Dienstencheques: 5 maatregelen om huishoudhulpen beter te beschermen

Actualiteit
Dienstencheques: 5 maatregelen om huishoudhulpen beter te beschermen

Vandaag buigt het Brussels Parlement zich over de verbetering van de arbeidsomstandigheden van de huishoudhulpen. Na een raadplegingsprocedure van bijna 2 jaar zal Brussel het eerste gewest van het land zijn om de werkneemsters uit de sector maximale bescherming te geven. Hoe? Door een verlichting van de eindeloopbaan, een verplicht bezoek vooraf aan de werkplek en de uitsluiting van gebruikers die zich misdragen.

Het Brussels Gewest is het gewest dat het verst gaat om zijn werknemers te beschermen en hun dagelijks leven te verbeteren. Hieronder focussen we op 5 in het oog springende maatregelen:

Opleiding

In het Brussels Gewest zal elke nieuwe werknemer in de sector een cyclus van 9 uur opleiding moeten volgen. En, zoals in Wallonië, zal elke werknemer jaarlijks verplichte opleiding krijgen, behalve dat het in Brussel 16 uur betreft tegenover 9 uur in Wallonië.

Begeleiding

De permanente begeleiding van de ondernemingen stelt dat jaarlijks 2 individuele gesprekken en een gezamenlijk gesprek moeten plaatsvinden. In dit kader zullen de instrumenten voor ondersteuning bij opleiding, de uitwisseling van goede praktijken, problematisch gedrag van klanten en de instanties die gecontacteerd dienen te worden in geval van discriminatie of pestgedrag, worden toegelicht.

In Vlaanderen of Wallonië is er niets voorzien op dat vlak.

Verlichting eindeloopbaan

Om de eindeloopbaan te verlichten, zullen huishoudhulpen ouder dan 50 jaar mentor kunnen worden en hun vaardigheden en ervaring ten dienste kunnen stellen voor de begeleiding van een minder ervaren collega. De mentor zal opleidingen op het terrein kunnen verzekeren, individuele gesprekken kunnen voeren en bezoeken op de werkplaats kunnen uitvoeren om te controleren of het materiaal dat de klanten ter beschikking stellen, conform de regels is. In Wallonië bestaat geen gelijkaardige maatregel.

Bescherming

Voortaan zal voor elke nieuwe klant een verplicht bezoek vooraf aan de woning worden uitgevoerd, vooraleer er met dienstencheques kan worden gewerkt. Dit bezoek maakt het mogelijk om zich ervan te vergewissen dat de ruimtes gezond zijn, dat er geschikt materiaal beschikbaar is en dat het aantal werkuren overeenstemt met de werklast.

Er zal eveneens een overeenkomst worden afgesloten tussen de gebruiker en de erkende onderneming om de contractuele verplichtingen en de verantwoordelijkheden tegenover de huishoudhulpen transparant te maken. Hoewel in Wallonië het invoeren van een overeenkomst tussen de onderneming en de gebruiker voorzien wordt, maakt zij geen gewag van een bezoek vooraf, maar wel van gerichte bezoeken tijdens de werkuren.

Sanctie

Zoals in Wallonië zullen gebruikers die zich misdragen, uitgesloten kunnen worden en geen gebruik meer kunnen maken van dienstencheques. In Brussel bedraagt deze termijn 3 jaar en deze kan worden verlengd tot 5 jaar in geval van recidive. In Wallonië bedraagt de uitsluitingsduur een jaar.

“Brussel is het meest daadkrachtige gewest op het vlak van de bescherming van zijn huishoudhulpen”

“De huishoudhulpen voeren dagelijks taken uit die op lange termijn grote gevolgen kunnen hebben voor hun gezondheid. Vandaag verheug ik mij over de mooie vooruitgang die geboekt werd in het Brussels Gewest om hun dagelijks leven te verlichten! We moesten deze vrouwen beter beschermen, hen de kans geven hun vaardigheden te ontwikkelen, en vooral met hen werken om de risico’s voor hun gezondheid te beperken en hun werklast vanaf 50 jaar te verlichten!”

“Brussel is het meest daadkrachtige gewest op het vlak van de bescherming van zijn huishoudhulpen. Of het nu om opleiding, begeleiding, arbeidstijd, hun bescherming of de uitsluiting van bepaalde gebruikers gaat, wij gaan verder en zullen harder sanctioneren dan onze buren. Ik hoop dat deze tekst een bron van inspiratie zal zijn om waardige arbeidsomstandigheden voor alle huishoudhulpen te waarborgen”, besluit Bernard Clerfayt.