Ook dienstenchequesector gaat digitaal

Actualiteit
Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, Opleiding en Digitale Transitie, woonde op woensdag 14 september een van de opleidingssessies bij die door de Espace Public Numérique Mobile werden georganiseerd en gericht zijn op werknemers in de dienstenchequesector.

Het Espace Public Numérique Mobile (de mobiele digitale openbare ruimte) en de vzw L'Espace Cultures & Développement bieden digitale opleidingen aan met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onder de deelnemers zijn werknemers van dienstenchequebedrijven die blij zijn zelfstandiger te kunnen worden door vertrouwd te raken met onlinetoepassingen. Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, Opleiding en Digitalisering, woonde op woensdag 14 september een van deze opleidingen bij.

Dienstenchequebedrijven moedigen huishoudhulpen en alle werknemers aan om een opleiding te volgen want digitalisering zorgt voor vereenvoudiging en tijdsbesparing. De werknemers van dienstenchequebedrijven zijn rechtstreeks betrokken. In deze sector, zoals in vele andere, zijn digitale interfaces voor het invoeren van prestaties en de interactie met de dienstverlenende bedrijven zeer nuttig.

Het doel van deze opleidingen, die met name bestemd zijn voor de sector van de dienstencheques, is te leren hoe een contract kan worden ondertekend zonder zich te moeten verplaatsen, en hoe de toepassing It's Me gebruikt kan worden. De deelnemers zijn zich bewust van de noodzaak om in deze opleidingen te investeren, aangezien er een groot risico is om overweldigd te worden, zelfs om een eenvoudige afspraak te maken.

Nuttige links:

Meer dan 2.000 Brusselaars volgden opleiding voor knelpuntberoep

Actualiteit
Jongvolwassenen in beroepsopleiding

In 2021 volgden 2.086 Brusselaars een voltijdse opleiding voor een knelpuntberoep. Het volgen van een opleiding voor een van deze 113 beroepen levert vrijwel gegarandeerd een baan op. Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding zal in het najaar trouwens verschillende acties voorstellen om vacatures weg te werken. 

Werken aan imago van knelpuntberoepen om stereotypen te ontkrachten

De meeste opleidingen worden gevolgd door mannen (68%). Dit hoge aandeel kan worden verklaard door de betrokken sectoren. 29% van de gevolgde opleidingen heeft aldus betrekking op de IT-sector, 17% op de bouwsector en 12% op de medische en paramedische sector.

"Genderstereotypen zijn een groot probleem in de problematiek van de knelpuntberoepen. Al te vaak denken wij dat bepaalde sectoren voorbehouden zijn aan mannen of vrouwen. Daar klopt uiteraard niets van! Een talent is een talent, ongeacht het geslacht. Het is van essentieel belang aan het imago van de beroepen te werken", benadrukt minister Clerfayt.

Werkgelegenheidskansen die langdurig werkzoekenden motiveren  

88% van de werkzoekenden die een opleiding volgen is ten minste één jaar bij Actiris geregistreerd. "Bijna 9 op de 10 Brusselaars die kiezen voor een opleiding voor een knelpuntberoep zijn langdurig werkloos. Dit is een bemoedigend signaal en een bewijs dat al deze Brusselaars gemotiveerd zijn om zich op de arbeidsmarkt te begeven. De opleidingsverplichting voor langdurig werkzoekenden zal hun socioprofessionele inschakeling versterken. Meer dan ooit moeten we investeren in de vaardigheden van de Brusselaars", besluit de DéFI-minister. 

ART2WORK : “… de beste versie van mezelf worden”

Actualiteit
Minister Bernard Clerfayt bezoekt Art2Work, hier in gesprek met de directeur van het centrum, Wim Embrechts.

Voor talrijke Brusselse jongeren die in wijken wonen waar het dagelijkse leven een harde uiting is van sociale spanningen en het ontbreken van banden met de economische wereld, vergt het plannen van een professioneel project enorm veel energie.

Het Brussels Gewest heeft daarom actoren op het terrein willen mobiliseren, vaak burgerinitiatieven, uit de verenigingssector of uit het maatschappelijk middenveld. Waarom zijn ze essentieel?  Juist om het echte potentieel van jongeren in deze buurten te mobiliseren. Omdat de diensten die geïntegreerd zijn in ons Gewestelijk Werkgelegenheidsagentschap Actiris, hen niet altijd kunnen bereiken.

Op donderdag 23 juni bracht minister van Werk Bernard Clerfayt een bezoek aan ART2WORK. Het team werkt met laaggeschoolde jongeren en helpt hen hun persoonlijke en professionele projecten te ontwikkelen. Het verwerven van zelfvertrouwen, het omzetten van hun projecten in concrete acties en het zoeken naar middelen zoals opleidingen zijn allemaal doelstellingen die voor elke jongere moeten worden bereikt. Een individueel coachingstraject maakt deel uit van het proces en wordt hen systematisch aangeboden.

ART2WORK biedt professionele ondersteuning aan ongeveer 50 jongvolwassenen per jaar (tussen 18 en 30 jaar oud). De overgrote meerderheid van hen voltooit het traject (80%), en 85% onderneemt actie op professioneel vlak (werk, opleiding, stage of vrijwilligerswerk).

Wim Embrechts, directeur van het centrum, legt de nadruk op de fundamenten waarop de deelnemers kunnen terugvallen om werk te vinden of een opleiding te starten: je ontwikkelen als persoon, je leven in eigen handen nemen, meer zelfvertrouwen verwerven. Zoals een deelneemster, Alina, het zo mooi verwoordt: "Ik wil de beste versie van mezelf worden.”

Toegang tot arbeidsmarkt voor mensen van buitenlandse origine: belemmeringen wegnemen

Actualiteit
Jonge migrant maakte zich zorgen over zijn toekomst. Toegang tot de arbeidsmarkt is een hindernissenparcours voor mensen van buitenlandse afkomst.

Op 15 juni kwamen de sociale partners, de gewestministers en de federale minister van Werk samen om te werken rond het thema arbeidsmarktintegratie van personen van vreemde origine.

Zoals we weten, scoort België zeer slechte resultaten als het gaat om de arbeidsparticipatie van mensen van buitenlandse afkomst. Het Brussels Gewest maakt zich des te meer zorgen door de concentratie van nieuwkomers uit verschillende landen op zijn grondgebied.

Voortbouwen op positieve bevindingen

Tijdens zijn toespraak herinnerde Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding, aan de antwoorden die werden gegeven in het kader van het beleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter bevordering van de integratie van personen van buitenlandse afkomst en vulde hij deze aan met extra aandachtspunten.

Werkgelegenheidsconferentie 2022, debat met gewestministers

Om een ​​effectief beleid te voeren, is het noodzakelijk om te vertrouwen op positieve bevindingen, zoals de stijgende arbeidsparticipatie van de tweede generatie in vergelijking met de eerste generatie immigranten. We merken ook op dat de toegang tot nationaliteit een factor van integratie is, met 10% meer werknemers die actief zijn op de arbeidsmarkt. Het sociale netwerk van de persoon is ook een belangrijk element en daarom is het belangrijk om op uitsluitingsfactoren in te spelen.

Belemmeringen voor toegang tot arbeidsmarkt wegnemen

Het wegnemen van het obstakel van discriminatie bij aanwerving is zeker de eerste hefboom. De politieke wil is al jaren ongewijzigd en de middelen werden tijdens deze legislatuur geconsolideerd.

 • Actiris voorziet een antidiscriminatieloket dat werkzoekenden die het slachtoffer zijn van discriminatie informeert en begeleidt.
 • Op basis van feiten van discriminatie kan de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie (GWI) een vermoedelijk discriminerend aanwervingsproces testen en de klacht voorleggen aan de inspectie van de FOD  Werkgelegenheid, of vragen dat een gerechtelijk onderzoek wordt gestart.
 • De strijd tegen discriminatie maakt integraal deel uit van alle sectorale akkoorden die met het Gewest zijn afgesloten.
 • De procedures voor het testen van discriminatie bij aanwerving worden versoepeld en de voorwaarden voor het activeren van de testprocedure worden uitgebreid.
 • In het Brussels Gewest wordt de steun aan bedrijven verhoogd als ze zich ertoe verbinden het diversiteitsbeleid van het Gewest te respecteren. Voor elk bedrijf met meer dan 100 werknemers dat deze steun geniet, is de goedkeuring van het diversiteitscharter verplicht.
 • Het Gewest moedigt diversiteitsplannen in bedrijven aan en steeds meer laureaten behalen het diversiteitslabel.

Voorwaarden voor toegang tot arbeidsmarkt uitbreiden

De toegevoegde waarde van de bijdrage van buitenlandse werknemers die over  specifieke vaardigheden beschikken die in onze bedrijven ontbreken, is de juiste invalshoek om de toegangsvoorwaarden uit te breiden voor alle mensen van buitenlandse afkomst die toegang moeten krijgen tot de arbeidsmarkt. Hieronder enkele acties en richtsnoeren die door de minister van Werk worden genoemd:

 • mensen begeleiden en informeren over de gelijkwaardigheid van diploma’s;
 • in het buitenland verworven vaardigheden erkennen door middel van certificeringen en de ontwikkeling van validering van competenties;
 • de voorwaarden voor toegang tot openbare diensten uitbreiden;
 • de verworven vaardigheden introduceren als matchingscriterium voor het voorleggen van jobaanbiedingen aan werkzoekenden;

De minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bernard Clerfayt tijdens het debat met de gewestministers. Het thema van de werkgelegenheidsconferentie dit jaar was de arbeidsmarktintegratie van personen met een herkomst buiten de EU.

Het officieel certificaat van heftruckchauffeur

Persbericht

Het officieel certificaat van heftruckchauffeur

In aanwezigheid van de Brusselse Minister van Werk en Beroepsopleiding, Bernard Clerfayt, van Co-Prev en van Assuralia hebben verzekeringsmaatschappijen, bedrijven, preventiediensten en uitzendbureaus elkaar op 8 juni ll. ontmoet om de verschillende diensten in te lichten over de officiële Franstalige en Nederlandstalige certificaten voor heftruckchauffeurs.

De veiligheid van de werkne(e)m(st)er, zijn/haar collega’s en het materiaal dat hen ter beschikking wordt gesteld zijn van wezenlijk belang. Het voorkomen van beroepsrisico’s, de veiligheid en de bescherming van de gezondheid op het werk vormen een belangrijke bezorgdheid in de bedrijfswereld, met name met het oog op een betere arbeidsongevallenpreventie en lagere verzekeringspremies.

De reglementering inzake veiligheid is vastgelegd in de Codex over het welzijn op het werk.

Het beroep van heftruckchauffeur is onderworpen aan bepaalde verplichtingen in het kader van deze codex. Artikel IV.3-7, 1° van de codex bepaalt: “Mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving mogen alleen worden bestuurd door werknemers die een adequate opleiding voor het veilig besturen van deze arbeidsmiddelen hebben gekregen”. De werkgever is verplicht om zijn werknemer informatie te verstrekken over en opleiding te voorzien met de in het bedrijf gebruikte machines en hij moet waken over de medische geschiktheid van de werknemer. Deze dient vastgesteld te worden door de arbeidsgeneesheer; aangaande de opleiding is er geen richtlijn vastgelegd.

In 2014 deed het Sociaal Fonds Transport en Logistiek (SFTL) een zorgwekkende vaststelling: de competenties van de werknemers die verworven werden in de verschillende ondernemingen waren heel divers. Bovendien hadden die werknemers vaak geen certificaat van bewezen competenties. Bij de afgeleverde attesten lag de lat ook niet altijd even hoog. Het was dat de sector objectieve criteria zou vastleggen  die zouden overeenstemmen met de veiligheidsvereisten in de bedrijfswereld. Met de steun van sectoren zoals Alimento (voedingsnijverheid), IFPM Arbeiders (sector van de technologie en de metaal-, machine- en elektrische bouw) en Volta (Kruispunt van elektrotechniek) heeft het SFTL dan de wens geuit dat de competenties die heftruckchauffeurs hebben verworven door ervaring of door niet geattesteerde opleidingen de mogelijkheid zouden hebben om deze te laten bevestigen door de Titre de Compétence en een Beroepskwalificatie via EVC.

Het doel was om uniformiteit te verkrijgen aangaande de competenties die nodig zijn voor de veiligheid van de werknemers die deze machines besturen, ongeacht in welk gewest in België men zich bevindt. Deze certificaten geven een bevestiging aan de werkgever dat de professionele competenties die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dit beroep wel degelijk aanwezig zijn. Dit ontslaat de werkgevers echter niet van hun verplichting om voor hun werknemers extra info en opleiding te voorzien m.b.t. de specifieke interne transportmiddelen die in het bedrijf worden gebruikt. Het systeem van certificaten past volledig in het kader van de codex over het welzijn op het werk wat betreft de maatregelen inzake de veiligheid van de werknemers en de te besturen machines.

“De erkenning van competenties is een doeltreffende maatregel die ervoor zorgt dat mensen zonder diploma een officieel getuigschrift voor hun competenties kunnen bekomen dat erkend wordt door de overheden. Het is een maatregel die de verworven kennis en ervaring van de werknemers valoriseert en een extra troef vormt op hun cv”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding.

De “Titre de compétence” (Certificaat van Competentie) 

Iedereen die ouder is dan 18 en die wel beroepservaring heeft maar geen met dit beroep overeenstemmend diploma of certificaat, kan sinds 2003 gratis een test voor de validering van de competenties afleggen waarbij de beroepsomgeving wordt gesimuleerd. De beoordeling gebeurt door een jury van professionals van een erkend Centrum. Wie slaagt in de test, ontvangt een Titre de Compétence uit naam van het Waals Gewest, de Federatie Brussel-Wallonië en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Deze wordt erkend door de beroepssectoren, de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling en , de openbare onderwijsinstellingen en instellingen voor beroepsopleiding. In bepaalde gevallen kan dit bewijs worden afgeleverd aan het einde van een beroepsopleiding.

Sinds 2003 werden er al meer dan 58.000 Titres de Compétence uitgereikt voor een vijftigtal beroepen door een veertigtal in Brussel en in Wallonië erkende Centra voor de validering van competenties. Dankzij deze competentiebewijzen vinden de betrokkenen onder meer gemakkelijker werk, kunnen ze een opleiding volgen met vrijstellingen en hebben ze toegang tot functies binnen de lokale of provinciale besturen.

De trajecten om competenties te valideren in Vlaanderen

Ook zoals in Wallonië en Brussel is er in Vlaanderen sinds 2004 al de mogelijkheid om je competenties voor bepaalde beroepen te laten valideren bij erkende testcentra : de ‘ervaringsbewijzen’

Sinds 2019 is er een nieuwe  wetgeving die over alle beleidsdomeinen heen dezelfde reglementering hanteert, terwijl dit in het verleden bij de ervaringsbewijzen enkel in het beleidsdomein Werk zat.

De voordelen:

 • Het bevestigd op een snelle manier je ervaring. Je moet dus niet nogmaals een langere opleiding volgen, want je beschikt al over de nodige competenties.

Je werkgever moet je geen tijdrovende tests laten doen als hij je aanwerft en weet ook wat je kan.

Enkele cijfers over de  aanvragen voor een EVC-testing van de logistieke beroepen bij VDAB :

 • Heftruckchauffeur : gemiddeld 250 tot 300 aanvragen per jaar
 • Reachtruckchauffeur : gemiddeld 100 tot 120 aanvragen per jaar

Externe diensten voor Preventie en Bescherming op het werk

Co-Prev vzw is de koepelorganisatie van de 10 Belgische Externe diensten voor Preventie en Bescherming op het werk. Deze diensten adviseren quasi alle Belgische ondernemingen op het vlak van arbeidsgezondheid en arbeidsveiligheid. Specifiek voor wat het gebruik van heftrucks betreft geven zij tijdens bedrijfsbezoeken adviezen over het correct en veilig gebruik ervan. Op medisch vlak dienen heftruckbestuurders regelmatig langst te gaan bij de arbeidsarts voor een gezondheidsbeoordeling, zodat hun gezondheid toelaat in veilige omstandigheden (voor henzelf en voor hun omgeving) een heftruck te besturen en schade aan personen, gebouwen, installaties enz… te voorkomen. Zo’n gezondheidsbeoordeling omvat onder ander het controleren van het gehoor en van de ogen en peilt naar gezondheidsproblemen die het rijden met een heftruck zouden kunnen beïnvloeden en onveilige situaties veroorzaken.

Verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen

Assuralia groepeert Belgische en buitenlandse verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen die in België actief zijn. Allianz is een partner in preventie voor de bedrijven die in Arbeidsongevallen verzekerd zijn. Hun missie is gemotiveerde klanten ondersteunen bij het ontwikkelen, promoten en onderhouden van een eigen preventiecultuur ter vermindering van het aantal arbeidsongevallen.

In 2020 waren er volgens Fedris 1 256 ongevallen met vorkheftrucks en ander mobiel materieel. Een van de belangrijkste tekortkomingen die door de Toezicht op het Welzijn op het Werk zijn vastgesteld, is het gebrek aan opleiding of medisch toezicht op de bestuurder.

De erkenning van vaardigheden is dus een interessant initiatief voor preventie.

Het maakt het mogelijk de door ervaring verworven vaardigheden te waarderen. Er is op het terrein behoefte aan erkenning van de vaardigheden van vorkheftruckchauffeurs. De werkgever blijft verantwoordelijk voor de opleiding van heftruckchauffeurs in zijn omgeving en met zijn materieel.

Contact voor de pers:

Pauline LORBAT- Kabinet van Bernard Clerfayt

Sébastienne MISONNE - Communicatieverantwoordelijke voor het Consortium voor de validering van de competenties

 

Overeenkomst over rekrutering en opleiding voor beroepen bij Defensie

Actualiteit
Op dinsdag 10 mei 2022 hebben de minister van Defensie, Ludivine Dedonder, de Brusselse minister-president, Rudi Vervoort, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding, Bernard Clerfayt, Actiris en Bruxelles Formation op de Koninklijke Militaire School een brede overeenkomst in verband met de rekrutering en de opleiding voor de beroepen bij Defensie ondertekend.

Op dinsdag 10 mei 2022 hebben de minister van Defensie, Ludivine Dedonder, de Brusselse minister-president, Rudi Vervoort, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding, Bernard Clerfayt, Actiris en Bruxelles Formation op de Koninklijke Militaire School een brede overeenkomst in verband met de rekrutering en de opleiding voor de beroepen bij Defensie ondertekend.

Dit politieke initiatief komt tegemoet aan de federale en gewestelijke doelstellingen die de ministers nastreven: het consolideren van de diensten van Defensie en het verhogen van de werkgelegenheidsgraad in het Brussels Gewest.

“Defensie is op zoek naar honderden medewerkers. In Brussel beschikt Actiris over de grootste voorraad aan talenten. Dit nieuwe akkoord zal er dus voor zorgen dat de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars stijgt, met name dankzij de overdracht van alle jobaanbiedingen aan Actiris. Dat is de beste manier van werken om tegelijk tegemoet te komen aan het invullen van de vacatures en meer Brusselaars de kans te geven aan het werk te gaan”, stelt Bernard Clerfayt.

Van informatie tot opleiding

Het nieuwe partnerschap tussen Defensie, Actiris en Bruxelles Formation zal de rekrutering van personeel voor het departement van Defensie bevorderen. Daartoe wordt een specifieke aanwervingsprocedure ingevoerd: van het verstrekken van informatie aan de werkzoekenden, hun oriëntering naar de beroepen die Defensie ter beschikking heeft, de organisatie van evenementen die mensen samenbrengen, tot de inschakeling van werkzoekenden, alsook de opleiding van de kandidaten en van de werknemers.

Openstelling van nieuwe posten voor militairen en burgers in 2022

In 2022 worden bijna 200 aanwervingsplaatsen voor militairen en tal van functies voor burgerambtenaren opengesteld bij Defensie die kwartieren in het Brussels Gewest betreffen.

Hoe wordt dit partnerschap georganiseerd?

Aldus wordt met name voorzien dat Defensie al deze werkaanbiedingen op het Brusselse grondgebied doorgeeft aan Actiris. De Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst zal vervolgens zorgen voor een brede verspreiding van deze vacatures bij zijn doelgroep. Ook verbindt Actiris zich ertoe om “gelabelde” werkzoekenden voor te stellen voor elke vacante functie. De preselectie van de kandidaten wordt verzekerd door de personeelsleden van Actiris die gespecialiseerd zijn in de sector.

Deze samenwerking tussen het federale departement van Defensie en Brussel maakt het eveneens mogelijk om de opleidingskansen van de werkzoekenden en van het personeel van Defensie uit te breiden. Bruxelles Formation verbindt zich er aldus toe zijn opleidingsaanbod aan te passen of te ontwikkelen in functie van de noden die Defensie formuleert.

Bernard Clerfayt wordt geïnterviewd bij de ondertekening van de overeenkomst over de rekrutering en de opleiding voor de beroepen bij Defensie
Bernard Clerfayt wordt geïnterviewd bij de ondertekening van de overeenkomst over de rekrutering en de opleiding voor de beroepen bij Defensie

Actiris, Bruxelles Formation en Defensie zetten zich in voor de tewerkstelling van de Brusselaars

Persbericht

Op dinsdag 10 mei 2022 hebben de minister van Defensie, Ludivine Dedonder, de Brusselse minister-president, Rudi Vervoort, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding, Bernard Clerfayt, Actiris en Bruxelles Formation op de Koninklijke Militaire School een brede samenwerkingsovereenkomst in verband met rekrutering en opleiding ondertekend. De einddoelstelling: meer Brusselaars de kans geven een job te vinden, zeker nu in 2022 bijna 200 aanwervingsplaatsen voor militairen en tal van functies voor burgerambtenaren worden opengesteld bij Defensie en kwartieren in het Brussels Gewest betreffen.

Dit partnerschap tussen Defensie, Actiris en Bruxelles Formation dient om de rekrutering van personeel voor het departement van Defensie te bevorderen, met name via de volledige aanwervingsprocedure: van het verstrekken van informatie aan de werkzoekenden, hun oriëntering naar de beroepen die Defensie ter beschikking heeft, de organisatie van evenementen die mensen samenbrengen, de inschakeling van werkzoekenden, alsook de opleiding van de kandidaten en de werknemers.

Aldus wordt met name voorzien dat Defensie al deze werkaanbiedingen op het Brusselse grondgebied doorgeeft aan Actiris. De Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst zal vervolgens zorgen voor een brede verspreiding van deze vacatures bij zijn doelgroep. Ook verbindt Actiris zich ertoe om “gelabelde” werkzoekenden voor te stellen voor elke vacante functie. De preselectie van de kandidaten wordt verzekerd door de personeelsleden van Actiris die gespecialiseerd zijn in de sector.

Deze samenwerking tussen het federale departement van Defensie en Brussel maakt het eveneens mogelijk om de opleidingskansen van de werkzoekenden en van het personeel van Defensie uit te breiden. Bruxelles Formation verbindt zich er aldus toe zijn opleidingsaanbod aan te passen of te ontwikkelen in functie van de noden die Defensie formuleert.

Dit politieke initiatief is ook bedoeld om tegemoet te komen aan de federale en gewestelijke politieke doelstellingen die de ministers nastreven en die respectievelijk gericht zijn op het consolideren van de diensten van Defensie en het verhogen van de werkgelegenheidsgraad in het Brussels Gewest.

Dankzij deze partnerschapsovereenkomst met Actiris zet Ludivine Dedonder haar beleid van de consolidatie van Defensie voort. “Vandaag maken wij onze samenwerking met het Brussels Gewest formeel. Deze samenwerking zorgt ervoor Actiris en de VDAB meer mogelijkheden kunnen aanbieden en geeft Defensie de kans om zich voor te stellen aan de Brusselse werkzoekenden. Met mijn politieke project om Defensie herop te bouwen met een focus op de personeelsleden was het nodig om de procedures voor voorlichting, aanwerving en opleiding voor de potentiële toekomstige werknemers van Defensie te optimaliseren. Door deze partnerschappen met elk van de gewesten kan rekening worden gehouden met de specifieke kenmerken van ieder gewest en kan Defensie tegelijk meer haar rol spelen in termen van jobs, opleiding en carrièreperspectieven. Defensie opnieuw haar rol laten opnemen van sociale lift en verzekeraar van de toekomst is een van mijn projecten voor het departement”, aldus Ludivine Dedonder.

“Deze samenwerking tussen Defensie en het Gewest moet ervoor zorgen dat alle Brusselse werkzoekenden die dat willen, toegang kunnen krijgen tot de verschillende vacatures bij Defensie. Het is dus de bedoeling om hun carrièremogelijkheden te verruimen door hen beter op de hoogte te brengen van de banen bij Defensie”, stelt Rudi Vervoort.

“Defensie is op zoek naar honderden medewerkers. In Brussel beschikt Actiris over de grootste voorraad aan talenten. Dit nieuwe akkoord zal er dus voor zorgen dat de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars stijgt, met name dankzij de overdracht van alle jobaanbiedingen aan Actiris. Dat is de beste manier van werken om tegelijk tegemoet te komen aan het invullen van de vacatures en meer Brusselaars de kans te geven aan het werk te gaan”, stelt Bernard Clerfayt.

Meer info?

    Rodolphe Polis | Kabinet Ludivine Dedonder - 0478/335.735
    Zeynep Balci | Kabinet van Rudi Vervoort - 0498 81 65 14
    Pauline Lorbat | Kabinet Bernard Clerfayt - 0485 89 47 45