Het recht op bemiddeling, dichter bij de beslissing

Actualiteit
het recht op bemiddeling – Foto van een participatieve vergadering

Groen licht in de plenaire vergadering van het Brussels Parlement voor een ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet. Het ontwerp, een initiatief van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, bevat nieuwe bepalingen met betrekking tot burgerparticipatie, namelijk het recht op bemiddeling.

“Burgerparticipatie is een vorm van tweerichtingscommunicatie, via de sensibilisering en de raadpleging van de burgers, die meer betrokken wensen te worden bij politieke beslissingen, in het bijzonder op lokaal niveau. En dat is normaal, aangezien dat het bestuursniveau is dat het dichtst bij de burgers staat en waarmee ze de meeste contacten hebben”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen.

Het recht op bemiddeling: de zoektocht naar een oplossing

Het spreekrecht omvat het petitierecht en het interpellatierecht, maar bevat ook een nieuwe vorm van spreekrecht voor de burger, namelijk het recht op bemiddeling.

De gemeentelijke overheden kunnen immers, wanneer ze geïnterpelleerd worden, beslissen om bemiddeling te organiseren. Zij kan eveneens het initiatief zijn van de burgers, wanneer ze het nodig achten en overleg over een bepaald onderwerp willen plegen met de gemeente.

“Het recht op bemiddeling gaat verder dan enkel vragen stellen aan de gemeentelijke overheden. Het beoogt de zoektocht naar een oplossing, een compromis. En dus hebben de burgers een reële impact op de ontwikkeling van projecten in hun gemeente”, aldus Bernard Clerfayt.

Publicatieplicht

Andere nieuwigheid: de gemeente zal op haar website de ontwerpen van beraadslaging, alsook een samenvatting van de gemeentelijke beslissingen, vóór iedere gemeenteraad moeten publiceren.

Wettelijke basis voor gedifferentieerde onroerende voorheffing

Actualiteit
De Brusselse Regering bereidt een wettelijke basis voor de gedifferentieerde onroerende heffing voor.  Foto: panoramafoto van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De hervorming van de gedifferentieerde onroerende voorheffing, voorgesteld door de Brusselse minister van Financiën, Sven Gatz, en Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, werd in eerste lezing goedgekeurd door de Brusselse Regering. De maatregel zorgt ervoor dat de gemeenten het tarief van de onroerende voorheffing kunnen wijzigen in functie van verschillende criteria: de wijk, de aard van het gebruik van het pand, etc. De bedoeling: de gemeentelijke fiscaliteit moderniseren en vereenvoudigen, alsook de kosten van de voorafnames op de fiscale ontvangsten verminderen.

Over de onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting die de burgers jaarlijks betalen op onroerend goed. Zij wordt ook “de eigenaarsbelasting” genoemd. De basistaks bestemd voor het Gewest vormt evenwel slechts een deel van de onroerende voorheffing.

De gemeenten vermeerderen deze basistaks met opcentiemen, waarvan het tarief varieert per gemeente, maar gelijk is voor haar hele grondgebied. Daaraan kunnen andere taksen worden toegevoegd, zoals de taks op kantooroppervlakten of de taks op commerciële ruimten.

Het principe van de gedifferentieerde onroerende voorheffing?

De gedifferentieerde onroerende voorheffing moet de gemeenten toelaten de opcentiemen op de onroerende voorheffing te wijzingen in functie van de wijken, maar eveneens in functie van het gebruik van het gebouw (privé/professioneel), alsook de hoedanigheid van de belastingbetaler (bewoner/niet-bewoner) of de omvang van het pand.

“Met de invoering van een gedifferentieerde onroerende voorheffing, zoals dat al in enkele Vlaamse gemeenten het geval is, willen we de Brusselse gemeenten aansporen een moderner en efficiënter fiscaal beleid te voeren. Vandaag heffen de meeste gemeenten allerhande belastingen en taksen op onroerend goed. Met gedifferentieerde opcentiemen kunnen andere taksen vlotter geïntegreerd en gemoduleerd worden in de onroerende voorheffing, wat moet zorgen voor een meer transparante lokale vastgoedfiscaliteit”, legt Sven Gatz uit.

De voordelen van de gedifferentieerde onroerende voorheffing?

Deze fiscale maatregel heeft tal van voordelen. Dit unieke instrument dat de gemeente geboden wordt, zal ervoor zorgen dat zij haar onroerende fiscaliteit zo goed mogelijk en zo aangepast mogelijk aan haar noden en uitdagingen kan ontwikkelen. En vooral, de gedifferentieerde onroerende voorheffing opent de deur naar het schrappen van andere gemeentelijke taksen op het vlak van onroerend goed.

“Vereenvoudiging en aanpasbaarheid zijn de kernideeën waarop dit project gebaseerd is. Wij beogen hier de vereenvoudiging van het leven van de burgers dankzij de vermindering van het aantal taksen, en dus meer efficiëntie. De gedifferentieerde onroerende voorheffing is echter ook een kans die de gemeenten kunnen grijpen om dynamieken voor stadsopwaardering van bepaalde wijken aan te vullen”, aldus Bernard Clerfayt.

 

Pour les métas :

--

Img : Le gouvernement bruxellois prépare un cadre légal pour le précompte immobilier différencié - Photo : vue panoramique de la Région de Bruxelles-Capitale.

Beeld: De Brusselse Regering bereidt een wettelijke basis voor de gedifferentieerde onroerende heffing voor.

Foto: panoramafoto van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Desc : Le précompte immobilier différencié permet aux communes de modifier le taux du précompte immobilier selon différents critères.

Beschrijving: De gedifferentieerde onroerende voorheffing laat de gemeenten toe het tarief van de onroerende voorheffing te wijzigen volgens verschillende criteria.

Brussels Gewest legt wettelijke basis voor gedifferentieerde onroerende voorheffing vast

Persbericht

De hervorming van de gedifferentieerde onroerende voorheffing, voorgesteld door de Brusselse minister van Financiën, Sven Gatz, en Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, werd in eerste lezing goedgekeurd door de Brusselse Regering. De maatregel zorgt ervoor dat de gemeenten het tarief van de onroerende voorheffing kunnen wijzigen in functie van verschillende criteria: de wijk, de aard van het gebruik van het pand, etc. De bedoeling: de gemeentelijke fiscaliteit moderniseren en vereenvoudigen, alsook de kosten van de voorafnames op de fiscale ontvangsten verminderen.

De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting die de burgers jaarlijks betalen op onroerend goed. Zij wordt ook “de eigenaarsbelasting” genoemd. De basistaks bestemd voor het Gewest vormt evenwel slechts een deel van de onroerende voorheffing.

De gemeenten vermeerderen deze basistaks met opcentiemen, waarvan het tarief varieert per gemeente, maar gelijk is voor haar hele grondgebied. Daaraan kunnen andere taksen worden toegevoegd, zoals de taks op kantooroppervlakten of de taks op commerciële ruimten.

Waarom het beginsel van de gedifferentieerde onroerende voorheffing invoeren? Om de gemeenten toe te laten de opcentiemen op de onroerende voorheffing te wijzingen in functie van de wijken, maar eveneens in functie van het gebruik van het gebouw (privé/professioneel), alsook de hoedanigheid van de belastingbetaler (bewoner/niet-bewoner) of de omvang van het pand.

“Met de invoering van een gedifferentieerde onroerende voorheffing, zoals dat al in enkele Vlaamse gemeenten het geval is, willen we de Brusselse gemeenten aansporen een moderner en efficiënter fiscaal beleid te voeren. Vandaag heffen de meeste gemeenten allerhande belastingen en taksen op onroerend goed. Met gedifferentieerde opcentiemen kunnen andere taksen vlotter geïntegreerd en gemoduleerd worden in de onroerende voorheffing, wat moet zorgen voor een meer transparante lokale vastgoedfiscaliteit”, legt Sven Gatz uit.

Deze fiscale maatregel heeft tal van voordelen. Dit unieke instrument dat de gemeente geboden wordt, zal ervoor zorgen dat zij haar onroerende fiscaliteit zo goed mogelijk en zo aangepast mogelijk aan haar noden en uitdagingen kan ontwikkelen. En vooral, de gedifferentieerde onroerende voorheffing opent de deur naar het schrappen van andere gemeentelijke taksen op het vlak van onroerend goed.

“Vereenvoudiging en aanpasbaarheid zijn de kernideeën waarop dit project gebaseerd is. Wij beogen hier de vereenvoudiging van het leven van de burgers dankzij de vermindering van het aantal taksen, en dus meer efficiëntie. De gedifferentieerde onroerende voorheffing is echter ook een kans die de gemeenten kunnen grijpen om dynamieken voor stadsopwaardering van bepaalde wijken aan te vullen”, aldus Bernard Clerfayt. 

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Nieuwe vorm van spreekrecht voor Brusselse burgers: recht op bemiddeling

Persbericht

Groen licht in de plenaire vergadering van het Brussels Parlement voor een ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet. Het ontwerp, een initiatief van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, bevat nieuwe bepalingen met betrekking tot burgerparticipatie.

“Burgerparticipatie is een vorm van tweerichtingscommunicatie, via de sensibilisering en de raadpleging van de burgers, die meer betrokken wensen te worden bij politieke beslissingen, in het bijzonder op lokaal niveau. En dat is normaal, aangezien dat het bestuursniveau is dat het dichtst bij de burgers staat en waarmee ze de meeste contacten hebben”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen.

Om de kloof tussen de burgers en de overheden te dichten en de burgerparticipatie te vergroten, heeft Bernard Clerfayt een nieuwe bepaling aan de Nieuwe Gemeentewet toegevoegd: het spreekrecht voor de burgers.

Het spreekrecht omvat het petitierecht en het interpellatierecht, maar bevat ook een nieuwe vorm van spreekrecht voor de burger, namelijk het recht op bemiddeling.

De gemeentelijke overheden kunnen immers, wanneer ze geïnterpelleerd worden, beslissen om bemiddeling te organiseren. Zij kan eveneens het initiatief zijn van de burgers, wanneer ze het nodig achten en overleg over een bepaald onderwerp willen plegen met de gemeente.

“Het recht op bemiddeling gaat verder dan enkel vragen stellen aan de gemeentelijke overheden. Het beoogt de zoektocht naar een oplossing, een compromis. En dus hebben de burgers een reële impact op de ontwikkeling van projecten in hun gemeente”, aldus Bernard Clerfayt.

Andere nieuwigheid: de gemeente zal op haar website de ontwerpen van beraadslaging, alsook een samenvatting van de gemeentelijke beslissingen, vóór iedere gemeenteraad moeten publiceren.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Humusatie verboden in Brussels Gewest

Actualiteit
L’humusation interdite en Région bruxelloise

In antwoord op een vraag in de Commissie Binnenlandse Zaken, heeft Bernard Clerfayt, de Brussels minister van Plaatselijke Besturen, bevestigd dat humusatie niet zal worden gebruikt in het Brussels Gewest en dat er wordt nagedacht over de ontwikkeling van andere milieuvriendelijke lijkbezorgingsmethoden.

Duidelijke wetenschappelijke conclusies

Hoewel in België slechts twee lijkbezorgingsmethodes zijn toegestaan – begraven en cremeren – voeren sommige mensen campagne voor de legalisatie van een andere praktijk: humusatie. 

Humusatie is een vorm van begrafenispraktijk waarbij het lichaam boven de grond op een bed van versnipperd materiaal wordt gelegd en bedekt met een identiek materiaal. 

Omdat het Waalse Gewest interesse heeft in deze praktijk als een nieuwe manier van begraven, gaf het de opdracht tot een wetenschappelijke studie aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UCL.

En de conclusies zijn duidelijk en tonen de inefficiëntie van het proces aan. Niet alleen worden de resten niet binnen de voorgeschreven tijd afgebroken, maar de methode kan ook leiden tot aanzienlijke nitraat- en ammoniakverontreiniging van de bodem. 

Alternatieven worden bestudeerd

"De betrouwbaarheid van het proces was een eerste vereiste voor elk wetgevend proces. De UCL-studie toont aan dat het momenteel niet mogelijk is om humusatie toe te laten in het Brussels Gewest. Burgers vragen echter groenere alternatieven. Daarom bestudeert een intergewestelijke werkgroep een aantal milieuvriendelijkere alternatieven voor crematie of verbranding, zoals aquamatie," zegt Bernard Clerfayt.

Geen humusatie in Brussels Gewest

Persbericht

In antwoord op een vraag in de Commissie Binnenlandse Zaken, heeft Bernard Clerfayt, de Brussels minister van Plaatselijke Besturen, bevestigd dat humusatie niet zal worden gebruikt in het Brussels Gewest en dat er wordt nagedacht over de ontwikkeling van andere milieuvriendelijke lijkbezorgingsmethoden.

Hoewel in België slechts twee lijkbezorgingsmethodes zijn toegestaan – begraven en cremeren – voeren sommige mensen campagne voor de legalisatie van een andere praktijk: humusatie.

Humusatie is een vorm van begrafenispraktijk waarbij het lichaam boven de grond op een bed van versnipperd materiaal wordt gelegd en bedekt met een identiek materiaal.

Omdat het Waalse Gewest interesse heeft in deze praktijk als een nieuwe manier van begraven, gaf het de opdracht tot een wetenschappelijke studie aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UCL.

En de conclusies zijn duidelijk en tonen de inefficiëntie van het proces aan. Niet alleen worden de resten niet binnen de voorgeschreven tijd afgebroken, maar de methode kan ook leiden tot aanzienlijke nitraat- en ammoniakverontreiniging van de bodem. 

"De betrouwbaarheid van het proces was een eerste vereiste voor elk wetgevend proces. De UCL-studie toont aan dat het momenteel niet mogelijk is om humusatie toe te laten in het Brussels Gewest. Burgers vragen echter groenere alternatieven. Daarom bestudeert een intergewestelijke werkgroep een aantal milieuvriendelijkere alternatieven voor begraven of verbranding, zoals aquamatie," zegt Bernard Clerfayt.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Modernisering van gemeentelijke democratie

Actualiteit
Burgerparticipatie en democratie, modernisering van de lokale democratie

De twee ontwerpordonnanties van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, hebben op dinsdag 16 januari groen licht gekregen van de Commissie Binnenlandse Zaken. Op het menu: hervormingen met betrekking tot de werking van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, het tuchtstatuut van lokale mandatarissen en burgerparticipatie.

Twee ordonnanties met hetzelfde politieke doel: de lokale democratie moderniseren

Bernard Clerfayt herinnerde de Brusselse parlementsleden eraan dat openbaarheid het volk beschermt. Na het opleggen van volledige decumul, het verminderen van het aantal schepenen en het verduidelijken van de situatie van gemeenteraadsleden met ziekteverlof, presenteerde de DéFI-minister de laatste belangrijke puzzelstukjes om de gemeentelijke instelling te hervormen.

Versterkte rol van gemeenteraad

De eerste taak is de reorganisatie van de diensten van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. Voortaan zal de gemeenteraad na een democratisch debat beslissen over de bezoldiging en het statuut van de kabinetsmedewerkers alsook over de samenstelling en het voortbestaan zelf van het kabinet. De gemeenteraad zal ook verantwoordelijk zijn voor het vastleggen van gedrags- en deontologische regels, die eveneens zullen gelden voor het college van burgemeester en schepenen. En als een schepen of burgemeester zich toch schuldig zou maken aan grove nalatigheid of kennelijk wangedrag, zou hij of zij door de overheid op een onpartijdige en strenge manier worden beoordeeld, volgens de principes die in de ordonnantie zijn vastgelegd.

“Politici kunnen zich niet langer gedragen alsof ze boven de regels staan. Ze zijn verkozen vertegenwoordigers van het volk en als dusdanig moeten ze zich voorbeeldig gedragen. Daarom bevat mijn hervorming ook regels over het tuchtstatuut van lokale mandatarissen”, legt Bernard Clerfayt uit.

Verplichting tot openbaarmaking als voorwaarde voor democratische controle

Een ander belangrijk aspect van deze modernisering van het lokale leven is transparantie. Wat is er nieuw? De verkiezing van schepenen wordt openbaar gehouden. Geheime stemmingen behoren tot het verleden en kiezers kunnen voortaan nagaan wie in de gemeenteraad welke schepen heeft gekozen. Burgers zullen ook hun democratische controle kunnen uitoefenen door ontwerpbeslissingen en verklarende synthesenota’s online te raadplegen vóór elke vergadering van de gemeenteraad.

“Openbaarheid ter bescherming van het volk! Er kan geen goed bestuur zijn zonder transparantie! De gemeente is het bestuursniveau dat het dichtst bij de mensen staat, omdat het als eerste te maken krijgt met lokaal beleid. Het is dus niet meer dan normaal dat burgers meer betrokken worden. Het is in de eerste plaats een democratische kwestie”, voegt de DéFI-minister eraan toe.