«Er is dringend opleiding voor de digitale technologieën nodig»

Bernard Clerfayt heeft de vestiging voor de opleidingen in de digitale technologieën van Bruxelles Formation bij BeCentral officieel bekrachtigd.

De minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt, heeft woensdag 16 september de vestiging voor de opleidingen in de digitale technologieën van Bruxelles Formation bij BeCentral officieel bekrachtigd.

Voor de Brusselse werkzoekenden en ondernemers is deze nieuwe vestiging een troef voor de efficiëntie van de opleiding in de digitale technologieën, voor alle competentieniveaus.

Steeds beter doen om alle Brusselaars de mogelijkheid te geven een job te vinden

Meer Brusselse werkzoekenden opleiden in digitale technologieën is een doelstelling die met spoed behaald moet worden. De crisis die we kennen, heeft de digitalisering immers versneld binnen de bedrijven, in alle activiteitensectoren.

Bijgevolg was het van essentieel belang dat de overheidsdienst voor opleiding zich meer tot de ondernemingen, en met name degene die actief zijn in de digitale sector, richt. De organisatie van opleidingen in de digitale technologieën van Bruxelles Formation bij BeCentral komt tegemoet aan deze doelstelling. BeCentral verenigt een vijftigtal privé-organisaties (start-ups en scholen) en leidt dagelijks ongeveer 500 personen op. Het was dan ook vanzelfsprekend dat Bruxelles Formation er zijn centrum voor online-opleiding en voor digitale inclusie vestigde om er partnerschappen met private ondernemingen te creëren!

“Ja, er is dringend opleiding nodig. En ja, er is dringend opleiding in de digitale technologieën nodig.”

Bernard Clerfayt verklaart zich nader en schetst de omvang van het fenomeen: “Vandaag is het digitale overal en dwingt het ons om ons aan te passen en nieuwe competenties te verwerven. Dat geldt des te meer voor de werkzoekenden.”

We horen telkens opnieuw dat de digitalisering onze economie ingrijpend zal veranderen. Deze vaststelling zet iedereen onder druk. In de eerste plaats de economische actoren, maar ook de werknemers en de toekomstige werknemers.

Op de Belgische arbeidsmarkt zal de digitalisering gevolgen hebben voor 4,5 miljoen werknemers die hun competenties zullen moeten verbeteren, van wie 656.000 in Brussel.

Veel Brusselse werkzoekenden hebben echter geen basis voor deze bijscholing en blijven in de zogenaamde “digitale kloof” zitten. Tot slot herhalen we nog even dat “elke opleiding een bijkomende pijl is op de boog van de werkzoekenden”.

24 uur voor het klimaat: Brusselse initiatieven kunnen zich inschrijven

24 uur voor het klimaat: Bernard Clerfayt nodigt de projectdragers uit om zich in te schrijven.

Het actieplan dat in oktober 2014 door de Europese Raad werd vastgesteld, is meer dan ooit actueel. Het bepaalt dat er minstens 40% minder broeikasgassen mogen worden uitgestoten en dat er 32% meer hernieuwbare energie en energie-efficiënte moet worden bekomen.

Om te tonen hoe deze prioriteiten vorm krijgen, geeft de Brusselse studio van de World Press Club Alliance for Climate de Brusselse projectdragers die zich inschrijven in de strijd tegen de klimaatopwarming de kans om hun initiatieven te valoriseren tijdens de 24 uur voor het klimaat die plaatsvinden op vrijdag 23 oktober. Het evenement zal wereldwijd worden uitgezonden.

Schrijf uw project vóór 30 september in voor de 24 uur voor het klimaat

Door u in te schrijven, zal uw activiteit of project misschien meer zichtbaarheid krijgen. Geef een extra kans aan uw onderneming, vereniging, gemeentebestuur of gewestelijke bestuur, die één actie of verschillende acties ontwikkelen of plannen die in de lijn liggen van de strijd tegen de klimaatopwarming. Vul dit formulier in om deel te nemen vóór 30 september. Uw voorstel zal worden voorgelegd aan het selectiecomité dat specifiek samengesteld werd om de Brusselse projecten uit te kiezen. En … voor de geselecteerde projecten zullen video’s worden gemaakt door professionals.

Strijd tegen klimaatopwarming dankzij digitale technologieën, en werkgelegenheid creëren

Alle initiatieven op het terrein zijn belangrijk om de klimaatdoelstellingen tegen 2030 te behalen. Of ze nu publiek of privaat zijn, en gedragen worden door burgers of verenigingen.

Voor de Brusselse minister Bernard Clerfayt, "gaat het om het waarborgen van duurzame leefomstandigheden voor iedereen. Bovendien integreert een groot deel van deze projecten digitale technologieën om bijvoorbeeld de industriële productie of het energieverbruik van gebouwen te optimaliseren. En de meeste van deze projecten zorgen voor duurzame en lokale werkgelegenheid”.

Brussels Gewest moet zijn talrijke troeven benutten

Mobiliteit, kringloopeconomie, afvalbeheer, duurzame financiën, luchtkwaliteit, waterbeheer, biodiversiteit, energie, lage-energiegebouwen, milieuwetgeving, etc.: er zijn talrijke activiteitensectoren die in aanmerking komen. Tal van sectoren zijn betrokken en in Brussel worden ontzettend veel initiatieven ontwikkeld.

De 24 uur voor het klimaat, een evenement dat wereldwijd door de media verslagen zal worden, is een mooie kans voor het Brussels Gewest om zijn knowhow en de initiatieven die op zijn grondgebied ontstaan en groeien, te valoriseren. Gedurende 24 uur zal het gebeuren in de ene na de andere tijdzone door verschillende persclubs live worden uitgezonden.

Initiatief ter bevordering van de creatieve en culturele productie

National Artist Supermarket

In 2019 bracht het Brusselse evenement "National Artist Supermarket" 10.000 nationale en internationale kunstliefhebbers samen. Beeldende kunst, mode, design, film, gastronomie, uitgeverij, muziek, digitale kunst en performance; dit zijn enkele van de vele disciplines die er werden vertegenwoordigd en waardoor exposanten hun zichtbaarheid konden vergroten. Een voordeel voor de creatieve productiesector.

Online en in hartje Brussel te bezichtigen

Vzw "Nationa(a)l" wil deze ervaring dit jaar herhalen door een E-marktplatform te ontwikkelen om de beperking van 200 personen die tegelijkertijd aanwezig zijn te compenseren. Deze editie van 2020 zal plaatsvinden van 10 tot 20 december 2020, in de nieuwe White Box voor tentoonstellingen van het FULL CIRCLE HOUSE, gelegen aan de Vleurgatsesteenweg 89 te 1050 Elsene.

Creatieve sector, schepper van werkgelegenheid

Het belang van dit evenement is duidelijk en wordt versterkt in deze tijden van crisis.  Naast de voordelen voor de exposanten, moet worden opgemerkt dat de culturele en creatieve activiteit in het Brussels Gewest 11,5% van de werkgelegenheid genereert. De organisatoren wijzen ook op de hoge toegevoegde waarde van artistieke en culturele productie, wat maakt dat het een stimulerende sector is voor de hele gewestelijke economie.

Een dergelijk evenement draagt ​​ook bij tot het imago van Brussel door knowhow en artistieke creativiteit te promoten. Door een gevoel van uitmuntendheid over te brengen ten aanzien van onze creatieve industrieën, voeden we de aantrekkelijkheid van kwaliteitstoerisme en stimuleren we internationale samenwerking.

Oproep tot bijdragen

“Nationa(a)l” wil ook de lokale consumptiegewoonten promoten door deze artistieke supermarkt te openen in hartje Brussel. De initiatiefnemers zijn van mening dat in deze periode van crisis de ontdekking van nieuwe ontwerpers onze verbeelding voedt "om de samenleving ertoe te brengen de wereld van morgen opnieuw vorm te geven”.

De initiatiefnemers roepen alle actoren op om aan dit proces deel te nemen. De Brusselse regering onderzoekt hun verzoek. Ook de privésector, filantropen en zelfs particulieren die gevoelig zijn voor de moeilijkheden die kunstenaars vandaag meer dan ooit ondervinden, worden uitgenodigd om deel te nemen zodat dit evenement een echt succes wordt. Meer informatie op de website van de organisatoren: https://www.nationalstore.be

Moet de tweetaligheid in Brussel versterkt worden?

Débat sur le bilinguisme à Bruxelles dans le carde de l'émission Versus sur BX1

De tweetaligheid in Brussel was het onderwerp van debat in het programma Versus, dat werd uitgezonden op woensdag 9 september op de Brusselse zender BX1.

Hieronder vindt u de belangrijkste zaken die de minister van Werk, Bernard Clerfayt, aanhaalde. In de eerste plaats bracht hij het basisprincipe ter zake in herinnering. U kan het debat ook bekijken op de website van BX1.

“Dat het Frans en het Nederlands de officiële talen blijven in Brussel en dat de openbare dienstverlening aan de Brusselaars in beide talen gewaarborgd moet zijn, spreekt voor zich, ondanks het feit dat er in het Brussels Gewest tal van andere talen worden gesproken.”

Regels die de Brusselaars jobs ontzeggen

Wat het gebruik van de talen in de besturen betreft, dateert de wet van de jaren 1960! Zij bepaalt dat minstens een kwart van de ambtenaren in de gemeenten Nederlandstalig moet zijn, terwijl het aantal Nederlandstaligen in de meeste Brusselse gemeenten tussen 5 en 15% schommelt. Door deze wanverhouding worden jobs aan Franstaligen ontzegd. En voor de gewestelijke besturen bedraagt deze door de wet opgelegde minimumverhouding tot 30%, benadrukt de minister van Werk.

Brulingua, een dienst opgericht door Actiris

Hoe dan ook herhaalde de minister dat er tal van oplossingen bestaan in het Brussels Gewest om talen te leren. Bij Actiris, waarvan hij voogdijminister is, werd de dienst Brulingua tijdens de vorige legislatuur door Didier Gosuin in het leven geroepen. Vandaag is de dienst voor alle Brusselaars toegankelijk.

“De werkelijkheid is wat ze is”

Wat de tweetaligheid betreft, “is de werkelijkheid wat ze is: op de arbeidsmarkt zijn onvoldoende tweetaligen te vinden voor alle administratieve betrekkingen”. Over de specifieke situatie bij de politie preciseerde Bernard Clerfayt dat, hoewel slechts 30 à 40% van de agenten niet slaagde voor het examen voor de andere taal, dat daarom niet betekent dat zij zich niet kunnen uitdrukken in die tweede taal of dat er geen interactie kan zijn met de burgers.

Zijn de niveauvereisten aangepast?

Toen teruggekomen werd op de wezenlijke uitdaging die de kwestie van de tweetaligheid in Brussel vormt, haalde de Brusselse minister de cruciale vraag van de niveauvereisten aan: “De echte vraag van de tweetaligheid, van de taalvereisten en van de taalwetten is of alle niveauvereisten, voor alle betrekkingen waarvoor zij van toepassing zijn, al dan niet legitiem zijn. Met de regel van 30% Nederlandstaligen vinden we niet genoeg Nederlandstalige Brusselaars. Dat is een systeem dat de Brusselaars jobs ontzegt.”

Talenpunt voor overleg met alle actoren

In antwoord op de vraag welk voorstel de verbetering van het gebruik van talen en de tweetaligheid in Brussel mogelijk zou kunnen maken, stelde Bernard Clerfayt een ontwerp van de Brusselse Regering voor: “Dat is opgenomen in het regeerakkoord. We werken aan een project om een talenpunt op te richten. Het is de bedoeling om de verschillende operatoren samen te brengen om de Brusselaars de mogelijkheid te geven hun kennisniveau objectief te evalueren. Deze structuur zal advies geven en doorverwijzen naar de meest geschikte opleidingen.”

Bernard Clerfayt te gast bij BX1+: fusie van politiezones en tweetaligheid van diensten

Bernard Clerfayt te gast bij BX1+: fusie van politiezones en tweetaligheid van diensten

De minister van Werk, Bernard Clerfayt, was de gast van BX1+ op dinsdag 8 september. Hij haalde verschillende actuele onderwerpen aan, waaronder uiteraard de wens van bepaalde Vlaamse verkozenen om de Brusselse politiezones te laten fuseren.

De minister was zeer duidelijk: de droombeelden van bepaalde Vlaamse verkozenen om de Brusselse politiezones te laten fuseren, komen niet overeen met de werkelijke verwachtingen van de burgers.

Wat de eenheidswerking moet waarborgen, is immers de federale politie, zo brengt de Brusselse minister in herinnering. Dezelfde federale politie die voortdurend ondergefinancierd werd door de N-VA tijdens haar regeringsdeelname. De federale politie moet versterkt worden en middelen krijgen om nog efficiënter te kunnen werken. En in Brussel hebben we een justitie nodig die rechtsvervolging kan verzekeren.

Wat de tweetaligheid van de diensten aan de bevolking in het Brussels Gewest betreft, heeft Bernard Clerfayt eraan herinnerd dat er heel weinig klachten van de gebruikers zijn. De huidige situatie die een 50/50-verdeling oplegt bij de hogere niveaus voor de medewerkers van de Brusselse diensten, is daarentegen eerder discriminerend voor de betrekkingen van de Brusselse jongeren die er carrière willen maken. Bovendien verhinderen de quota die meer dan een kwart Nederlandstaligen opleggen, een deel van de Franstalige jongeren, die talrijker zijn, de toegang tot betrekkingen.

Het volledige interview vindt u hier.

Openbare Computerruimtes bij u in de buurt

Openbare Computerruimtes bij u in de buurt

De Brusselaars zijn steeds meer op zoek naar Openbare Computerruimtes (OCR’s) als gevolg van de toenemende digitalisering bij talrijke diensten en sectoren: de school, het bestuur, de zoektocht naar werk en opleidingen. Deze infrastructuren zorgen ervoor dat mensen die niet over IT-materiaal beschikken of moeilijkheden ondervinden, toch toegang hebben tot onlinediensten.

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) heeft 14.000 gepersonaliseerde folders laten bezorgen met het aanbod inzake digitale inclusie in 7 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Bruxelles-Stad, Vorst, Ukkel, Etterbeek, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem en Jette.

De brochures zijn te verkrijgen bij de gemeentebesturen, de OCMW’s, de missions locales/lokale werkwinkels en de agentschappen van Actiris van deze gemeenten vanaf de maand september.

De minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt, heeft het initiatief genomen voor deze communicatiecampagne, die de Openbare Computerruimtes in het Brussels Gewest zichtbaarder en toegankelijker moet maken. Dit initiatief, dat uitgevoerd werd door Smart City Digitale Inclusie van het CIBG, in samenwerking met CABAN, is noodzakelijk in de huidige context van de digitalisering van de diensten.

OCR’s zijn onontbeerlijk geworden

De folders dienen om de inwoners van elke gemeente naar het meest nabije OCR in hun buurt te leiden. Deze Openbare Computerruimtes stellen computers met internet ter beschikking van de Brusselse inwoners. Deze computers zijn vrij te gebruiken om onder meer een cv of een motivatiebrief op te stellen, online administratieve handelingen te verrichten, opzoekingen te doen of gewoon te surfen op het web. In sommige OCR’s kunnen de inwoners ook begeleiding vragen en/of opleidingen in digitale technologieën volgen die gegeven worden door multimedia-animatoren.

De OCR’s, die vóór de gezondheidscrisis reeds als onontbeerlijk werden beschouwd, zijn vandaag essentieel voor de talrijke Brusselaars die geen toegang hebben tot breedbandinternet/een computer of niet de nodige vaardigheden bezitten om IT-tools te gebruiken.

Tijdens de lockdown moesten de OCR’s hun deuren sluiten, maar ze worden langzaamaan weer opgestart als gevolg van de grote vraag van het publiek. Er werden uiteraard maatregelen getroffen om besmetting tussen de bezoekers te vermijden:

  • handen ontsmetten en verplicht een mondmasker dragen;
  • voldoende afstand tussen de computers;
  • beperkte toegang: één uur per dag per persoon;
  • verluchting van de lokalen;
  • etc.

Dit kan ook interessant zijn voor u:

Verplichte elektronische facturering: volgende stap richting administratieve vereenvoudiging

Verplichte elektronische facturering: volgende stap richting administratieve vereenvoudiging

Administratieve vereenvoudiging voor factuurverwerking

Vanaf 1 november 2020 worden alleen facturen in gestructureerd elektronisch formaat (XML) aanvaard voor alle overheidsopdrachten die worden gegund door de gewestelijke administraties en overheidsinstellingen in Brussel. Na deze datum worden facturen in een ander formaat (papier, e-mail, enz.) niet meer verwerkt.

Met het oog op modernisering en administratieve vereenvoudiging is het gebruik van elektronische facturering veralgemeend en verplicht. Dit zijn de deadlines voor de implementatie van deze maatregel:

  • Sinds 1 september 2020 voor overheidsopdrachten van meer dan € 30.000 exclusief btw.
  • Vanaf 1 november 2020 voor alle overheidsopdrachten.

Een maatregel van administratieve vereenvoudiging die besparingen zal opleveren

Een maatregel van administratieve vereenvoudiging die besparingen als opleveren

Deze volledige dematerialisering van het facturatieproces, van de ontvangst tot de boekhouding, levert een reële meerwaarde op voor de overheidsdiensten en hun leveranciers. Dit maakt het mogelijk om coderingsfouten te beperken, een snellere verwerking van de facturen te garanderen, het gebruik van papier te verminderen en vooral de administratieve lasten voor besturen te verlagen en betere betalingstermijnen te bekomen voor de leveranciers.

Elektronisch factureren betekent ook een besparing van € 5,77 per factuur voor de administraties waarvoor ze bestemd zijn, in vergelijking met de kosten van een papieren factuur.

“Door elektronische facturering op te leggen aan bedrijven die met overheidsbesturen willen samenwerken, pakken we het sneeuwbaleffect aan. Het doel is namelijk dat bedrijven dan enkel nog elektronisch factureren bij al hun klanten. Deze verplichting moet meer bedrijven aanmoedigen om te kiezen voor elektronische facturering, wat op lange termijn de norm zal worden, doordat het praktische, economische en ecologische voordelen heeft”, besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Administratieve Vereenvoudiging.

Dit vindt u misschien ook interessant:

Nieuwe burgemeester voor Sint-Agatha-Berchem

Nieuwe burgemeester voor Sint-Agatha-Berchem

Op donderdag 3 september zal Christian Lamouline de eed afleggen ten overstaan van de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt, als burgemeester van Sint-Agatha-Berchem.

Christian Lamouline, de huidige secretaris-generaal van de GOB, volgt Joël Riguelle op die in juni zijn ontslag aan de gemeenteraad had aangekondigd na 32 jaar in de gemeenteraad te hebben gezeteld, waarvan 6 als schepen en 16 als burgemeester.

Lamouline, 51 jaar en licentiaat in de rechten van de Université Catholique de Louvain, zal dus op 3 september eerstkomend de teugels overnemen in Sint-Agatha-Berchem, een gemeente in het noordwesten van Brussel die ruim 25.000 inwoners telt.

“Een gemeente besturen is een spannend project en enorm boeiend en fascinerend. Zo dicht mogelijk bij de burgers biedt het lokale bestuur echte kansen om duurzaam te handelen in functie van het dagelijkse leven van de inwoners. Ik wens de heer Lamouline oprecht succes in zijn nieuwe functie”, verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen.

Brussels Gewest wil dolfinaria op haar grondgebied verbieden

Brussels Gewest wil dolfinaria op haar grondgebied verbieden

Op voorstel van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, heeft de Brusselse regering in eerste lezing haar goedkeuring gehecht aan een ontwerp van ordonnantie om het houden van walvisachtigen en zeeroofdieren te verbieden op haar grondgebied. Dolfijnen, maar ook orka’s, zeehonden en zeeleeuwen zullen dus niet kunnen worden gebruikt voor publieksvermaak in potentiële waterparken.

Burgers maken zich steeds meer zorgen over het welzijn van de dieren. En velen van hen uiten hun ernstige bezorgdheid over het lot van dolfijnen, orka's, bruinvissen, maar ook zeeleeuwen en zeehonden die worden uitgebuit in dolfinaria. Om tegemoet te komen aan hun bezorgdheid, heb ik besloten om het houden van walvisachtigen en zeeroofdieren (zeeleeuwen en zeehonden) op het Brussels grondgebied te verbieden.

“Door het houden van walvisachtigen en andere zeezoogdieren te verbieden, zorg ik er ook voor dat het onmogelijk wordt om een ​​waterpark op het Brussels grondgebied te vestigen. De negatieve gevolgen van gevangenschap voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van deze dieren zijn al langer bekend. Talrijke landen hebben al zeer beschermende wetgeving voor zeedieren aangenomen. Ook hier moeten we onze relatie met de dieren herzien. Vinden we het echt leuk om deze dieren in het water te zien springen in ruil voor een paar visjes? Willen we voor onze kinderen een beeld scheppen waarbij dieren als slaven worden behandeld?” vraagt de Brusselse minister zich af.

Naar een verbod op lijmvallen

Naar een verbod op lijmvallen

Op voordracht van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, heeft de Brusselse Regering in eerste lezing haar goedkeuring gehecht aan een ontwerp van ordonnantie met het oog op het verbieden van het gebruik van lijmvallen voor gewervelde dieren.

Het lijden dat veroorzaakt wordt door lijmvallen, kan immers aanzienlijk zijn, afhankelijk van de duur tussen het in de val lopen en het overlijden, alsook van de manier van sterven. Bovendien is het risico groot dat andere diersoorten in dit soort vallen terechtkomen en sterven.

Volgens de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn is het gebruik van lijmvallen overigens een schending van artikel 15 van de wet op het dierenwelzijn van 14 augustus 1986.

“Eenieder die zich om dierenwelzijn bekommert, kan niet dulden dat er nog lijmvallen gebruikt worden om muizen of andere knaagdieren te doden. Hoewel doden nooit een oplossing is, moet in de eerste plaats voorkomen en verhinderd worden dat knaagdieren op ongewenste plaatsen huizen. Er bestaan andere, minder brute methoden”, verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn.

Meer info.