Wettelijke vermeldingen

Raadpleging van de website en intellectueel eigendomsrecht

Door het gebruik van de website bernardclerfayt.brussels verwerft de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht op de inhoud van de website. Onder inhoud van de website wordt verstaan: de teksten, foto’s, video’s, al dan niet bewegende beelden, gegevens, logo’s, merken en andere elementen waaruit de website is samengesteld. Door het bezoeken van de website verklaart de gebruiker zich akkoord met het feit dat hem enkel een gebruik wordt toegestaan voor raadplegingsdoeleinden. Elk ander gebruik is onderworpen aan een uitdrukkelijke voorafgaande toelating.

Elk onrechtmatig gebruik van (een deel van) de website kan aanleiding geven tot een vervolging overeenkomstig de van kracht zijnde wetten. De aansprakelijkheid van de verantwoordelijke uitgever, Bernard Clerfayt is beperkt tot de inhoud die gepubliceerd wordt onder de hoofd URL.

Cookies

Zoals de meeste websites gebruiken wij Google Analytics om het aantal bezoekers van onze website te tellen. Deze statistieken bevatten kwantitatieve gegevens zoals het aantal bezoeken en bezoekers, alsook kwalitatieve gegevens zoals de gedragsstromen, de verkeersbronnen en algemene demografische gegevens. Deze analyse wordt mogelijk gemaakt door de captatie van de IP-adressen van de gebruikers. Deze adressen worden geanonimiseerd. Hier vindt u meer info over de methode die Analytics gebruikt om de IP-adressen anoniem te maken.

Nieuwsbrief “Brussels+”

Minister Bernard Clerfayt publiceert vanaf september 2021 “Brussels+”, een nieuwe nieuwsbrief voor alle abonnees die hun inschrijving voor deze nieuwe versie bevestigd zullen hebben of zich spontaan inschrijven. Het beheer van de lijst met ingeschrevenen verloopt via het platform Mailchimp, dat geconfigureerd werd volgens de GDPR-regelgeving, de algemene verordening voor de bescherming van persoonsgegevens van de EU. De door de abonnee gegeven toelatingen worden geregistreerd en kunnen eender wanneer door hem gewijzigd worden door de links te volgen die bij elke verzending onderaan aanwezig zijn. U kan zich hier inschrijven.

Huidige referenties en toekomstige reglementeringen

De algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) is beschikbaar op de officiële website van de Europese Unie. U kan deze online raadplegen.

Deze verordening vervangt de Belgische wet van 8 december 1992 (Wet op de privacy), met name wat betreft de vrijwillig gegeven toestemming voor de verwerking van de gegevens, de informatie en de beveiligde toegang tot de gegevens, de informatie betreffende het overmaken van de gegevens aan derden. De definitie verduidelijkt en bepaalt de producten en diensten en de mogelijkheid voor de burgers om deze te selecteren en op elk moment hun instellingen aan te passen, enz.

Wij behouden ons het recht voor om deze wettelijke vermelding te wijzigen teneinde eventuele bijkomende normen of aanvullende bepalingen toe te passen die zouden voortvloeien uit nationale wet- en regelgeving als gevolg van de toepassing van de GDPR van de Europese Unie.