Renolution zal duizenden nieuwe banen opleveren

Actualiteit
Renolution: een strategie voor de renovatie van gebouwen en een kans voor de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Tussen nu en 2024 wordt meer dan 350 miljoen euro overheidsgeld geïnvesteerd in de Renovatiestrategie via steunmaatregelen voor alle Brusselaars! Die Renovatiestrategie noemen we voortaan: RENOLUTION! Renolution is ook een kans om duizenden banen te creëren.

Renolution.brussels, een revolutie voor de energieprestaties van de gebouwen

Om haar ambitieuze klimaatdoelstellingen te verwezenlijken lanceert de Brusselse regering een publiek-private alliantie voor het klimaat, voor de werkgelegenheid en om de energiefactuur van de Brusselaars te verlagen.

In het kader van die alliantie zullen alle actoren samenwerken om de instrumenten te ontwerpen, te evalueren en te doen evolueren om de RENOLUTION van de gebouwen te ondersteunen en er een ecologische, economische en sociale kans voor Brussel van te maken.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zich in zijn Energie- en Klimaatplan ertoe verbonden om tegen 2050 de koolstofneutraliteit te benaderen. Meer dan de helft van de Brusselse broeikasgasuitstoot is afkomstig van het energieverbruik van gebouwen.

Het Gewest heeft daarom tijdens de vorige legislatuur een ambitieuze strategie voor de renovatie van gebouwen gelanceerd, waarbij alle publieke maar ook private instrumenten zijn ingezet. Deze RENOLUTION streeft naar een gemiddeld energieprestatieniveau van 100 kWh/m²/jaar voor Brusselse woningen en naar energieneutraliteit voor tertiaire gebouwen in 2050, d.w.z. een gemiddeld verbruik dat drie of vier keer lager ligt dan in de huidige situatie. De implementatie ervan is begonnen en zal geleidelijk worden uitgebreid.

Renolution, dat zijn ook duizenden nieuwe banen

“De strategie voor de renovatie van gebouwen, waarbij de energieprestaties van de gebouwen verbeterd moeten worden, zal niet alleen de werkgelegenheid op peil houden, maar ook duizenden nieuwe banen opleveren en positieve effecten op de Brusselse economie hebben. Voor deze strategie zijn dus goed opgeleide en tegelijk meer vakmensen nodig. In maart jongstleden waren er overigens 4.980 Brusselse werkzoekenden op zoek naar een job in de bouwsector. De renovatiestrategie zou ervoor moeten zorgen dat zij, eventueel via een opleiding, de arbeidsmarkt in de nabije toekomst opnieuw kunnen betreden. Daarom zullen wij tijdens deze legislatuur een Pool Opleiding-Werk voor de beroepen uit de bouwsector openen. Deze pool, die de naam Construcity.brussels heeft gekregen, zal de schakel tussen enerzijds de overheidsdiensten voor tewerkstelling en opleiding en anderzijds de bouwsector vormen. De bedoeling is om niet alleen werkzoekenden en jongeren die alternerend onderwijs volgen, maar eveneens professionals, op te leiden op het vlak van de nieuwste technieken, en met name die van duurzaam bouwen. ConstruCity is enkel en alleen een win-winsituatie!”, verklaarde Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Opleiding.

Dit is een enorme uitdaging en de overheid wil alle drijvende krachten inzetten om ambitieus te reageren. Dit is ook een kans waarvan Brussel de vruchten moet plukken. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bundelt daarom zijn krachten met de bouwsector, de financiële sector, de verenigingssector en de sociale partners, om samen doeltreffende oplossingen te implementeren: dit wordt de RENOLUTION-alliantie, een alliantie voor renovatie, een plaats voor dialoog en samenwerking die alle sectoren samenbrengt die betrokken zijn bij de energierenovatie van de Brusselse gebouwen. Alle uitdagingen van de renovatie zullen aan bod komen: financiering en fiscaliteit, administratieve en stedenbouwkundige vereenvoudiging, begeleiding, duurzaamheid en circulaire economie, erfgoed en architecturale kwaliteit, kwalificatie van beroepen, innovatie, solidaire transitie. Het is duidelijk dat deze dynamiek de opleiding van werknemers in nieuwe bouwtechnieken inhoudt en dat op de lange termijn duizenden banen betrokken zullen zijn.

De regering zal dus blijven investeren in de opleiding van de Brusselaars in de renovatieberoepen. Samenwerking tussen de overheidssector en de bouwsector om opleiding en werkgelegenheid te stimuleren is een van de prioriteiten van RENOLUTION. Construcity.Brussels, de opleidings- en tewerkstellingspool voor de bouwsector, zal nog vóór de zomer officieel worden opgericht.

Volgens een studie van Leefmilieu Brussel zouden de budgetten waarin deze RENOLUTION voorziet, op termijn ongeveer 8.000 niet-delokaliseerbare banen moeten opleveren. Het is dan ook van essentieel belang om met de sector samen te werken, zodat die in Brussel over deze arbeidskrachten kan beschikken.

Een vereenvoudigde toegang tot de premies is een essentiële stap

RENOLUTION beoogt de eerste renovatieverplichtingen op te leggen vanaf 2030. Het Gewest wil echter niemand voor voldongen feiten stellen en zal alle steun- en begeleidingsmaatregelen nemen zodat renovatiekandidaten kunnen anticiperen. De uitvoering van deze maatregel zal zorgvuldig worden bestudeerd: er zal bijzondere aandacht worden besteed aan het risico van stijgende vastgoedprijzen, een voorfinancieringsmechanisme zal worden behouden en versterkt, het inkomen en het vermogen van huishoudens zullen in aanmerking worden genomen, zowel wat de toegekende premies als de beoogde werken betreft, enz. Zo werkt het Gewest aan een globale hervorming van het stelsel van de premies voor woningrenovatie, de premies voor gevelverfraaiing en de energiepremies, met als doel de toegang tot de premies voor de Brusselaars verder te vereenvoudigen.

Meer dan 350 miljoen euro voorzien tegen 2024 en een one-stop-shop voor alle procedures

De regering wil deze ambitie handhaven en ondersteuning bieden aan alle Brusselaars die hun woning willen renoveren. Ze zal de begeleiding en de financiële ondersteuning aanzienlijk versterken, door te evolueren naar een one-stop-shop voor alle renovatieprocedures. Voor de burgers zal Homegrade het referentiepunt zijn. In de meerjarenbegroting van de regering is tot 2024 meer dan 350 miljoen euro uitgetrokken voor de verschillende financiële steun- en begeleidingsmechanismen. Een budget dat jaar na jaar zal stijgen gedurende de hele legislatuur. Een sterk gebaar naar iedereen die renoveert.

Vanaf begin 2022 zullen de renovatiepremies en de energiepremies worden eengemaakt voor eigenaars-bewoners. Deze ‘hervormde’ renovatiepremies zullen dan, onder bepaalde voorwaarden, toegankelijk worden gemaakt voor eigenaars-verhuurders, die momenteel alleen aanspraak kunnen maken op energiepremies.

Dankzij die middelen lanceert de regering in 2021 ook:

  • voor mede-eigendommen – het gaat om 55% van het Brusselse woningbestand: begeleiding op maat, gezien de specifieke kenmerken van mede-eigendommen;
  • voor gewestelijke en gemeentelijke overheden: RenoClick, een begeleidings- en financieringsprogramma, in samenwerking tussen Leefmilieu Brussel en Sibelga;
  • het Renolab, dat het mogelijk zal maken vernieuwende oplossingen te testen op het gebied van begeleiding, financiering, efficiëntere renovatietechnieken in Brussel, enz. We maken plaats voor innovatie, wat essentieel is om de doelstellingen te bereiken.