Knelpuntberoepen: opleidingsmogelijkheden die gemakkelijker naar werk leiden

Actualiteit
Knelpuntberoepen: opleidingsmogelijkheden die gemakkelijker naar werk leiden

Het schooljaar is nauwelijks afgelopen of het is al tijd om aan het nieuwe schooljaar te denken. Welke richtingen moeten degenen kiezen die net hun middelbare school hebben afgemaakt of professionals (al dan niet aan het werk) die een andere richting willen inslaan en weer naar school willen gaan? Een doorslaggevende, maar niet altijd voor de hand liggende keuze.

Jobperspectieven voor studenten…

Om te helpen bij de keuze publiceert Actiris vandaag de lijst met knelpuntberoepen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze beroepen bieden per definitie veel toekomstmogelijkheden. Zij verdienen dus bijzondere aandacht van diegenen die na hun studies snel aan het werk willen gaan.

In totaal bevat de lijst meer dan 40 richtingen in diverse en uiteenlopende domeinen zoals de bouw, de elektriciteit, de kookkunst, het bakkersbedrijf, de metaalnijverheid, de houtbewerking of het onderwijs. De volledige lijst is te vinden op de website van Actiris.

…en voor werkzoekenden

Werkzoekenden die beslissen een opleiding te volgen, kunnen, onder bepaalde voorwaarden, tijdens de duur van hun studies werkloosheidsuitkeringen blijven ontvangen. Vorig jaar zijn meer dan 9.000 bij Actiris ingeschreven werkzoekenden aldus gestart met een opleiding of met alternerend onderwijs. Hier vindt u alle informatie over de vrijstellingen van beschikbaarheid.

Gewest wil eenoudergezinnen helpen

Actualiteit
Plan de soutien aux familles monoparentales

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt bijna 65.000 eenoudergezinnen op zijn grondgebied. In deze gezinnen moeten alle behoeften van het huishouden met één enkel inkomen bekostigd worden, wat het risico op armoede vergroot.

“Het gezinshoofd van eenoudergezinnen is in het overgrote deel van de gevallen een mama. Voor sommige moeders is het moeilijk om toegang te krijgen tot een baan die hen in staat stelt hun gezin op een waardige manier te onderhouden. Het is ook niet altijd gemakkelijk om een baan of opleiding te combineren met gezinsverplichtingen. […]”, stelt Bernard Clerfayt, de minister van Werk, Digitalisering en Plaatselijke Besturen.

Grotere moeilijkheden

De coronacrisis versterkt de dringende noodzaak om actie te ondernemen voor de eenoudergezinnen. De Brusselse Raad voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen besloot immers in zijn rapport over de gevolgen van COVID-19 op de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen dat verschenen is in april 2021, dat alle moeilijkheden die eenoudergezinnen in normale tijden ondervinden (deeltijds werken, beperkt inkomen, huisvestingsproblemen, niet-betaling van onderhoudsgeld, ...), groter zijn geworden tijdens de crisis, met een aanzienlijke daling van de inkomsten en een situatie waarbij men opgesloten zit met alle gezinslasten, soms in een woning die niet aangepast is aan de realiteit van een lockdown in gezinsverband.

Eerste plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen

Om tegemoet te komen aan deze moeilijkheden, heeft de Brusselse Regering vandaag haar eerste plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen goedgekeurd. Dat plan omvat 31 concrete maatregelen rond 5 gewestelijke actiepijlers: informatie; opleiding en sensibilisering; de toegang tot een kwaliteitsvolle woning; tewerkstelling en de toegang tot beroepsopleiding, alsook stadsbeleid en mobiliteit.

Het plan wordt gezamenlijk aangestuurd door de minister van Werk, de staatssecretaris van Gelijke Kansen en de sociale gesprekspartners van Brupartners. De werkzaamheden in verband met de opstelling van het plan sluiten ook aan bij de voorbereiding van het Brussels Takes Care-plan (geïntegreerd welzijns- en gezondheidsplan), waarin ook specifieke aandacht zal worden besteed aan alleenouderschap.

Steun voor eenoudergezinnen als onderdeel van coherente politieke wil

Ter verduidelijking: het relanceplan voorziet 17 miljoen euro voor nieuwe kinderdagverblijven van Actiris. Een jaar geleden heeft minister Bernard Clerfayt het initiatief genomen om een budget van 60 miljoen euro vrij te maken om de gemeentelijke projecten te ondersteunen die betrekking hebben op de bevolkingstoename, onder meer voor de financiering van scholen en crèches.

Interministeriële Conferentie Werk: Het beheer van de toegang tot de knelpuntberoepen en de crisis van de mensen zonder papieren zijn twee verschillende dingen

Persbericht

Deze maandagochtend heeft Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, deelgenomen aan de Interministeriële Conferentie Werk.

De Zesde Staatshervorming heeft geleid tot de opsplitsing van het beleid voor talrijke bevoegdheden, met inbegrip van de verblijfs- en werkvergunningen. Verblijfsvergunningen zijn een federale aangelegenheid; werkvergunningen vallen onder het Gewest. Om de samenhang tussen beide vergunningen te behouden in het kader van de gecombineerde vergunning (die zowel het verblijf als werk omvat), werd in 2018 een samenwerkingsovereenkomst tussen de gefedereerde entiteiten en de federale staat ondertekend.

De Interministeriële Conferentie van deze maandag beoogde de opstart van de werkzaamheden voor de modernisering van de procedures inzake de gecombineerde vergunning, zoals in het federale meerderheidsakkoord opgenomen. Voorts werd gesproken over de mogelijkheden van de federale regering om bepaalde werknemers zonder papieren te regulariseren in functie van de op de gewestelijke arbeidsmarkt vastgestelde tekorten.

Om de sectoren met een tekort aan arbeidskrachten te ondersteunen, passen wij in het Brussels Gewest reeds een soepel beleid toe in verband met de toekenning van werkvergunningen. Wij pleiten eveneens voor een grotere flexibiliteit bij de toekenning door de federale staat van verblijfsvergunningen voor werknemers die betrekkingen invullen in essentiële sectoren (en waarvoor het niet mogelijk is binnen een redelijke termijn lokale arbeidskrachten te vinden).

“Als de federale regering positieve veranderingen wil doorvoeren, zal ze kunnen rekenen op de medewerking van het Brussels Gewest. Wij pleiten voor de toekenning van een gecombineerde vergunning, als de uitgeoefende job overeenkomt met een nood op de Brusselse arbeidsmarkt”, besluit de Brusselse minister.

Het Brussels Gewest is betrokken bij meer dan 40% van de aanvragen voor een gecombineerde vergunning die in België worden ingediend.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Actiris: niet meer klachten en betere verwerking

Actualiteit
Actiris: niet meer klachten en betere verwerking

Zoals bij alle instellingen van openbaar nut (ION) in het Brussels Gewest functioneert de klachtendienst van Actiris binnen een wettelijk kader. Werkzoekenden die bij Actiris ingeschreven zijn en van mening zijn dat hun rechten niet gerespecteerd worden of dat er problemen zijn met de behandeling van hun dossier, kunnen een klacht indienen. Ook de werkgevers kunnen een klacht formuleren.

Stijging aandeel onlineklachten bij Actiris

Naast de gebruikelijke kanalen kan het onlineformulier worden gebruikt. Terwijl in 2019 bijna 9 op de 10 klachten nog per e-mail werden verzonden, werd in 2020 34% van de klachten via het formulier online geformuleerd.

Het onlineformulier is zeer gemakkelijk te vinden via een opzoeking in Google en het gebruiksgemak heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat de klachten duidelijker en vollediger geformuleerd worden door de gebruikers. Bovendien komen de nuttige gegevens van de klager op een gestructureerdere manier bij de klachtendienst terecht, wat bevorderlijk is voor een snelle behandeling.

99% van de klachten werd binnen de wettelijke termijnen behandeld!

Aantal klachten in 2020 stabiel na een lange periode van toename

De klachten van de gebruikers maken het soms mogelijk om fouten te verbeteren en de betrokken personen in hun rechten te herstellen. De klachten worden eveneens gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening van Actiris te verbeteren. Het Beheerscontract legt Actiris overigens de verplichting op om de verbetering van zijn diensten permanent voor ogen te houden.

In 2020 heeft de klachtendienst van Actiris precies evenveel dossiers ontvangen als in 2019, namelijk 561. Er werden 58 onontvankelijke klachten geregistreerd, wat een daling betekent in vergelijking met het jaar voordien (134 klachten). Het aandeel onontvankelijke klachten daalde van 24% in 2019 tot 10% in 2020. Dat bevestigt dat de online geformuleerde klachten duidelijker verwoord worden en dus vaker ontvankelijk zijn.

Sinds 2009 werd vastgesteld dat het aantal ingediende klachten in stijgende lijn ging. Het aandeel onontvankelijke klachten bleef hoog.

Minder klachten over de kwaliteit van de dienstverlening van Actiris (5%) en meer over de inschrijving (69%)

De “rechtzetting van de inschrijving” is het belangrijkste onderwerp van de klachten in 2020. Ze steeg van 30% in 2019 tot 69% in 2020. De reden van de klacht “schrapping van de inschrijving” was dat jaar minder aanwezig: 37% in 2019 tegenover 17% in 2020.

Het aandeel van de klachten over de kwaliteit van de dienstverlening is zeer beperkt en daalde van 19% in 2019 tot 5% in 2020.

Het aanzienlijke aandeel klachten in verband met de inschrijving (rechtzetting of schrapping) is te verklaren door het feit dat zij verband houden met de sociale rechten van de persoon en rechtstreekse financiële gevolgen hebben. De crisis die wij doormaken, leidt tot meer gespannen persoonlijke situaties, die soms complexer zijn, wat de toename van het aantal dossiers van dit type wellicht verklaart.

Een job voor iedereen = inzetten op loopbaanbegeleiding!

Actualiteit
het Beroepenpunt van Brussel

Op 2, 3 en 4 juni vindt de Spring School plaats. Dat is een initiatief van het Internationaal Netwerk van Beroepenpunten en het Beroepenpunt van Brussel, waarbij onder meer in Brussel en Parijs videoconferenties worden georganiseerd.

“Loopbaanbegeleiding als een van de Europese kernuitdagingen” is het centrale thema. De Brusselse minister van Werk, Bernard Clerfayt, voerde donderdagnamiddag 3 juni het woord in het kader van een dag rond het thema “De beroepenpunten: een innovatieve oplossing om tegemoet te komen aan de Europese uitdagingen op het gebied van een levenslange begeleiding?”

Helpen bij het maken van de juiste keuze

De minister heeft allereerst het bepalende karakter van loopbaanbegeleiding willen benadrukken: een voorwaarde voor succesvolle in- of re-integratie. “In een context waarin beroepen steeds veranderen, nieuwe beroepen ontstaan en nieuwe vaardigheden worden ontwikkeld, zijn een informatiecentrum en kwaliteitsvolle ondersteuning essentieel! Dat is nu net wat een Beroepenpunt doet: helpen bij het maken van de juiste keuze.”

“Vandaag zitten we niet stil: nu eens zijn we student, dan weer werknemer, of we volgen een opleiding om zaakvoerder te worden, …” In deze context onderscheidt het Beroepenpunt zich als de bevoorrechte partner om alle doelgroepen te ondersteunen en te begeleiden bij deze loopbaankeuzes. 90% van de bezoekers zegt bij het Beroepenpunt de antwoorden op hun vragen te hebben gevonden.

Rebound.brussels: een terugkeer naar de arbeidsmarkt door loopbaanbegeleiding en opleiding

"Voor werknemers die getroffen werden door de gevolgen van de COVID-crisis, hebben we Rebound.brussels gelanceerd", herhaalt de minister van Werk. Deze dienst ondersteunt ontslagen werknemers, zodat ze zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen gaan.

Hoe kunnen de verworven vaardigheden nuttig en bruikbaar zijn in een andere sector? Het doel is om werknemers zo snel mogelijk te (her)oriënteren op de arbeidsmarkt. Daarvoor kan een opleiding nodig zijn.

Opnieuw is de rol van opleiding doorslaggevend. Bernard Clerfayt herinnerde eraan dat “loopbaanbegeleiding moet worden voortgezet met het opleidingsaanbod”. En de opleidingen moeten voorzien in sociaaleconomische behoeften.

Polen Opleiding-Werk, een brug tussen overheidsdiensten en sectoren

“In het Brussels Gewest hebben we nieuwe en innovatieve tools ontwikkeld: de Polen Opleiding-Werk.” Door de middelen van de openbare en de privésector te bundelen, verhoogt het Gewest de kwaliteit en kwantiteit van de opleidingen.

Bovenal hebben deze Polen een controlerende rol. Ze moeten anticiperen op de behoeften van de arbeidsmarkt, een toekomstgerichte positionering hebben om te identificeren welke vaardigheden door werkgevers worden verwacht, en dus werkzoekenden en werknemers dienovereenkomstig opleiden.

Momenteel zijn er 4 Polen Opleiding-Werk: Techniek, gewijd aan de beroepen van de industriële technieken, Digitalcity voor digitale beroepen, Logistiek voor transport en logistiek en ten slotte Construcity voor de bouwsector.

“In onze bedrijven is er een beroep voor iedereen. De keuze voor dit beroep vereist in de eerste plaats een goede begeleiding”, besluit Bernard Clerfayt.

“Opgeven is altijd een vergissing”

Actualiteit
Internview de Bernard Clerfayt lors de son émission sur LN24

Dit artikel bevat de belangrijkste punten die de Brusselse minister Bernard Clerfayt naar voren heeft gebracht tijdens een interview met LN24 op maandag 31 mei 2021.

De gezondheidscrisis, de horeca en de heropstart

Ik hoop dat we in de zomer echt zullen kunnen heropstarten! De crisis is nog niet voorbij; ik denk daarbij aan de evenementensector, aan de toeristische sector, aan iedereen die geen terras en binnenactiviteiten heeft.

In de horeca werden veel vacatures gepubliceerd, omdat een groot aantal werknemers uit de sector een job heeft gevonden in andere sectoren. De horecasector was bevreesd zijn personeelsleden met hun competenties te verliezen.

Over de faillissementen hebben we op dit ogenblik nog geen precieze cijfers. Soms zijn situaties die in het begin al kwetsbaar waren, door de crisis nog kwetsbaarder geworden. Wat de faillissementen betreft, zullen we de dingen jammer genoeg geleidelijk zien gebeuren.

Het positieve is dat de werkloosheid niet veel gestegen is in Brussel, wellicht omdat veel mensen tijdelijk werkloos zijn. Wij moeten ervan uitgaan dat hoe krachtiger het herstel zal zijn in de sectoren die zich kunnen herstellen en die het goed doen, des te groter de kans is dat wij de schade voor de werkgelegenheid kunnen beperken.

Jeugdwerkloosheid

Veel van de bedrijven die hun werkzaamheden hebben stopgezet, hebben hun personeel in dienst gehouden dankzij de tijdelijke werkloosheid, maar zij hebben geen personeel meer in dienst genomen vanwege de onzekerheid over de toekomst. Al degenen die de arbeidsmarkt betraden, werden geconfronteerd met een tamelijk trage markt met weinig aanwervingen. Het is dan ook de jeugdwerkloosheid die sterk gestegen is, terwijl de totale werkloosheid weinig toegenomen is.

Ongeveer 8.000 jongeren onder de 25 jaar zijn ingeschreven als werkzoekenden en dit aantal zou in september nog hoger kunnen liggen. We stellen vast dat de toename van het aantal jonge werkzoekenden groter is in de gemeenten van de tweede ring. Jonge afgestudeerden zijn daar meer aanwezig en hebben geen werk gevonden, terwijl de minst gekwalificeerde jongeren uit de centrale wijken wel werk hebben gevonden. Aangezien de agentschappen van Actiris gesloten waren, konden sommige mensen zich bovendien gedurende een hele periode niet inschrijven, wat de stijging ook verklaart.

Goed moment om eigen zaak op te starten?

De markt is moeilijk, maar in een economische crisis zullen sommige bedrijven failliet gaan en andere worden opgestart. Er zullen nieuwe vormen van consumptie en productie op gang komen. En dat is een enorme kans. Dus voor degenen die ideeën hebben: dit is het moment om een eigen zaak op te starten. Het is altijd een vergissing om op te geven. Er zijn genoeg jonge mensen die een eigen zaak beginnen; er zijn genoeg steunformules. Er zijn nog steeds goede ideeën om over te nemen of in het buitenland te pikken. Er moeten projecten worden uitgevonden.

In het Brussels Gewest beschikken we over een goed kader dat het mogelijk maakt jongeren te ondersteunen. Er is een hele reeks digitaal georiënteerde bedrijfscentra, financiële steun en begeleiding voorhanden.

Laïciteit en de hoofddoek

Het onderwerp ligt gevoelig en is zeer politiek geladen; het is niet onredelijk dat politici het aangrijpen om de zaken te laten vooruitgaan. Het is een kwestie van identiteit en belangrijk voor de erkenning van iedereen. Alle vrouwen moeten kunnen beslissen om te werken en er mag geen gevoel van discriminatie zijn. In mijn partij stellen we dat in het openbaar ambt, wanneer je een openbare functie aanvaardt, je uiteraard recht heeft op respect voor je identiteit, je overtuigingen en je geloofsovertuiging. Ambtenaren mogen niet gepest worden, maar wanneer je in dienst staat van het publiek, moet je je gematigd opstellen tegenover je klanten, je gebruikers; dat is een kwestie van niveau. Wij zijn voorstander van een neutrale openbare dienst, een neutraal voorkomen. Dat is niet alleen een kwestie van religie. Een ambtenaar richt zich tot mensen die niet de keuze hebben om een andere dienst te gebruiken. Ik denk dat deze beslissing in eerste aanleg, waarbij het verbod op het dragen van de hoofddoek in een zeer specifiek geval als discriminerend wordt beschouwd, geen precedent schept. Het betreft de zaak van een vrouw die zich gediscrimineerd voelt in het kader van een concours voor een baan. Als deze zaak tot algemene regel wordt verheven, zou er beroep tegen moeten worden aangetekend.

De politici moeten beslissen; wij denken dat een rechterlijke beslissing er geen algemene regel van maakt. De kwestie is altijd het evenwicht tussen de religieuze identiteit en de dienstverlening die aan de cliënt verschuldigd is. Is het alleen de vrijheid van de ambtenaar die telt? Of houden we ook rekening met de gebruiker?

Wat de beperking tot gezagsfuncties betreft, is deze nuancering zeer ingewikkeld om toe te passen. Ze lijkt me niet erg geschikt voor het genereren van geldige oplossingen.

En wat met extreemrechtse opvattingen in het leger?

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen wat een werknemer tijdens zijn werkuren doet en wat hij buiten zijn werk doet. Een ambtenaar die de hele dag zijn werk met terughoudendheid en zin voor dienstbaarheid verricht, kan 's avonds een conferentie bijwonen en een mening hebben. Iedereen heeft recht op respect voor zijn mening. Wat extreemrechts betreft, is het niet strafbaar om een ideologie te hebben, hoe afschuwelijk die ook is. Wat wel strafbaar is, is trachten mensen te werven.

Je kan een idee niet uit iemands hoofd halen, maar we moeten wel vermijden dat deze personen mensen uitnodigen om hun opvattingen te volgen. Wat we moeten doen, is voorkomen dat mensen tot daden overgaan of zich bekeren.

Het is onmogelijk te veranderen wat in de hoofden van de mensen zit, maar ze moeten hun visie wel binnenskamers houden en niet mee naar buiten nemen, alsook anderen niet nadoen.

Transparantie van overheidsfinanciën: openbudgets.brussels

Mensen klagen altijd over wat er met overheidsgeld wordt gedaan, of ze hebben twijfels. Wordt het geld wel goed besteed? Het is erg ingewikkeld om te weten te komen waar het geld naartoe gaat. Wij hebben een grote inspanning geleverd om de transparantie in het Brussels Gewest te verbeteren. Deze mogelijkheid bestond al, maar was erg moeilijk te vinden. Van dit recht op transparantie werd weinig gebruikgemaakt.

We hebben alles samengebracht op één website: openbudgets.brussel. Dit is de verstgevorderde inspanning op het gebied van transparantie in Europa, met uitzondering van de Scandinavische landen misschien. Elke actor wordt geïdentificeerd aan de hand van zijn KBO-nummer, een unieke identificatiecode. We weten wie geld ontvangt, en wie geld geeft.

Via een zoekopdracht bekom je alle subsidies die werden toegekend aan een actor, een vzw, een onderneming, alsook alle overheidsopdrachten van het Brussels Gewest en alle subsidies, tot op de laatste euro.

Dit is een garantie voor transparantie die politieke debatten mogelijk zal maken. En het is belangrijk dat de mensen vertrouwen hebben in wat er met hun geld wordt gedaan.

In een interview heb ik de eerste burgemeester van Parijs geciteerd: “Openbaarheid betekent het volk beschermen.” De burgers hebben het recht te weten wat er met hun geld gebeurt, en om dat mogelijk te maken, moeten de overheden zich inspannen om die procedures transparant te maken. Waarom de naam “Openbudgets”? Omdat we de Europese naam behouden hebben.

Aanbod beroepsopleidingen versterken met oog op evolutie van vaardigheden

Actualiteit
evolutie van vaardigheden

Manpower Group heeft net een nieuwe editie van de studie “Skills Revolution” op zijn Belgische website gepubliceerd. In deze studie wordt de vaststelling bevestigd dat de digitalisering versneld plaatsvindt als gevolg van de coronacrisis: “Het betreft een tijdswinst van drie jaar.”

In België “heeft 36% van de bevraagde werkgevers hun digitalisering tijdens de COVID-19-pandemie versneld”.

Hoe meer bedrijven digitaliseren, hoe meer jobs ze crëeren

Als minister van Werk en Digitalisering ben ik blij met de positieve impact die de digitalisering op de tewerkstelling heeft: “91% van de Belgische werkgevers die hun processen automatiseren, is van plan om extra personeelsleden aan te werven of hun personeelsbestand te behouden […].”

Beroepsopleiding moet tegemoetkomen aan evolutie van nieuwe competentievereisten

Het is bijzonder interessant om vast te stellen dat het aantal gecreëerde posten in de ondernemingen die hun digitaliseringsproces versneld hebben, groter is dan het aantal functies dat minder nuttig geworden is als gevolg van deze transformatie.

Door het aanbod aan beroepsopleidingen te versterken in met name de digitale sector, bereiden we mensen die tijdelijk werkloos zijn, voor om weer aan het werk te gaan, alsook alle werkzoekenden om hun inzetbaarheid te vergroten op een arbeidsmarkt die in volle transformatie is.

Dit zijn de sectoren die het meest betrokken zijn bij deze evolutie en dus de meeste jobs voortbrengen: de bouw, de financiële sector, het verzekeringswezen, de immobiliën en de diensten aan bedrijven.

In de studie worden de grote verschillen tussen de ontwikkelingen benadrukt met de vaststelling dat de zoektocht naar nieuw talent echt van start gaat voor de meest innoverende sectoren. “Het gaat hierbij om de groeisectoren, met name in de technologie, de digitale communicatie, de logistiek, de gezondheidszorg en de consultancy. Er is een grote vraag naar tal van profielen, of het nu gaat om projectmanagers, ingenieurs, data- of risicoanalisten, specialisten in digitale communicatie of IT-professionals.”

(Bovenstaande grafiek: © Manpower Group België)