Toutes les actualités du Ministre, les actualités politiques liées directement ou indirectement aux compétences sur lesquelles le cabinet travaille.

25 miljoen euro voor meer en beter toegankelijke sportinfrastructuur

Actualiteit
Appel à projets 2023 pour plus d'infrastructures sportives, plus accessibles

Op voorstel van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister bevoegd voor de gemeentelijke sportinfrastructuur, lanceert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuwe projectoproep voor de 19 gemeenten om het aanbod van sportinfrastructuur uit te breiden en te optimaliseren. De gemeenten hebben tot 10 september 2023 de tijd om hun projecten in te dienen.

Toegankelijkheid en spreiding van sportfaciliteiten

Een selectiecriterium wordt doorslaggevend: de investering gebeurt in een van de wijken die minder goed bedeeld zijn op het gebied van sportinfrastructuren.

Daartoe zal prioriteit worden gegeven aan projecten voor de bouw, renovatie, uitbreiding, reconversie of aankoop van sportvoorzieningen in wijken die minder goed bedeeld zijn op het vlak van infrastructuur. Een wijk wordt als minder goed bedeeld beschouwd als ze in vergelijking met andere wijken in het Gewest weinig sportvoorzieningen heeft.

Twee andere selectiecriteria vervolledigen de selectieprocedure van de projecten:

  • De infrastructuur heeft een supralokaal belang, waardoor de behoeften onder elkaar verdeeld kunnen worden. De modaliteiten inzake organisatie werden overlegd met een of meer gemeenten.
  • De gemeente verbindt zich ertoe een geharmoniseerd tarief toe te passen voor alle Brusselaars, onafhankelijk van de gemeente waarin ze wonen.

"Projecten die voldoen aan diverse indicatoren, zoals het verbeteren van de energieprestaties van de infrastructuur, het verbeteren van de toegankelijkheid van deze voorzieningen voor personen met een handicap of nog het uitbreiden van de openingsuren – voor 8u00 en na 19u00 –, kunnen in aanmerking komen voor verhoogde subsidies", licht de Brusselse minister toe.

Tegemoetkomen aan groeiende vraag

Gymnastiek, voetbal, atletiek, maar ook parkour, gewichtheffen of tai chi, Brussel biedt talloze mogelijkheden om een sport te beoefenen.

Toch is het duidelijk dat er, gezien de demografische druk, niet voldoende infrastructuur is om aan de vraag te voldoen en dat sportclubs vaak al voor het begin van het seizoen vol zitten. Sporten is echter een belangrijke kwestie.  “Sport is een echte vector voor socialisatie, federalisering, opvoeding en persoonlijke ontwikkeling, draagt bij tot een goede algemene gezondheid, stimuleert het zelfvertrouwen en brengt waarden bij die essentieel zijn voor het samenleven. Sportbeoefening moet een recht worden”, aldus Bernard Clerfayt.

Hervorming educatief verlof

Actualiteit
Hervorming van het educatief verlof om het toegankelijker te maken voor meer werknemers

Het betaald educatief verlof is een mechanisme waarmee werknemers een opleiding kunnen volgen met behoud van loon. De kosten van de opleiding worden door de overheid aan de onderneming terugbetaald.

Weg te werken valkuilen

De huidige regeling, die in het kader van de zesde staatshervorming aan de gewesten werd overgedragen, werkt goed, maar kent een aantal valkuilen.

We stellen vast dat met name vrouwen zijn ondervertegenwoordigd (38%), dat mensen met een handicap niet altijd een geschikte opleidingsomgeving hebben en dat deeltijdse werknemers uitgesloten worden van de regeling.

Bovendien beschikken de ondernemingen in het kader van betaald educatief verlof momenteel niet over een begrotingsplafond. Twee – weliswaar belangrijke – bedrijven verbruiken bijvoorbeeld alleen al meer dan 30% van de 14,5 miljoen euro die aan betaald educatief verlof wordt besteed.

Te lage participatiegraad bijscholing

In België volgt niet meer dan 44% van de werknemers bijscholing. Voor laagopgeleiden ligt dat percentage nog lager, namelijk een schamele 24%. Ter vergelijking: in Duitsland bedraagt dat percentage 64%.

Dit percentage van 44% verhogen is echter essentieel met het oog op de veranderingen op de arbeidsmarkt en maakt deel uit van levenslang leren.

“Bijscholing van werknemers is goed voor iedereen! Bedrijven hebben werknemers met de nieuwste vaardigheden nodig; de arbeidsmarkt moet competente werknemers kunnen aanbieden en burgers moeten goed worden opgeleid om in het leven te slagen. We moeten alle hefbomen inzetten die werknemers in staat stellen zich te scholen en te heroriënteren naargelang hun loopbaan!”, aldus Bernard Clerfayt.

Recht op opleiding garanderen

Daarom heeft Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding, besloten het systeem te wijzigen. Op zijn voorstel geeft de Regering in eerste lezing ingestemd met de hervorming van de regeling voor het betaald educatief verlof. Het doel is het recht op opleiding voor alle werknemers te garanderen.

Hoe kan de toegang tot educatief verlof worden verbeterd?

Het wordt voortaan mogelijk om opleidingen op afstand en op de werkplek te volgen. Dankzij deze nieuwe maatregelen krijgen vrouwen (alleenstaande moeders) en mensen met een handicap gemakkelijker toegang tot de opleiding die zij willen volgen. Betaald educatief verlof wordt uitgebreid tot deeltijdse werknemers. Ook hier zullen vrouwen, aangezien zij hoofdzakelijk deeltijds werken, gemakkelijker toegang krijgen tot permanente vorming.

Ten slotte wordt een plafond van 700.000 euro per onderneming ingevoerd om bepaalde onverwachte effecten te vermijden.

“Levenslang leren is van vitaal belang. In de eerste plaats voor persoonlijke ontwikkeling, maar ook om vooruitgang te boeken in het beroep, om zich bij te scholen en om zich aan te passen aan zowel digitale als milieugebonden veranderingen. Het is ook van vitaal belang voor de arbeidsmarkt. Als werknemers over de juiste vaardigheden beschikken, blijven ze gegarandeerd aantrekkelijk en krijgen ze nieuwe carrièremogelijkheden. Dat is wat ik als minister van Werk en Beroepsopleiding bepleit: inzetten op opleiding!”, besluit Bernard Clerfayt.

Vierde editie “diervriendelijke gemeente” focust op sterilisatie katten

Actualiteit
Projecten “diervriendelijke gemeente”: de strijd tegen zwerfkatten in de stad

Het Brussels Gewest lanceert de vierde editie van het label “diervriendelijke gemeente”. Deze projectoproep voor de 19 Brusselse gemeenten beoogt de verbetering van het welzijn van de dieren in de stad. Dit jaar wil de Brusselse minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, de gemeenten stimuleren om de sterilisatie en de identificatie van katten te bespoedigen.

Een subsidie die meer dan verdubbeld werd

Dieren maken integraal deel uit van het dagelijks leven van de Brusselaars. De uitdaging bestaat erin om iedereen de kans te geven in harmonie samen te leven. Om die reden, en gezien het succes ervan, lanceert het Brussels Gewest een vierde editie van de projectoproep “diervriendelijke gemeente”. Het doel van de oproep is de Brusselse gemeenten te ondersteunen bij de verwezenlijking van projecten ter verbetering van het dierenwelzijn. Als een gemeente het label verkrijgt, heeft ze recht op een subsidie van 11.000 euro tot 15.000 euro. Het budget is bijna met 57% toegenomen tegenover 2022.

Toekenningscriteria voor het label “diervriendelijke gemeente”

De deelnemende gemeenten moeten, om in aanmerking te komen, zoals tijdens de vorige edities, projecten voorstellen waarbij minstens 9 van de 14 criteria in acht worden genomen. De gemeenten krijgen bijvoorbeeld 1 punt wanneer ze binnen hun politiezone een contactpersoon voor dierenwelzijn hebben; 3 punten wanneer bepaalde plaatsen toegankelijk zijn voor huisdieren en 2 punten voor een nieuw criterium dat toegevoegd werd aan de lijst, namelijk de invoering van een respectvol duivenbeleid.

Katten steriliseren en identificeren

Dit jaar heeft de Brusselse minister van Dierenwelzijn beslist om de nadruk te leggen op het steriliseren en identificeren van katten.

“Voor de editie van 2023 wil ik de aandacht van de gemeenten vestigen op het probleem van de verspreiding van katten. Hoewel sterilisatie verplicht is, telden we in 2022 immers 34.340 gesteriliseerde katten, terwijl geschat wordt dat er in het Brussels Gewest ongeveer 100.000 katten zijn. De Brusselse asielen krijgen bijgevolg elk jaar te maken met een overbevolking aan katten en raken zeer snel verzadigd”, stelt Bernard Clerfayt.

De gemeenten hebben tot en met 20 maart 2023 de tijd om te reageren op de projectoproep. De plechtigheid waarop het Gouden Label 2022 zal worden uitgereikt, vindt eind maart plaats.

IRISbox telde 102.000 nieuwe gebruikers in 2022

Actualiteit
IRISbox

Geboorteakte, attest van gezinssamenstelling, premieaanvraag,… Het elektronische loket van het Brussels Gewest, IRISbox, laat de burgers toe om online een reeks administratieve handelingen te verrichten. In 2022 maakten meer dan 491.813 mensen gebruik van het platform, en 102.000 personen meldden zich voor het eerst aan.

IRISbox zorgt voor toegankelijkere diensten en kortere termijnen

IRISbox is het onlineplatform van het Brussels Gewest dat 24/7 gewestelijke en plaatselijke diensten aanbiedt. Het zorgt ervoor dat het minder druk is bij de Brusselse administratieve diensten, maar ook dat de termijnen van de procedures en van de aflevering van documenten ingekort worden.

In 2022 telde IRISbox 491.813 gebruikers, van wie 102.556 nieuwe. Samen hebben zij meer dan 719.000 administratieve handelingen uitgevoerd. De meest aangevraagde documenten zijn het attest van gezinssamenstelling, het attest van hoofdverblijfplaats en het uittreksel van geboorteakte.

Steeds meer mogelijkheden

Om het leven van de Brusselaars te blijven vereenvoudigen, wordt het platform elk jaar uitgebreid met nieuwe mogelijkheden. In 2022 werden verschillende formaliteiten toegevoegd: de premieaanvraag Brussel'Air of Renolution, het verkrijgen van een nieuw model van het uittreksel uit het strafregister en de aanvraag voor de toelating om de openbare weg tijdelijk te bezetten (Jette).

In 2023 zal het mogelijk zijn om huurovereenkomsten te registeren, aanvragen te doen om de elektrische laadpalen te kunnen gebruiken en aanvragen te formuleren voor stedenbouwkundige inlichtingen.

Toegang waarborgen voor alle Brusselaars die dat wensen

“IRISbox past perfect in mijn doelstelling om het Brussels Gewest te laten evolueren naar een verbonden gewest. Digitale technologie maakt de administratie moderner, eenvoudiger, efficiënter en toegankelijker. Daarom wil ik, met mijn project Digitaal Brussel, alle Brusselaars het recht bieden om hun administratieve handelingen online te verrichten, indien ze dat wensen”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging.

De gebruikers van IRISbox

De gebruikers komen uit alle leeftijdsgroepen, met evenwel een lichte piek voor de 25- tot 34-jarigen en de 35- tot 44-jarigen, die elk 23% van het totaal vertegenwoordigen. Het aantal gebruikers ouder dan 65 jaar blijft hetzelfde als vorig jaar, namelijk 13%.

Om de handelingen online uit te voeren, gebruikte 50% van de personen een computer om zich in te loggen, 49% een smartphone en 1% een tablet.

Gemeentelijke vzw’s in Brussel zullen beter gecontroleerd worden

Actualiteit
De gemeentelijke vzw’s komen vaak tegemoet aan sociale noden

De Commissie voor de Binnenlandse Zaken heeft haar goedkeuring gehecht aan het ontwerp van ordonnantie van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, dat het mogelijk maakt de controle op de gemeentelijke vzw’s te versterken en te verbeteren.

Het controleniveau

Deze hervorming is gebaseerd op twee beginselen. Het eerste controleniveau van een gemeentelijke vzw is de gemeente zelf. Het is immers aan de gemeente om zich ervan te vergewissen dat de vzw die ze opgericht heeft, de geldende wetgeving en de beginselen van goed bestuur naleeft. Niettemin gaat voor sommige vzw’s het belang van toezicht verder dan het gemeentelijke niveau, vanwege de aard van de akte, de auteur ervan of de bedragen in kwestie.

De omvang van de gemeentelijke vzw

Bijgevolg wordt een onderscheid gemaakt op basis van de omvang van de vzw’s: “micro-”, “kleine” en “grote” vzw’s. Van de 120 vzw’s die het Brussels Gewest telt, zijn er 78 een micro-vzw (maximaal 10 werknemers), 38 een kleine vzw (maximaal 50 werknemers) en 4 een grote vzw.

Alle vzw’s zullen de fundamentele en oprichtingsakten van een vzw, die het grootste risico vormen voor hun financiële situatie, aan de Regering moeten bezorgen: de statuten en de wijzigingen ervan, het beheerscontract en de wijzigingen daarvan, alsook de jaarrekeningen.

De kleine vzw’s zullen eveneens alle documenten met betrekking tot overheidsopdrachten van meer dan 175.000 euro en degene in verband met hun concessies voor werken en diensten moeten overmaken, alsook een lijst met de door hun beheersorganen goedgekeurde akten.

Wat de grote vzw’s betreft: zij zijn aan dezelfde verplichtingen onderworpen als de micro- en kleine vzw’s, maar zij moeten ook de akten tot intrekking of rechtvaardiging van een opgeschorte akte; de akten van de algemene vergadering; de overeenkomsten; het aangaan van leningen en de verwerving of de vervreemding van eigendomsrechten of zakelijke rechten op onroerende goederen bezorgen. De 4 desbetreffende vzw’s, die horen bij de Stad Brussel, zijn GIAL, Brussels Expo, BME en Bravvo.

Geüpdatete lijsten

Om de controle op de vzw’s te vergemakkelijken, zullen de gedetailleerde lijsten opgesteld door de kleine en grote vzw’s met betrekking tot de akten die ze hebben goedgekeurd, overigens eveneens worden overgemaakt aan de gemeente om controle door het gemeentelijke korps te kunnen waarborgen.

“Er verandert niets voor de grote vzw’s. Dankzij deze onderverdeling zal het toezicht eindelijk uitgeoefend kunnen worden: het zal gemakkelijker zijn om de risico’s te bepalen en indien nodig in te grijpen. Brussel Plaatselijke Besturen zal trouwens, om de transparantie te verzekeren, jaarlijks een geüpdatete lijst met de gemeentelijke vzw’s publiceren”, besluit de DéFI-minister.

118 Brusselse jongeren kunnen samenlevingsdienst uitproberen in 2023

Actualiteit
Samenlevingsdienst voor 118 Brusselse jongeren in 2023

Op voordracht van de Brusselse minister van Werk, Bernard Clerfayt, heeft het Gewest de toekenning van een subsidie ter waarde van 400.000 euro goedgekeurd aan het Platform voor de Samenlevingsdienst. Dankzij dit initiatief zullen 118 Brusselse jongeren zich kunnen engageren voor projecten die nuttig zijn voor de gemeenschap.

De samenlevingsdienst, bedoeld voor Brusselaars jonger dan 25 jaar, biedt jongeren de mogelijkheid om zich in te zetten voor projecten die nuttig zijn voor de gemeenschap in België en in het buitenland. Gedurende enkele maanden kunnen zij hun eerste stappen zetten op de werkvloer.

Opleiding volgen, vaardigheden verwerven

Naast praktische opdrachten biedt de samenlevingsdienst ook een opleidingsprogramma aan: sensibilisering voor eco-burgerschap, democratie, communicatie, … Deze onderdompeling in het beroepsleven geeft hen de kans tal van vaardigheden te verwerven die nuttig zijn voor de uitwerking van hun beroepsproject en voor hun integratie op de arbeidsmarkt.

“De samenlevingsdienst is een geweldig instrument om jongeren die hun zingeving zijn kwijtgeraakt, te ondersteunen en te begeleiden. 75% van de jongeren die hun samenlevingsdienst hebben afgerond, beginnen opnieuw te studeren of vinden een job. Het feit met de werkelijkheid te worden geconfronteerd en het bedrijfsleven te ontdekken, helpt hen bij het vinden van hun weg”,stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

Dit jaar zullen tien Oekraïense jongeren eveneens kunnen deelnemen aan het traject van de samenlevingsdienst. Ze zullen worden begeleid door peters en dezelfde taken vervullen als de rest van de groep.

Digitalisering overheidsdiensten: Regering ontvangt maatschappelijk werkers

Actualiteit
De Brusselse Regering ontmoet maatschappelijk werkers om de digitalisering van de overheidsdiensten te bespreken

Op initiatief van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering, heeft de Brusselse Regering een delegatie van maatschappelijk werkers ontvangen die zich hebben willen uitspreken tegen de digitalisering van de Brusselse overheidsdiensten.

Burgerrechten en digitalisering van overheidsdiensten

Sinds afgelopen najaar stellen verschillende Brusselse verenigingen de principes van het project “Brussel Digitaal” dat de Brusselse Regering voorbereidt, in vraag. Het doel van dit project is nadere regels te voorzien voor de ontwikkeling van digitale toepassingen in de Brusselse overheidsdiensten en vier rechten voor de Brusselaars te creëren: het recht om alle administratieve procedures online te verrichten voor wie dat wil; het recht om zich online te laten begeleiden bij de administratieve procedures voor wie daar nood aan heeft; het recht om te beschikken over digitale procedures toegankelijk voor personen met een handicap en ten slotte het recht om toegang te hebben tot alternatieven voor onlineprocedures.

Meer garanties

De belanghebbenden in de sector vrezen voor de ontwikkeling van digitale ongelijkheden tussen degenen die het gebruik ervan beheersen en degenen die dat niet doen. ”Dit is het tegenovergestelde van onze strategie”, antwoordt Bernard Clerfayt. “Dit ontwerp van ordonnantie zal de fysieke loketten niet afschaffen. Het wil de toegang tot digitale technologie garanderen voor wie dat wil, en dat is volgens de barometer van de Koning Boudewijnstichting ongeveer 85% van de Brusselaars. Bovenal besteedt het ontwerp ongekende aandacht aan degenen die angst of moeilijkheden ervaren bij het gebruik van nieuwe technologieën door ondersteuning te bieden en te voorzien in alternatieven voor digitale technologie", aldus de DéFI-minister.

Vereenvoudiging en automatisering van de toegang tot rechten

De hele Brusselse Regering ontving een delegatie van werknemers die bezorgd zijn om de toegang tot openbare diensten voor alle Brusselaars. De Regering herinnerde eraan dat de digitale technologie de procedures voor veel burgers vereenvoudigt, de verwerking van hun verzoeken versnelt en het automatisme van hun rechten verbetert, en dat de ontwikkeling ervan moet worden begeleid om een grotere gelijkheid te waarborgen.

Universaliteit, inclusiviteit, toegankelijkheid en behoud van alternatieven

Dankzij de digitale technologie kan het leven van de Brusselaars worden vereenvoudigd. Het Gewest heeft dat overigens reeds gedaan, dankzij de ordonnantie “Once Only”. Zij garandeert de burger het recht om geen informatie te moeten verstrekken waarover de administratie reeds beschikt of kan beschikken (via authentieke bronnen), wat een reële vermindering van de administratieve lasten en dus een vlottere toegang tot rechten betekent.

“Door geen digitale onlinediensten te ontwikkelen, zouden de Brusselaars die het gebruik ervan beheersen, dit recht verliezen. Mensen die dit instrument (nog) niet onder de knie hebben, niet steunen, zou betekenen dat zij de voordelen die het kan bieden, niet kunnen benutten”, besluit Bernard Clerfayt.

Bernard Clerfayt zal binnenkort een tekst indienen om andere regels te bepalen voor de ontwikkeling van de digitale technologie in de Brusselse overheidsdiensten volgens de vier bovengenoemde beginselen: universaliteit, inclusiviteit, toegankelijkheid en het behoud van alternatieven.