Minister van Administratieve Vereenvoudiging

We moeten voortdurend aandacht hebben voor administratieve vereenvoudiging. Zij heeft betrekking op al onze besturen en instellingen van de Brusselse, gewestelijke en plaatselijke overheidsdiensten. De minister van Administratieve Vereenvoudiging wil de dienstverlening aan de burgers en ondernemers in Brussel, de gebruikers van de overheidsdiensten, verbeteren.

Administratieve vereenvoudiging is de rode draad voor een eenvoudigere en toegankelijkere dienstverlening aan de burgers.

De digitalisering van de administratieve ondersteuning, de virtuele loketten en de platforms voor onlinediensten zijn middelen die werden ingevoerd om de interacties tussen de gebruikers en de diensten vlotter en transparanter te laten verlopen.

Burgers, handelaars en ondernemers zijn eveneens actoren binnen de digitalisering. Zij bevordert de administratieve vereenvoudiging. Binnen de context van de gezondheidscrisis blijken onlinetools om te communiceren met de overheidsdiensten essentieel.

Minister Bernard Clerfayt, belast met Administratieve Vereenvoudiging, meent dat deze onontbeerlijke evoluties begeleiding veronderstellen om de digitale inclusie van elkeen te bevorderen.

Easybrussels – toegang tot de website van het Brusselse agentschap voor administratieve vereenvoudiging.

Het overheidsagentschap Easybrussels verzekert de transversaliteit en voert het beleid uit dat door de minister bevoegd voor Administratieve Vereenvoudiging werd uitgestippeld. Dit is de visie van de minister: tegemoetkomen aan de noden van de besturen, en daarbij de gebruiker in het centrum van de administratieve relatie plaatsen.

Operationele pijlers voor de politieke actie van de minister:

  • Een inventaris opstellen met de noden van de gewestelijke en gemeentebesturen;
  • Een actieplan voor 2020-2025 voorstellen en promoten en
  • De invoering van het plan op het niveau van het gewest, zoals bij de plaatselijke besturen, begeleiden en communiceren met de gebruikers.

Enkele voorbeelden van geplande maatregelen:

  • Stimuleren van het online maken van een afspraak en het gebruik van nieuwe kanalen, zoals chatbots, virtuele loketten, etc.;
  • Een gewestelijke webstrategie coördineren;
  • Formulieren vereenvoudigen en hun digitalisering veralgemenen;
  • De eBox (centralisering van gedigitaliseerde documenten om de uitwisseling van informatie te bevorderen) invoeren en
  • Opleiding aanbieden voor digitale tools en het werk op het terrein ondersteunen om toegang te krijgen tot digitale tools.

“Only Once” op de rails: eenmalige verzameling van gegevens, vereenvoudiging van formulieren, digitalisering

Sinds 1 januari 2021 is voor 462 formulieren van de besturen binnen het Brussels Gewest het principe van de eenmalige gegevensverzameling van toepassing. Vanaf nu is het niet meer nodig om steeds dezelfde gegevens door te geven.

De ordonnantie “Only Once” is een belangrijke stap richting administratieve vereenvoudiging.

Concreet gebruiken de Brusselse overheidsdiensten het rijksregisternummer of het ondernemingsnummer voor de identificatie van natuurlijke of rechtspersonen. Ze moeteneveneens de gegevens die beschikbaar zijn in de authentieke bronnen hergebruiken vooraleer deze aan de burgers te vragen.

Ten slotte zal het gebruik van elektronische formulieren toenemen, doordat ze gelijkgesteld worden met de papieren formulieren. Naar het voorbeeld van de onlinebelastingaangifte zullen bepaalde velden bijgevolg vooraf ingevuld kunnen worden.

Only Once: de eenmalige verzameling van gegevens wordt een werkingsprincipe van de besturen in het Brussels Gewest.

Hieronder vindt u enkele nieuwsberichten over administratieve vereenvoudiging: