Toezicht op gemeentelijke vzw’s versterkt en geoptimaliseerd

Actualiteit
Toezicht op gemeentelijke vzw’s versterkt en geoptimaliseerd

Op voorstel van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, heeft de regering ingestemd met een voorontwerp van ordonnantie ertoe strekkende het toezicht op de gemeentelijke vzw’s te versterken en te verbeteren.

Gemeente als eerste toezichtniveau

Het eerste toezichtniveau van een gemeentelijke vzw is de gemeente zelf. Ze ziet erop toe dat de opgerichte vzw de geldende wetgeving en de beginselen van goed bestuur eerbiedigt. Voor sommige vzw’s gaat het belang van toezicht verder dan het gemeentelijke niveau, vanwege de aard van de gecontroleerde akte, de auteur ervan of zelfs de bedragen die ermee gemoeid zijn.

Verplichtingen van micro-vzw’s gelden ook als basisvoorwaarden voor alle vzw’s

Alle vzw’s zullen aan de regering hun fundamentele en oprichtingsakten moeten voorleggen, die welke een grote financiële impact hebben: de statuten en hun wijzigingen, het beheerscontract en de wijzigingen ervan en de jaarrekeningen. Brussel Plaatselijke Besturen zal jaarlijks een bijgewerkte lijst van gemeentelijke vzw’s publiceren.

Aanvullende verplichtingen voor kleine en grote vzw’

  1. Naast de basisvereisten zullen kleine vzw’s alle documenten met betrekking tot overheidsopdrachten van meer dan 175.000 euro moeten overmaken, alsook een lijst van de door hun bestuursorganen vastgestelde besluiten.
  2. Naast de basisverplichtingen en de verplichtingen voor kleine vzw’s moeten grote vzw’s de volgende documenten overmaken: akten tot intrekking of rechtvaardiging van een opgeschorte akte; akten van de algemene vergadering; overeenkomsten; het aangaan van leningen; de verwerving of vervreemding van eigendomsrechten of zakelijke rechten op onroerende goederen.

Hoe maak je onderscheid tussen de 3 soorten vzw’s?

Het onderscheid tussen micro-, kleine en andere vzw’s is rechtstreeks overgenomen uit het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

Worden beschouwd als micro-vzw’s, de vzw’s die op de balansdatum van het laatste afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

  • jaargemiddelde van het aantal werknemers: 10;
  • jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 700 000 euro;
  • balanstotaal: 350 000 euro.

Een kleine vzw is een vzw die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:

  • jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50;
  • jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 9 000 000 euro;
  • balanstotaal: 4 500 000 euro.

Vzw’s die niet aan de voorwaarden van de eerste twee categorieën voldoen, worden als grote vzw’s beschouwd.