Brussels Gewest maakt 5 miljoen euro vrij voor cultuurwerkers

Salle de spectacle vide - suite à la crise, peu d'intermittents du secteur culturel ont enregitré des prestations

Artiesten en cultuurwerkers hebben tijdens de lockdown amper prestaties verricht, en het ziet er niet naar uit dat de sector snel weer op gang zal komen. Zij die geen enkele steun hebben genoten dreigen in armoede te vervallen.

Om de uitzendkrachten uit de culturele sector te steunen, heeft de Brusselse Regering een enveloppe van 5 miljoen euro vrijgemaakt om een uitzonderlijke steun toe te kennen aan de cultuurwerkers in verhouding tot hun inkomsten.

"De premie belooft een verademing te zijn voor duizenden werknemers uit de sector die de afgelopen maanden geen steun hebben ontvangen. De culturele sector creëert immers werkgelegenheid in het Brussels Gewest; er zijn maar liefst 45.000 directe en indirecte jobs in deze sector. Deze duizenden uitzendkrachten mogen niet de vergeten slachtoffers van deze crisis worden. De federale regering loopt wat achter, maar Brussel boekt vooruitgang en maakt een groot bedrag van 5 miljoen euro vrij", legt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, uit.

Wat zijn de premies en toekenningsvoorwaarden ?

In de praktijk wordt de uitzonderlijke steun van maximaal 1.500 euro toegekend onder de volgende voorwaarden:

  • 1.500 euro voor de cultuurwerker die tussen 13 maart 2020 en 31 mei 2020 inkomsten van minder dan 775 euro heeft ontvangen;
  • 1.000 euro voor de cultuurwerker die in diezelfde periode inkomsten van minder dan 1.550 euro heeft ontvangen;
  • 500 euro voor de cultuurwerker die in diezelfde periode inkomsten van minder dan 3.100 euro heeft ontvangen.

De aanvraag zal online moeten worden ingediend op de website van Actiris, www.actiris.brussels, tussen eind juli en 16 augustus.

Brussels relanceplan: werk en steun voor kwetsbare families zijn prioritair

De Brusselse Regering vervolledigt haar noodmaatregelen voor de relance door een bijkomend budget van 120 miljoen euro vrij te maken. Deze nieuwe fase in het relanceplan zal binnenkort voorgesteld worden aan het Brussels Parlement.

Deze nieuwe reeks maatregelen die de Brusselse Regering trof, heeft rechtstreeks betrekking op personen en ondernemingen die ondersteuning van de overheden nodig hebben. Minister Bernard CLERFAYT stuurt het beleid aan voor de werkzoekenden en de gezinnen.

Maatregelen inzake tewerkstelling en gezinsbijslagen

Speciale premie voor nieuwe schooljaar voor meest kwetsbare gezinnen

Elk gezin dat in aanmerking komt voor verhoogde uitkeringen, zal een premie voor het nieuwe schooljaar van 100 euro ontvangen. De bedoeling is de door de coronaviruscrisis toegenomen armoede te bestrijden. Vóór de crisis leefde 1 op de 5 kinderen reeds in armoede.

Opleidingen, meerwaarde voor inzetbaarheid

Het opleidingsaanbod zal uitgebreid en aangepast worden voor beroepen die leiden tot duurzame en kwaliteitsvolle jobs. De knelpuntberoepen zullen eveneens een prioritaire pijler vormen.

Een gebrek aan opleiding blijft immers de belangrijkste verklaring voor de werkloosheid in het Brussels Gewest. Het verwerven van nieuwe competenties – op het vlak van taal, digitale technologieën en vakkennis – moet een verplichte stap worden voor werkzoekenden om hun inzetbaarheid te vergroten.

Kwaliteitsvolle begeleiding bieden

We zullen de begeleidingsprocedures van Actiris voor de werkzoekenden en de werkgevers optimaliseren. Het is noodzakelijk dat de werkgevers ingelicht en geadviseerd worden inzake rekrutering, maar ook op het vlak van HR-beheer om risico’s op ontslag zo veel mogelijk te voorkomen.

Tegelijk wordt de digitalisering van de diensten van Actiris voortgezet om werkzoekenden en werkgevers aan te sporen voordeel te halen uit de digitale tools en diensten. De digitalisering maakt het mogelijk om de administratieve taken vlotter te laten verlopen en lichter te maken. Door aan efficiëntie te winnen, kunnen de tewerkstellingsconsulenten zich concentreren op de begeleiding van de doelgroepen die er het meeste nood aan hebben.

Oprichting “Opveringsfonds”

Het “Opveringsfonds” zal ervoor zorgen dat werknemers die ontslagen werden in het kader van een faillissement als gevolg van de coronacrisis, begeleiding op maat krijgen en een aangepast outplacementtraject kunnen volgen.

De eerste weken zijn belangrijk om de competenties van de nieuwe werkzoekenden te activeren en te vermijden dat ze vast komen te zitten in de werkloosheid.

Steunmaatregelen voor tewerkstelling voor slachtoffers crisis

Zelfstandigen van wie de activiteit zwaar te lijden had onder de crisis, verkeren in de meest precaire situatie en zijn onbetwistbaar het meest kwetsbaar.

We hebben een belangrijke maatregel goedgekeurd om deze zware crisissituaties van zelfstandigen die failliet zijn gegaan, aan te pakken door het contingent personen dat gebruik kan maken van artikel 60, te verhogen. Dit mechanisme zorgt ervoor dat mensen die geen toegang hebben tot werkloosheid, kunnen werken en hun rechten op sociale zekerheid kunnen herwinnen.

Brussels hacks the crisis: Brusselaars kiezen massaal voor fiets en toerisme in eigen stad

Brusselaars kiezen massaal voor fiets en toerisme in eigen stad

Met “Brussels Hacks the Crisis”, het participatieve initiatief dat begin juni gelanceerd werd, werden meer dan honderd ideeën verzameld om Brussel heruit te vinden na de gezondheidscrisis. Een jury van experts selecteerde de zes beste ideeën, waarop de Brusselaars hun stem konden uitbrengen.

De twee ideeën die de meeste stemmen kregen, zijn een project voor een app op de smartphone voor fietsers en een project om Brussel te ontdekken. Zij zullen gedurende de hele maand juli ontwikkeld worden door studenten ter gelegenheid van de Open Summer of Code.

"Brussels hacks the crisis krijgt vorm! We vroegen de Brusselaars wat ze nodig hebben om hun dagelijks leven te verbeteren, en morgen zullen we, hoop ik, hen deze diensten kunnen aanbieden dankzij IT-toepassingen. Wanneer het goed beheerd wordt, is het digitale een geweldige hefboom om onze stedelijke ervaringen te transformeren, crisissen te boven te komen en onze toekomst te verfraaien”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering.

Brussels is biking” is een project voor een applicatie die voorziet in alles wat een fietser nodig heeft. De app vergezelt de fietser, in zijn zak, tijdens zijn verplaatsingen. Ze bevat een fietskaart met daarop fietsenstallingen, fietsherstellers, waterfonteinen, een agenda met alle fietsevenementen, een trackingsysteem om fietsdiefstal tegen te gaan en zelfs een formulier om gevaarlijke wegen te melden.

De app voor wandelingen in Brussel, “Toerist in mijn stad”, komt tegemoet aan de behoefte om de stad te (her)ontdekken. Wanneer je verbinding maakt met de applicatie, verschijnen verschillende routes met telkens een te bereiken doel: een park, een fresco, een ongewone plaats, enz. De app zou de reeds gemaakte trajecten opslaan, zodat gebruikers uitgenodigd worden om andere wijken te ontdekken, en voorziet ook de mogelijkheid voor burgers en verenigingen om wandelingen in Brussel rond specifieke thema’s te creëren en te delen.

Brusselse administraties: 462 formulieren grondig getoetst aan “Only Once”-principe

462 formulieren grondig getoetst aan “Only Once”-principe

Wist u dat, om een energiepremie in het Brussels Gewest te bekomen, u naast het in te vullen formulier ook een attest van gezinssamenstelling en een aanslagbiljet moet aanleveren? De Brusselaars moeten nog te vaak informatie verstrekken aan de administraties waarover ze reeds beschikken.

Om het aantal op te vragen officiële documenten te beperken en het herhaaldelijke opvragen van reeds door de administraties gekende gegevens te vermijden, voert de nieuwe ordonnantie “Only Once” het principe van de eenmalige gegevensverzameling in. De beschikbare gegevens zullen worden hergebruikt dankzij authentieke bronnen (Rijksregister, Kruispuntbank van Ondernemingen).

Over deze ordonnantie, een initiatief van minister Bernard Clerfayt, heeft het Brussels Parlement gestemd op vrijdag 3 juli.

“Digitalisering is geen doel op zich; het is een essentiële hefboom om van Brussel een smart city te maken en het leven van de Brusselaars aanzienlijk te verbeteren. Als minister van Administratieve Vereenvoudiging en Digitalisering zijn er tal van synergieën die ik zou willen ontwikkelen tussen deze twee domeinen, waaronder met name het Once Only-principe”, legt Bernard Clerfayt uit.

462 formulieren om “Only Once”-principe voor 1 januari 2021 op toe te passen

Het Brussels Gewest vereenvoudigt aldus de contacten tussen de burgers en de administraties dankzij “Only Once”. Dit principe verankert ook een nieuw recht van de Brusselaars om niet meer geconfronteerd te worden met administratieve rompslomp.

Only Once” maakt het eveneens mogelijk om te melden dat een formulier niet conform het “Only Once”-principe zou zijn. De burgers kunnen aldus hun opmerkingen formuleren op de website van Easy.brussels.

"Once Only – ‘slechts één keer’ – moet de regel worden en geen uitzondering meer zijn. Door de administratieve rompslomp te schrappen, maken we het leven van de burgers eenvoudiger. We besparen hen tijd en extra gedoe”, besluit de Brusselse minister.

Eerste stappen gezet voor noodzakelijke modernisering van Gemeentewet

noodzakelijke modernisering van Gemeentewet

Hoe moet je een gemeente blijven beheren met het in acht nemen van de social distancing? Hoe moet je snel officiële documenten ondertekenen tijdens een lockdown?

De voorbije maanden hebben de Brusselse gemeenten hun gemeenteraden en schepencolleges via videoconferentie kunnen houden en elektronische handtekeningen mogen gebruiken. Twee nieuwigheden die mogelijk werden gemaakt dankzij digitale technologieën.

Dankzij wijzigingen aan de Nieuwe Gemeentewet zullen beide praktijken voortgezet kunnen worden. Het ontwerp van ordonnantie, dat het Brussels Parlement nu vrijdag 3 juli tijdens de plenaire vergadering zal behandelen, dient om de tekst te moderniseren, vooraleer wordt overgegaan tot de volgende fase waarbij de Nieuwe Gemeentewet grondig zal worden herzien.

“De wijzigingen die aan de Nieuwe Gemeentewet werden aangebracht, zijn slechts een eerste stap binnen een veel uitgebreidere beleidswerf, namelijk een grondige herziening van de werking van de gemeenten. En nu al wordt de tweede fase opgestart met een herwaardering van het loon van de medewerkers van de gemeente en van de wettelijke graden. En om tot de laatste stap te komen, wordt een staten-generaal van de plaatselijke besturen georganiseerd. In dit kader zal de burgers gevraagd worden om hun verwachtingen voor de toekomst zonder enig taboe te formuleren. De Brusselaars zullen nogmaals centraal staan in onze politieke actie, aangezien ze blijk geven van een steeds grotere nood om actief deel te nemen aan het beheer van de stad”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen.

De Nieuwe Gemeentewet moet namelijk aangepast worden aan de uitdagingen van een modern management van de gemeenten. De gemeenten zijn de essentiële schakels van de democratie en van de efficiëntie van de overheidsdiensten. Tijdens deze legislatuur zal onder meer gewerkt worden aan de volgende beleidswerven: de decumul, de vermindering van het aantal overheidsmandatarissen en de verbetering van hun statuut, nieuwe opdrachten voor de gemeenten en de evolutie van hun financiering.

60 miljoen ter ondersteuning van de Brusselse gemeenten om tegemoet te komen aan de “demografische boom”

Boom démographique en Région bruxelloise, les enfants doivent pouvoir être accueillis dans les infrastructures

1,2 miljoen Brusselaars, dat zijn er 125.000 meer dan 10 jaar geleden. En volgens demografische prognoses zullen we in 2060 met meer dan 1,3 miljoen zijn.

Deze bevolkingsgroei gaat gepaard met een toegenomen behoefte aan diensten en collectieve voorzieningen: kinderdagverblijven, scholen, mobiliteit, groene ruimten, enz.

Op voorstel van minister Bernard Clerfayt heeft de Brusselse Regering een ontwerpbesluit goedgekeurd om bepaalde gemeentelijke projecten in het Brussels Gewest in verband met de bevolkingsgroei financieel te ondersteunen voor de periode 2020-2022. Een maximaal bedraag van 60 miljoen euro wordt aldus toegekend aan investeringsprojecten van de Brusselse gemeenten ten dienste van hun inwoners.

“Net zoals alle grote stedelijke metropolen krijgt Brussel te maken met het fenomeen van “terugkeer naar de stad”. Steeds meer mensen willen in de stad wonen. Deze demografische boom leidt onvermijdelijk tot nieuwe behoeften op het gebied van infrastructuur voor kinderopvang, sport en recreatie en zelfs tot een beredeneerde verdichting van huisvesting. Ik heb de gemeenten willen helpen door een aanzienlijk bedrag te voorzien om de uitdagingen van de demografische verandering aan te gaan en tegelijkertijd de levenskwaliteit van de inwoners van Brussel te verbeteren, zonder daarbij de autonomie van de Brusselse gemeenten in het gedrang te brengen”, legt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, uit.

De beoogde projecten kunnen betrekking hebben op verschillende sectoren, zoals huisvesting, kinderopvang, schoolaanbod, aanbod van sport- of culturele infrastructuur, onthaal van de burger, enz. De nieuwe vrijgemaakte middelen zullen bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor de financiering van een nieuw speelplein, een gemeentelijke kinderopvang of school, de aankoop van grond of zelfs de renovatie van gemeentelijke gebouwen.

In de praktijk moeten de Brusselse gemeenten vóór 30 september 2020 reageren op een projectoproep. Uiterlijk op 30 oktober 2020 zullen zij bericht krijgen over de ingediende projecten die in aanmerking komen. Om de financiële steun van het Brusselse Gewest te genieten, dienen de werken in 2020, 2021 of 2022 besteld te worden.

Om ervoor te zorgen dat de 19 Brusselse gemeenten voldoende middelen krijgen, zal de 60 miljoen euro worden toegewezen volgens de verdeelsleutel die gebruikt wordt voor de Algemene Dotatie voor de Gemeenten. Hierdoor is een objectieve verdeling van de middelen onder de Brusselse gemeenten mogelijk.

Premie van 2.000 euro voor Brusselse culturele en creatieve sector kan vanaf 25 juni worden aangevraagd

Création de bijoux, une activité artistique de renon en Région de Bruxelles-Capitale

De premie van 2.000 euro voor de Brusselse culturele en creatieve sector kan vanaf 25 juni aangevraagd worden op de website www.primecovid.brussels. De Brusselse Regering keurde de premie in juni goed om een aanzienlijk deel van de Brusselse economie die zwaar getroffen werd sinds het begin van de gezondheidscrisis, te ondersteunen.

In het Brussels Gewest dragen cultuur en creatieve activiteiten bij aan de internationale reputatie van Brussel. Zij nemen volledig deel aan het sociale en economische leven van het Gewest.

“De actoren uit de culturele sector in brede zin mogen niet vergeten worden bij de toekenning van steunmaatregelen. Het Gewest staat klaar, naast de federale overheid en de gemeenschappen, om de structuren die geen enkele vorm van steun hebben genoten, te helpen. Deze premie van 2.000 euro geeft dus wat ademruimte aan de Brusselse culturele en creatieve sector. We zullen eveneens de professionals uit de sector die geen enkele steun hebben gekregen, bijstaan”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

In het Brussels Gewest zouden 952 culturele en creatieve organisaties recht hebben op de premie voor een bedrag van 1,9 miljoen euro.

Hoe kunnen culturele instellingen deze premie bekomen?

De structuren uit de culturele en creatieve sector kunnen de premie aanvragen via www.primecovid.brussels. Ze hebben een bankattest van de rekening van de onderneming nodig, alsook een foto van de bankkaart gekoppeld aan de zichtrekening van de onderneming, een recto-versofoto van de identiteitskaart van de ondertekenaar van de aanvraag en een verklaring op erewoord dat aan de toekenningsvoorwaarden werd voldaan.

Nieuwe Gemeentewet: eerste stap in de herziening van de werking van de gemeenten

Vue panoramique de Bruxelles

De Brusselse regering moderniseert de teksten die gelden voor de plaatselijke besturen. Een Brussels wetboek voor plaatselijke besturen is trouwens voorzien om alle wetteksten die betrekking hebben op de plaatselijke besturen te verduidelijken. Eerste stap: de Nieuwe Gemeentewet vernieuwen en aanpassen. De wijzigingen komen er op vraag van de gemeenten zelf.

 “De wijzigingen aangebracht aan de Nieuwe Gemeentewet zullen een noodzakelijke facelift mogelijk maken waarop ongetwijfeld meer ingrijpende operaties zullen volgen: de volledige decumul, de vermindering van het aantal schepenen, de opwaardering van het statuut van burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters, alsook dat van de gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden. Een optimale uitvoering van deze beleidswerven vraagt tijd en vereist dat in talrijke stappen te werk wordt gegaan”, besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen.

Inhoudelijke wijzigingen werden aangebracht om het gemeentelijke beheer te vergemakkelijken: de bijstandsregeling van een mandataris met een handicap wordt verbeterd, een artikel voert voor het college van burgemeester en schepenen de mogelijkheid in om te vergaderen door middel van videoconferentie, en de gemeenten zullen de elektronische handtekening mogen gebruiken.

De Nieuwe Gemeentewet vormt de basistekst van het gemeenterecht. Het is deze wet die het merendeel van de regels vaststelt die van toepassing zijn in de 19 Brusselse gemeenten, maar ook hun werking met het Brussels Gewest. Het is de institutionele architectuur van de gemeenten.

Aantal jobs in sociale economie afgelopen 5 jaar met bijna 9% gestegen

Aantal jobs in sociale economie afgelopen 5 jaar met bijna 9% gestegen

Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, gaf onlangs een toespraak naar aanleiding van de intergroep rond sociale economie van het Europees Parlement. Hij benadrukte de belangrijke rol van de sociale economie-bedrijven voor de arbeidsmarkt. In 2018 vertegenwoordigden ze 12% van de werkgelegenheid in Wallonië en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De integrale toespraak leest u hieronder.

De crisis die we doormaken, schudt de fundamenten van onze economie door elkaar.

Dit is een belangrijk en noodzakelijk “momentum” om bepaalde paradigma's waarop onze economie en dus werkgelegenheid zijn gebaseerd, te herzien, te moderniseren en te verbeteren.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben sociale en democratische ondernemingen van oudsher een belangrijke rol gespeeld in het gewestelijk productieapparaat en in de opdrachten inzake socio-professionele integratie die ze dagelijks vervullen voor de meest kwetsbare doelgroepen van de arbeidsmarkt.

In Brussel zorgt een vernieuwend regelgevingskader ervoor dat sociale economie, net als de intrinsieke opdrachten die aan deze ondernemingen worden toegewezen, erkend wordt als een volwaardige economische sector. Deze erkenning berust op de Europese EMES-criteria:

  • een economisch project implementeren;
  • streven naar een maatschappelijk doel;
  • een democratisch bestuur uitoefenen;
  • en het principe van een gematigde loonspanning hanteren.

De Brusselse regering staat volledig achter de professionalisering van de sector van de sociale economie in haar opdrachten van socio-professionele integratie van werkzoekenden die het verst verwijderd zijn van de arbeidsmarkt. Dit houdt in dat een mandaat wordt toegekend en financiering wordt voorzien voor de verwezenlijking van een integratieprogramma als een dienst van algemeen economisch belang (DAEB).

Sociale en democratische ondernemingen belichamen waarden die ons in staat stellen zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften van een stadsgewest als Brussel.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt, net als veel andere Europese steden, geconfronteerd met aanzienlijke sociaaleconomische verschillen op zijn grondgebied: hoge werkloosheid, toenemende armoede, uitsluiting van achtergestelde sociale groepen in wijken die gekenmerkt worden door armoede ... Economische groei zorgt dan wel voor werkgelegenheid, het kan ten koste gaan van de samenhang van stedelijke gebieden. En de sociale impact van de Covid-19-crisis dreigt de paradox van grote steden die tegelijkertijd zorgen voor rijkdom en armoede, integratie en uitsluiting, te versterken.

De activiteiten op vlak van sociale economie spelen een cruciale rol op de arbeidsmarkt.

Het laatste katern van het Observatorium waarin een inventaris van de sociale economie wordt opgesteld voor 2017-2018 benadrukt het belang van de sociale economie voor de werkgelegenheid.

Ondernemingen in sociale economie vertegenwoordigden 12% van de werkgelegenheid in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2018, maar meer dan 20% van de netto jobcreatie in België.

Deze jobs worden in meer dan 68% gevallen door vrouwen ingevuld. En bijna 1 op de 5 werknemers is ouder dan 55.

In de afgelopen vijf jaar is het totaal aantal jobs in de sociale economie met bijna 9% gestegen, terwijl dat aantal in de traditionele economie steeg met 2%.

Met de sociale crisis die ons te wachten staat, moeten deze sociale ondernemingen worden ondersteund en geïntegreerd in het Europese economische weefsel.

In Brussel zijn 95% van de Brusselse sociale ondernemingen verenigingen die actief zijn in tal van sectoren, en meer in het bijzonder in de sectoren "volksgezondheid en sociale actie", "andere dienstenactiviteiten" en "onderwijs en opleiding".

Coöperatieve ondernemingen genereren het grootste deel van de jobs in de groot- en kleinhandel.

De Brusselse regering heeft krachtige maatregelen genomen in het kader van maatregelen ter ondersteuning van Brusselse bedrijven en ondernemers die getroffen zijn door de strijd tegen de verspreiding van het COVID-19-virus, en heeft economische steun en sectorale ondersteuningsmaatregelen ter beschikking gesteld van sociale inschakelingsondernemingen  die actief zijn in de betrokken activiteiten zodat ze hun veerkracht kunnen versterken.

Door de sociale economie te ondersteunen, creëren we een lokaal verankerde meerwaarde. Door lokale toegevoegde waarde te creëren, creëren we lokale banen die niet kunnen worden verplaatst.

Europa moet de sociale economie naar waarde schatten. Hiertoe moeten ook social profit ondernemingen als volwaardig ondernemingen worden erkend.  

We moeten voortbouwen op de opdrachten van deze sociale ondernemingen inzake duurzame integratie van alle werknemers en met name de meest gediscrimineerde categorieën. We moeten de werkgelegenheid voor jongeren in sociale ondernemingen stimuleren, maar ook en vooral voortbouwen op hun aanpassingsvermogen en hun veerkracht om de wisselvalligheden van de mensheid het hoofd te bieden.

Europa kan en moet vandaag een krachtig signaal geven door samen te werken met sociale ondernemingen die zich willen professionaliseren in de duurzame integratie voor eenieder en daarbij willen streven naar steeds meer autonomie.

Contacten tussen de Brusselaars en hun administraties vereenvoudigen

Contacten tussen de Brusselaars en hun administraties vereenvoudigen

De gezinssamenstelling, een uittreksel uit het strafregister,… maar al te vaak moeten de Brusselaars de administraties inlichtingen verstrekken waarover ze reeds beschikken.

Dankzij de ordonnantie die de naam "Once Only" kreeg – in Brussel zouden we eerder “slechts één keer” zeggen – is het Brussels Gewest klaar om de contacten tussen zijn burgers en zijn administraties te vereenvoudigen.

Eén keer vragen om steeds weer te gebruiken

Het gaat om het veralgemenen van de eenmalige verzameling van gegevens en het hergebruik van deze gegevens in authentieke bronnen (Rijksregister, Kruispuntbank van Ondernemingen).

“Digitalisering is geen doel op zich, maar wel een noodzakelijke hefboom om van Brussel een smart city te maken en het leven van de Brusselaars aanzienlijk te verbeteren”, aldus Bernard Clerfayt, die zich verheugt over de tijdswinst voor de burgers, maar ook voor de administraties.

Verschillende studies tonen immers aan dat het hergebruik van beschikbare gegevens een positieve impact kan hebben op de werking van de overheidsdiensten.

Beschikbare gegevens en intelligente formulieren

Concreet zullen de Brusselse overheidsdiensten het rijksregisternummer of het ondernemingsnummer moeten gebruiken voor de identificatie van natuurlijke of rechtspersonen. Ze zullen eveneens de gegevens die beschikbaar zijn in de authentieke bronnen, moeten hergebruiken vooraleer deze aan de burgers te vragen.

Ten slotte zal het gebruik van elektronische formulieren toenemen, doordat ze gelijkgesteld worden met de papieren formulieren. Bij het opstellen van elektronische formulieren zal het principe van de eenmalige gegevensverzameling eveneens nageleefd moeten worden. Naar het voorbeeld van de onlinebelastingaangifte zullen bepaalde velden bijgevolg vooraf ingevuld kunnen worden.

“Nog een stap vooruit in de administratieve vereenvoudiging, dankzij de toegenomen digitalisering van de overheidsdiensten”, stelt de minister van Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging, Bernard Clerfayt.