Loonsverhoging gemeente- en OCMW-personeel

Actualiteit
Gemeentepersoneel ziet lonen stijgen

Het Brussels Gewest heeft nog nooit zo'n belangrijke tussenkomst verleend ten voordele van de ambtenaren van de plaatselijke besturen", merkt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen op. De lonen van hetgemeente- en OCMW-perosneel stijgen voor het einde van het jaar en zullen blijven stijgen tot in 2024!”

Tot nu toe enkel beloftes

Iedereen is het er al jaren over eens dat de lonen van gemeenteambtenaren en OCMW-personeel omhoog moeten. Het Brussels Gewest had, tijdens de vorige legislaturen, beloftes gedaan. Achttien Brusselse gemeenten, de eerste werkgevers, hadden een motie tot loonsverhoging gestemd. Aan deze verklaringen is evenwel nooit een gevolg gegeven… tot vandaag.

"Het leek mij gegrond om een herwaardering toe te staan van alle diensten van de plaatselijke besturen aangezien sommigen er al meer dan 15 jaar op wachten. Bovendien hebben ze hun essentiële rol bewezen tijdens de crisis door de lokale diensten zo dicht mogelijk bij de burger te brengen”, merkt Bernard Clerfayt op.  

Lonen van Vlaams en Waals gemeentepersoneel en van gewestelijke ambtenaren inhalen 

Het is een feit dat de bezoldigingen van de Brusselse gemeenteambtenaren het laagst zijn. De verschillen met de in Vlaanderen of Wallonië gehanteerde schalen kunnen aanzienlijk zijn. Met het bereikte akkoord zien we dat het gemiddelde niveau in Wallonië/Vlaanderen wordt bereikt of overschreden voor de ambtenaren op het laagste opleidingsniveau (E en D). Het wordt sterk teruggedrongen voor de anderen (secundair en postsecundair)

 

Achterstand in % van de Brusselse PB ten opzichte van het gemiddelde van de PB in Vlaanderen / Walloni

Gemiddelde voorziene verhoging

Niveau E

-2,00

2,00

Niveau D

-1,90

2,60

Niveau C

-3,25

2,60

Niveau B

-8,38

6

Niveau A

-5,39

5

 

Een inspanning voor 75% gedragen door het Gewest

Gemeenten zijn de primaire werkgevers van gemeentelijke ambtenaren. Als zodanig zullen ze ook bijdragen tot de opwaardering van de statuten van hun ambtenaren. Het Gewest zal echter gemiddeld - de situatie is per gemeente verschillend - 75% van de inspanning dragen en de gemeenten 25%.

 

Voortgang van de inspanning van het Brussels Gewest en de Plaatselijke Besturen voor de herwaardering van de lonen van de ambtenaren, in miljoenen €, van 2021 tot 2025.

Hoe worden de gewestelijke middelen verdeeld over de gemeenten?

Afhankelijk van de pijlers - bezoldigingen van de ambtenaren, uitbreiding van de weddeschalen, pensioensteun, steun voor maaltijdcheques - zal de verdeelsleutel anders zijn. Voor de eerste twee pijlers zal het een gemengde sleutel zijn, namelijk 2/3 loonsom en 1/3 Algemene Dotatie aan de Gemeenten, om te kunnen bouwen op de solidariteit tussen de gemeenten. Voor de laatste twee pijlers zal het afhangen van het aantal voltijdse equivalenten.

4 maatregelen voor een beter plaatselijk bestuur

Actualiteit
4 maatregelen voor een beter plaatselijk bestuur

De Brusselse Regering heeft overeenstemming bereikt over vier principes van gezond beheer om het plaatselijk bestuur te verbeteren. Op het menu: een volledige decumul tussen het lokaal uitvoerend mandaat en het parlementair mandaat, een vermindering van het aantal schepenen, een opwaardering van het statuut van burgemeesters en schepenen en een opwaardering van het statuut van gemeenteraadsleden

"Hoewel de regering een politiek akkoord heeft over deze 4 beginselen, is er nog geen bedrag vastgesteld. Dit geldt met name voor het toekomstige loon van burgemeesters. Deze bedragen zullen worden gespecificeerd in de uitvoeringsbesluiten. In dit stadium wordt de urgentie evenwel gegeven aan de verhoging van de weddeschalen van het gemeentepersoneel, wat voorlopig mijn politieke prioriteit blijft.”, benadrukt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen.

Enkel voltijdse gewestelijke volksvertegenwoordigers

Het eerste principe van deugdelijk bestuur is de volledige decumul tussen een lokaal uitvoerend mandaat en een parlementair mandaat. Dit gaat in vanaf 2024. Zo zullen de Brusselse volksvertegenwoordigers zich volledig kunnen wijden aan hun gewestelijke functie.

Minder schepenen

Nog een maatregel voor een beter plaatselijk bestuur: minder schepenen. De gemeentecolleges hebben de komende legislatuur één schepen minder. De gemeenteraad zal echter de mogelijkheid hebben om desgewenst met meer dan één eenheid te verminderen.

Nieuwe berekening voor de bezoldiging van burgemeesters en schepenen

Het loon van de burgemeester, dat momenteel gekoppeld is aan dat van de gemeentesecretaris, zal niet meer vastgesteld worden volgens dat van zijn gemeentesecretaris. Het wordt voortaan uitgedrukt als een percentage van de parlementaire vergoeding van de leden van het federaal parlement. De regering zal in een komend besluit een nieuw systeem voor de berekening ervan voorstellen.

Daarentegen zullen de burgemeesters en schepenen, net als in het Vlaamse Gewest, een uittredingsvergoeding kunnen krijgen als hun mandaat niet wordt verlengd of bij ontslag om medische redenen. Langdurige arbeidsongeschiktheid moet in dit geval met een medische verklaring worden aangetoond.

Meer billijke vergoeding voor het werk van gemeenteraadsleden

Ten slotte zullen de presentiegelden van gemeenteraadsleden worden verhoogd en zullen ze variëren tussen 100 en 200 euro bruto om een billijke vergoeding te garanderen voor werkvergaderingen in een gemeenteraad of commissie en voor de voorbereiding ervan.

Brussels gemeentepersoneel beter betaald

Persbericht

Op voorstel van Bernard Clerfayt zullen de personeelsleden van de 19 Brusselse gemeenten, maar ook die van de OCMW's voor het einde van dit jaar hun loon zien stijgen. Hun lonen zullen zelfs blijven stijgen tot in 2024.

Iedereen is het er al jaren over eens dat de lonen van gemeenteambtenaren omhoog moeten. Het Brussels Gewest had, tijdens de vorige legislaturen, beloftes gedaan. Achttien Brusselse gemeenten, de eerste werkgevers, hadden een motie tot loonsverhoging gestemd. Aan deze verklaringen is evenwel nooit een gevolg gegeven…tot vandaag.

Het Brussels Gewest legt daarom 22,5 miljoen euro op tafel in 2021, 11,3 miljoen meer in 2022, vervolgens 11,2 miljoen in 2023 en nog 11,3 miljoen in 2024 om de statuten van het gemeentepersoneel te herwaarderen. 56,3 miljoen is voor deze maatregel uitgetrokken

In de praktijk zullen deze bedragen het mogelijk maken om de bezoldigingen van de ambtenaren te verhogen, de schalen uit te breiden, te voorzien in pensioensteun en maaltijdcheques te financieren. Het grootste deel van de middelen, 53,5 miljoen, zal worden toegewezen aan de lonen, dat wil zeggen aan de bezoldigingen van ambtenaren en aan de uitbreiding van de weddeschalen. Dat is de belangrijkste wens van de werknemersvertegenwoordigers.

Lonen van Vlaamse en Waalse gemeenten en van het Gewest inhalen 

Het is een feit dat de bezoldigingen van de Brusselse gemeenteambtenaren het laagst zijn. De verschillen met de in Vlaanderen of Wallonië gehanteerde schalen kunnen aanzienlijk zijn. Met het bereikte akkoord zien we dat het gemiddelde niveau in Wallonië/Vlaanderen wordt bereikt of overschreden voor de ambtenaren op het laagste opleidingsniveau (E en D). Het wordt sterk teruggedrongen voor de anderen (secundair en postsecundair)

 

Achterstand in % van de Brusselse PB ten opzichte van het gemiddelde van de PB in Vlaanderen / Walloni

Gemiddelde voorziene verhoging

Niveau E

-2,00

2,00

Niveau D

-1,90

2,60

Niveau C

-3,25

2,60

Niveau B

-8,38

6

Niveau A

-5,39

5

 

Een inspanning van het Gewest en de Brusselse gemeenten

Gemeenten zijn de primaire werkgevers van gemeentelijke ambtenaren. Als zodanig zullen ze ook bijdragen tot de opwaardering van de statuten van hun ambtenaren. Het Gewest zal echter gemiddeld - de situatie is per gemeente verschillend - 75% van de inspanning dragen en de gemeenten 25%.

In duizenden €

2021

2022

2023

2024

2025

Gewest

22.500

33.800

45.000

56.300

56.300

Plaatselijke Besturen

1.358

8.810

14.376

13.842

19.842

Totaal

23.858

42.610

59.376

70.142

76.142

Hoe worden de gewestelijke middelen verdeeld over de gemeenten?

Afhankelijk van de pijlers - bezoldigingen van de ambtenaren, uitbreiding van de weddeschalen, pensioensteun, steun voor maaltijdcheques - zal de verdeelsleutel anders zijn. Voor de eerste twee pijlers zal het een gemengde sleutel zijn, namelijk 2/3 loonsom en 1/3 Algemene Dotatie aan de Gemeenten, om te kunnen bouwen op de solidariteit tussen de gemeenten. Voor de laatste twee pijlers zal het afhangen van het aantal voltijdse equivalenten.

"Het leek mij gegrond om een ​​herwaardering toe te staan ​​van alle diensten van de plaatselijke besturen aangezien sommigen er al meer dan 15 jaar op wachten en hun nut hebben bewezen tijdens de crisis door de lokale diensten zo dicht mogelijk bij de burger te brengen. Het Brussels Gewest heeft nog nooit zo'n belangrijke tussenkomst toegekend ten voordele van de ambtenaren van de plaatselijke besturen", besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen. 

Meer info?
Pauline Lorbat - 0485 89 47 45

Vier beginselen van goed beheer ter verbetering van het plaatselijk bestuur

Persbericht

De Brusselse Regering heeft overeenstemming bereikt over vier principes van gezond beheer om het plaatselijk bestuur te verbeteren. Op het menu: een volledige decumul tussen het lokaal uitvoerend mandaat en het parlementair mandaat, een vermindering van het aantal schepenen, een opwaardering van het statuut van burgemeesters en schepenen en een opwaardering van het statuut van gemeenteraadsleden.

Het eerste principe van deugdelijk bestuur is de volledige decumul tussen een lokaal uitvoerend mandaat en een parlementair mandaat. Dit gaat in vanaf 2024. Zo zullen de Brusselse parlementsleden zich volledig kunnen wijden aan hun gewestelijke functie.

En er is meer: de vermindering van het aantal schepenen. De gemeentecolleges hebben de komende legislatuur één schepen minder. De gemeenteraad zal echter de mogelijkheid hebben om desgewenst met meer dan één eenheid te verminderen.

Derde principe: de herwaardering van de bezoldiging van burgemeesters en schepenen. Het loon van burgemeester, dat momenteel gekoppeld is aan dat van de gemeentesecretaris, zal niet meer vastgesteld worden volgens dat van zijn gemeentesecretaris. Het wordt voortaan uitgedrukt als een percentage van de parlementaire vergoeding van de leden van het federaal parlement. De regering zal in een komend besluit een nieuw systeem voor de berekening ervan voorstellen.

Daarentegen zullen de burgemeesters en schepenen, net als in het Vlaamse Gewest, een uittredingsvergoeding kunnen krijgen als hun mandaat niet wordt verlengd of bij ontslag om medische redenen. Langdurige arbeidsongeschiktheid moet in dit geval met een medische verklaring worden aangetoond.

Ten slotte zullen de presentiegelden van gemeenteraadsleden worden verhoogd en zullen ze variëren tussen 100 en 200 euro bruto om een ​​billijke vergoeding te garanderen voor werkvergaderingen in een gemeenteraad of commissie en voor de voorbereiding ervan.

"Hoewel de regering een politiek akkoord heeft over deze 4 beginselen, is er nog geen bedrag vastgesteld. Dit geldt met name voor het toekomstige loon van burgemeesters. Deze bedragen zullen worden gespecificeerd in de uitvoeringsbesluiten. In dit stadium wordt de urgentie evenwel gegeven aan de verhoging van de weddeschalen van het gemeentepersoneel, wat voorlopig mijn politieke prioriteit blijft. De cijfers die in de krant Echo worden gecommuniceerd, zijn dus onjuist”, benadrukt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen.


Meer info?
Pauline Lorbat - 0485 89 47 45

Gemeentelijke sportaccomodatie te financieren

Persartikel
50 milijoen euro uit voor sportvoorzieningen

Uittreksel uit het artikel verschenen in "Het Laatste Nieuws"

De Brusselse regering maakt 50 miljoen euro vrij om de komende vier jaar projectten rond gemeentelijke sportaccomodatie te financieren. Dat maakt Brussels minister van Plaatselijke besturen Bernard Clerfayt (DéFI) bekend.
Het Brussels Gewest telt bijna duizend sportvoorzieningen. "Er zijn talrijke sportinfrastructuren in het Brussels Gewest, maar we moeten vaststellen dat zij volledig bezet zijn. Voor de Brusselaars is het dus soms moeilijk om een sport te kunnen beoefenen. De lockdown heeft ons er echter aan herinnerd in welke mate de beoefening van een sport bijdraagt aan onze fysieke en mentale ontwikkeling", benadrukt Clerfayt.

Tekort aan sportinfrastructuur: Bernard Clerfayt maakt 50 miljoen euro vrij

Actualiteit
La Région de Bruxelles-Capitale investit dans les infrastructures sportives communales

“Er zijn talrijke sportinfrastructuren in het Brussels Gewest, maar we moeten vaststellen dat zij volledig bezet zijn. Voor de Brusselaars is het dus soms moeilijk om een sport te kunnen beoefenen. De lockdown heeft ons er echter aan herinnerd in welke mate de beoefening van een sport bijdraagt aan onze fysieke en mentale ontwikkeling”, benadrukt Bernard Clerfayt.

4 jaar investeren in sportinfrastructuur

Velden voor tennis, voetbal, hockey en basketbal, zwembaden, omnisportzalen, turnzalen, … Het Brussels Gewest telt bijna 1.000 sportvoorzieningen.

Voldoende om veel Brusselaars tevreden te stellen, maar niet allemaal … tal van sportvoorzieningen zijn volledig bezet!

In het licht van deze vaststelling heeft het Brussels Gewest beslist om de 19 gemeenten financieel te steunen teneinde het aanbod aan sportvoorzieningen op het grondgebied van het Gewest te vergroten. Over 4 jaar tijd wordt 50 miljoen euro vrijgemaakt.

De gemeenten hebben tot en met 31 maart 2022 de tijd om de projecten rond gemeentelijke sportinfrastructuur die ze willen uitvoeren, in te dienen.

Een beslissing die het geëngageerde beleid versterkt

Na de aankondiging van de oprichting of renovatie van 24 lokale sportinfrastructuren (speelterreinen, street workout, etc.) maakt het Gewest 50 miljoen euro vrij over 4 jaar om projecten rond gemeentelijke sportvoorzieningen te financieren. “In deze periode na de zomervakantie worden talrijke Brusselaars geconfronteerd met een tekort aan plaatsen in de sportclubs. Met deze 50 miljoen euro wil ik het sportbeleid in het Brussels Gewest versterken en het aantal sportaccommodaties vergroten, want we willen allemaal een stad waar recreatieve, culturele en sportieve activiteiten gecombineerd worden”, besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister verantwoordelijk voor de gemeentelijke sportinfrastructuur.

50 miljoen euro over 4 jaar voor meer sportfaciliteiten in Brussel

Persbericht

Op voordracht van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, heeft de Brusselse Regering 50 miljoen euro over 4 jaar vrijgemaakt voor de gemeenten om projecten rond gemeentelijke sportaccommodatie te financieren.

Velden voor tennis, voetbal, hockey en basketbal, zwembaden, omnisportzalen, turnzalen, … Het Brussels Gewest telt bijna 1.000 sportvoorzieningen. Voldoende om veel Brusselaars tevreden te stellen, maar niet allemaal. “Er zijn talrijke sportinfrastructuren in het Brussels Gewest, maar we moeten vaststellen dat zij volledig bezet zijn. Voor de Brusselaars is het dus soms moeilijk om een sport te kunnen beoefenen. De lockdown heeft ons er echter aan herinnerd in welke mate de beoefening van een sport bijdraagt aan onze fysieke en mentale ontwikkeling”, benadrukt Bernard Clerfayt.

In het licht van deze vaststelling heeft het Brussels Gewest beslist om de 19 gemeenten financieel te steunen teneinde het aanbod aan sportvoorzieningen op het grondgebied van het Gewest te vergroten. Na de aankondiging van de oprichting of renovatie van 24 lokale sportinfrastructuren (speelterreinen, street workout, etc.) maakt het Gewest 50 miljoen euro vrij over 4 jaar om projecten rond gemeentelijke sportvoorzieningen te financieren.

“In deze periode na de zomervakantie worden talrijke Brusselaars geconfronteerd met een tekort aan plaatsen in de sportclubs. Met deze 50 miljoen euro wil ik het sportbeleid in het Brussels Gewest versterken en het aantal sportaccommodaties vergroten, want we willen allemaal een stad waar recreatieve, culturele en sportieve activiteiten gecombineerd worden”, besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister verantwoordelijk voor de gemeentelijke sportinfrastructuur.

De gemeenten hebben tot en met 31 maart 2022 de tijd om de projecten rond gemeentelijke sportinfrastructuur die ze willen uitvoeren, in te dienen.

Meer info?
Pauline Lorbat - 0485 89 47 45