Covid-19: transport van overledenen wordt beperkt

Zoals u weet, moesten de social distancing-maatregelen genomen worden om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Jammer genoeg geldt hetzelfde in de meest droevige omstandigheden: het lichaam van een overledene zou immers drager van Covid-19 kunnen zijn.

Om die reden heeft de Brusselse Regering, in het kader van de bijzondere machten, een besluit goedgekeurd om het transport van stoffelijke overschotten te beperken. De overledenen moeten rechtstreeks naar het mortuarium of funerarium, belast met de teraardebestelling of crematie, worden gebracht.

Het gaat om een noodzakelijke sanitaire maatregel in deze periode.

Minister Clerfayt is zich ervan bewust dat deze maatregel tot bitterheid zou kunnen leiden, maar kon niet anders dan deze beslissing nemen. Ze wordt van kracht op woensdag 8 april en geldt voor een periode van 60 dagen, die verlengd kan worden.

“Dit besluit dient zowel om besmetting te verhinderen als om het medisch personeel te ontlasten, en dat door alle maatregelen te treffen die nodig zijn om hun gezondheid te beschermen en ervoor te zorgen dat alle beschikbare krachten aanwezig kunnen zijn bij de zieken”, meent Bernard Clerfayt, die aldus een beroep doet op de moed en de solidariteit van de Brusselse gezinnen die zwaarbeproefd worden door het overlijden van een naaste.

Minister CLERFAYT breidt gewestelijke steun uit naar sociale inschakelingsondernemingen

Gewestelijke steun uit naar sociale inschakelingsondernemingen

Sociale inschakelingsondernemingen nemen een volwaardige plaats in in de Brusselse economie: lokale productie, horeca, recycling, herstelling, logistiek, diensten, enz.

Bernard Clerfayt, minister van Werk, heeft deze ondernemingen willen helpen deze gezondheidscrisis het hoofd te bieden : “Het was niet redelijk dat ze omwille van hun statuut geen recht hadden op steunmaatregelen van het Brussels Gewest.”
Op zijn voorstel heeft de Brusselse Regering dus haar goedkeuring gehecht aan een maatregel waarbij ze een eenmalige premie van 4000 euro krijgen per vestigingseenheid. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen 49 ondernemingen hiervoor in aanmerking.

Deze steun voor de sector is des te belangrijk aangezien deze ondernemingen, zoals de minister eraan herinnert “zorgen voor de tewerkstelling van werknemers die bijzonder kwetsbaar zijn of voor wie inschakelingsmaatregelen worden getroffen”.

De premie maakt deel uit van een bredere waaier aan maatregelen om de spelers van de sociale inschakelingseconomie te steunen in deze moeilijke tijden.

--
Foto : Bakker/kruidenierszaak - Ferme nos Pilifs

Wie zorgt voor de dieren van gehospitaliseerde personen? - Een standaardovereenkomst voor tijdelijke opvang

Covid-19: wie zorgt voor de dieren van gehospitaliseerde personen?

Op de sociale media ontstaan solidaire initiatieven voor de opvang van dieren van alleenstaande personen die in het ziekenhuis werden opgenomen.

Om zowel de eigenaar van het dier als de persoon die het dier zal opvangen, te beschermen, wordt een standaardovereenkomst voor tijdelijke opvang (pdf) ter beschikking gesteld. Daarin worden de identiteit van het dier, zijn gedrag in verschillende situaties en de verbintenissen van beide partijen uitvoerig beschreven.

“Dankzij deze overeenkomst zullen we de opvang van dieren kunnen omkaderen in ieders voordeel: dat van de eigenaar, het opvangbaasje en het dier. Het doet me plezier te zien dat de Brusselaars hun hulp aanbieden aan alleenstaande personen en hun dieren willen beschermen”, vertrouwt de minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, ons toe.

Meestal neemt een familielid de zorg voor het dier op zich, maar in het geval van alleenstaande personen kunnen de dieren opgevangen worden door dierenpensions en asielen. Deze structuren vrezen echter dat ze te maken zullen krijgen met een grote toevloed aan dieren door de crisis als gevolg van het coronavirus. Dergelijke initiatieven zijn bijgevolg erg nuttig in deze bijzondere periode.

Bepaalde burgerinitiatieven richten zich eveneens tot dakloze personen die op zoek zijn naar een tijdelijke opvangplaats voor hun dieren.

FOTO: Cesar Augusto Ramirez VallejoPixabay

Covid-19: Brusselse dienstencheques 3 maanden langer geldig

Covid-19: Brusselse dienstencheques 3 maanden langer geldig

“We verlengen de geldigheidsdatum van alle vandaag geldende dienstencheques met 3 maanden. Door deze regeling kunnen we verhinderen dat de gebruikers dienstencheques bezitten waarvan de geldigheidsdatum snel zal verstrijken na de crisis”, kondigde Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, vanochtend aan.

De sector van de dienstencheques is een van de economische sectoren die zwaar getroffen worden door de coronacrisis. Er worden steeds meer prestaties geannuleerd. Bijgevolg bezitten de gebruikers niet-gebruikte dienstencheques die zouden kunnen vervallen.

Om de Brusselaars de kans te geven hun aangekochte cheques te gebruiken, werd de geldigheidsduur van de dienstencheques tijdelijk van 6 naar 9 maanden gebracht. Een voorbeeld: dienstencheques die geldig zijn tot en met 31 maart 2020, blijven geldig tot en met 30 juni 2020.

Het Brussels Gewest telt bijna 110.000 gebruikers van dienstencheques. In 2019 werden 16.604.324 dienstencheques aangekocht en werden er 16.474.625 gebruikt.

Dieren dragen Covid-19 niet over op mensen!

Dieren dragen Covid-19 niet over op mensen

De kat die positief testte op Covid-19, is een uiterst zeldzaam geval van overdracht van mens op dier!

De minister van Dierenwelzijn, Bernard CLERFAYT, wil de burgers en alle baasjes van honden en eigenaars van katten geruststellen. Slechts drie dieren – twee honden en een kat – zijn besmet met het virus.

Onze gezelschapsdieren dragen het virus niet over op ons, en in alle gevallen zijn de dieren ervan genezen!

Laten we doorgaan met de volgende basismaatregelen op het vlak van hygiëne:

 • ? Maak na elke wandeling de zoolkussens van de poten uw dieren schoon met een mild reinigingsmiddel.
 • ? Was uw handen regelmatig en ook voor en na in de buurt of in contact te zijn geweest met dieren, hun voeding en hun spullen.
 • ? Vermijd hen te knuffelen, zich te laten aflikken of voedsel te delen.

Gezondheidscrisis en telewerk: rechtvaardige maatregelen die voor iedereen gelijk zijn!

Ik wil dat de maatregelen die we nemen tijdens deze crisisperiode – die voor iedereen belastend is – rechtvaardig blijven en voor iedereen gelijk zijn.

Het is normaal dat de directies van de diensten hun medewerkers willen aanmoedigen, maar het is nog veel belangrijker dat iedereen gerespecteerd wordt en dat niemand van ons zich benadeeld of vergeten voelt.

Dit billijkheidsbeginsel moet voor iedereen gelden, voor alle overheidsdiensten in het Brussels Gewest. Om die reden heb ik beslist de premie die de medewerkers in telewerk ontvangen en die door het directiecomité van Actiris goedgekeurd werd, te laten schrappen.

En ik zal hetzelfde doen voor alle gelijkaardige beslissingen die in een overheidsinstelling waarvoor ik bevoegd ben, onrechtvaardig zouden zijn of voordelen voor de enen zouden opleveren ten nadele van een verstandig en solidair beheer, en dat in het belang van allen.

Ik voeg er nog aan toe dat het, in een begrotingscontext met weinig marge, meer dan ooit nodig is om het belang van elke uitgave te bepalen. Vandaag al, en morgen nog meer.

COVID-19 : videoconferentie voor de gemeenteraden en colleges

Videoconferentie voor de gemeenteraden en colleges

Onze gemeenten zijn rechtstreeks getroffen door de coronacrisis. Het is belangrijk om de continuïteit van de openbare dienstverlening te garanderen op het bestuursniveau dat het dichtst bij het dagelijkse leven van de Brusselaars staat. 

De minister van Plaatselijke Besturen heeft zonet aan de Regering voorgesteld om de organisatie van de colleges en gemeenteraden te wijzigen. Dit is één van de eerste maatregelen in het kader van de bijzondere machten. 

Bernard Clerfayt, ook minister van Digitalisering, voert met name de mogelijkheid in om te werken met videoconferentie zodat de beraadslagingen van de gemeentelijke instellingen in de beste omstandigheden kunnen plaatshebben en de democratische principes kunnen worden nageleefd. Hij merkt op dat er momenteel verschillende digitale tools ter beschikking staan om de werking van de gemeentebesturen te kunnen verzekeren.

Wat zijn de crisismaatregelen voor de werking van de gemeenten?

 1. De bevoegdheden van de gemeenteraad kunnen worden gedelegeerd aan het college.
 2. De gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen mogen virtuele vergaderingen houden (teleconferentie of videoconferentie, met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende leden toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen).
 3. De mondelinge vragen van de gemeenteraadsleden worden vervangen door schriftelijke vragen.
 4. De gemeenteraadsleden worden op de hoogte gehouden van de besprekingen van het college.

De documenten mogen ondertekend worden door middel van een elektronische handtekening.

Asielen blijven open voor adopties, maar enkel op afspraak

Asielen blijven open voor adopties, maar enkel op afspraak

De Brusselse asielen hebben niet te kampen met overbevolking als gevolg van achtergelaten dieren, maar ze zouden snel verzadigd kunnen raken, als adopties niet meer mogelijk zijn. Om ervoor te zorgen dat de Brusselaars dieren uit asielen kunnen blijven adopteren, meent Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, dat adopties op afspraak toegelaten zijn, mits de maatregelen in verband met de sociale afstand nageleefd worden.

Het personeel en de vrijwilligers mogen zich ook naar de asielen verplaatsen om daar de dieren te verzorgen, met inachtneming van de regels in verband met de sociale afstand.

“De activiteiten van de asielen zijn essentieel en noodzakelijk voor het welzijn van onze dieren. Aangezien de vrijwilligers toegang hebben tot de asielen om de dieren te verzorgen, denk ik dat de adopties in de Brusselse asielen kunnen blijven doorgaan”, besluit Bernard Clerfayt.

Ter herinnering: uit geen enkele wetenschappelijke studie blijkt dat het coronavirus (Covid-19) overgedragen kan worden tussen dier en mens.

Covid-19: overheidsdiensten zetten zich in om u van dienst te blijven

Overheidsdiensten zetten zich in om u van dienst te blijven

Als gevolg van de veiligheidsmaatregelen die getroffen werden om de coronavirusepidemie in te dijken, wordt de Brusselaars gevraagd te telewerken.

Om de overheidsdiensten de mogelijkheid te geven om te blijven functioneren, om de ambtenaren de kans te geven van thuis uit te werken en om het de burgers die de overheidsdiensten willen bereiken, zo gemakkelijk mogelijk te maken, heeft het CIBG extra inspanningen geleverd.

Wat zijn de resultaten na 7 dagen?

 • 50 instellingen, waarvan 13 gemeenten en 8 OCMW’s, hebben ermee ingestemd om het systeem van videoconferentie “Webex Teams” uit te rollen. Deze dienst wordt gratis ter beschikking gesteld voor een periode van 90 dagen en reeds 45 systemen werden geïnstalleerd.
 • Er werden 15 0800-nummers geactiveerd.
 • 6 instellingen hebben het systeem “Connect.me” uitgerold om hun telefonische oproepen vanop afstand en op volkomen transparante wijze te beheren.
 • Er werden 170 bijkomende simkaarten geactiveerd.
 • De DBDMH werd op 24 uur tijd uitgerust met bijkomende telefoontoestellen voor de organisatie van een medisch crisiscentrum.

En de komende dagen zullen er nog zaken gerealiseerd worden.

Dankzij de digitalisering van onze economie en onze samenleving kunnen we vandaag de continuïteit van de overheidsdienste verzekeren.

20 miljoen euro voor sector van dienstencheques in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

20 miljoen euro voor sector van dienstencheques in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het kader van de economische crisis veroorzaakt door de coronaviruspandemie heeft de Brusselse Regering beslist om economische en sociale maatregelen te treffen om de zwaarst getroffen sectoren te ondersteunen met een bedrag van ruim 150 miljoen euro.

Een van deze sectoren is die van de dienstencheques.

De sector van de dienstencheques, die de voorbije dagen in onzekerheid verkeerde, krijgt aldus een budget van 20 miljoen euro toegekend. Het Gewest zal 14,60 euro per uur blijven storten aan de dienstenchequebedrijven, of dat uur nu gepresteerd werd of niet. Dankzij deze storting zal het loon van de huishoudhulpen betaald kunnen worden, in zoverre de bedrijven geen economische werkloosheid hebben ingevoerd. Deze maatregel is echter enkel haalbaar als de federale regering beslist de sociale bijdragen voor deze sector te schrappen.

Als dat niet het geval zou zijn, verbindt het Gewest zich ertoe het deel van het inkomen van de huishoudhulpen dat niet gedekt wordt door de uitbetaling van de tijdelijke werkloosheid, te vergoeden.

Sociale economie

De sociale inschakelingsondernemingen, die normalerwijze geen economische steun ontvangen, zullen gebruik kunnen maken van alle maatregelen die ingevoerd worden om het economische weefsel in Brussel te ondersteunen tijdens de coronacrisis.