of haar salaris voor onbepaalde tijd blijven ontvangen, maar binnenkort zal dit niet meer het geval zijn.

Het voor onbeperkte tijd ontvangen van het volledige salaris door de zieke burgemeester, terwijl de waarnemend burgemeester het salaris van schepen blijft ontvangen, levert problemen op. Het gemeenteraadslid dat op zijn beurt de schepen vervangt, heeft namelijk in de huidige situatie geen recht op het salaris van schepen zolang de schepen die burgemeester is geworden, geen recht heeft op het salaris van burgemeester.

Deze opeenvolgende ongelijke behandelingen zijn aanleiding geweest voor de uitvoerende macht in Brussel om de van kracht zijnde wetgeving op het gebied van verhinderingen of afwezigheid van de lokale uitvoerende mandatarissen te herzien.