Financiële steun voor dierenasielen

Achtergelaten hond op de weg – Dieren worden vaker achtergelaten bij het naderen van de zomervakantie.

Het Brussels Gewest schrijft een nieuwe subsidieoproep voor de dierenasielen uit. De bedoeling is de asielen te ondersteunen die, met het naderen van de zomervakantie, te maken krijgen met dieren die worden achtergelaten, alsook het welzijn van de dieren in de asielen te verbeteren.

Jaarlijks worden 5.000 dieren opgevangen

Negen asielen vangen zwervende, verdwaalde of achtergelaten dieren op. Jaarlijks worden er bijna 5.000 dieren, hoofdzakelijk katten en honden, maar ook reptielen, knaagdieren en vogels, verzorgd.

“Het aantal dieren dat wordt opgevangen, of ze nu op de openbare weg gevonden worden of achtergelaten werden, toont aan dat we de burgers bewust moeten blijven maken, maar ook dat het belangrijk is de asielen te ondersteunen. We moeten hen helpen om voor de dieren te zorgen”, verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn.

Om het gebrek aan middelen in dierenasielen te verhelpen

Elk asiel in Brussel zal een bedrag van maximaal 7.000 euro kunnen krijgen om hun infrastructuur te verbeteren, veterinaire uitgaven te betalen en materiaal of voedsel aan te kopen.

“De asielen beschikken niet over grote budgetten. Zij functioneren overigens allemaal dankzij de solidariteit van de burgers en dankzij giften. Dat is niet normaal. Zij vervullen immers een essentiële taak van openbare dienstverlening om het welzijn van dieren in nood te beschermen. Hoewel de budgettaire situatie van het Gewest ons voorlopig niet toelaat structurele steun te bieden aan de asielen, hoop ik met deze subsidieoproep de asielen wat ademruimte te bieden door hen in staat te stellen het welzijn van de dieren te verbeteren”, aldus Bernard Clerfayt.

Dit zou u ook kunnen interesseren :

Overeenkomst over rekrutering en opleiding voor beroepen bij Defensie

Op dinsdag 10 mei 2022 hebben de minister van Defensie, Ludivine Dedonder, de Brusselse minister-president, Rudi Vervoort, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding, Bernard Clerfayt, Actiris en Bruxelles Formation op de Koninklijke Militaire School een brede overeenkomst in verband met de rekrutering en de opleiding voor de beroepen bij Defensie ondertekend.

Op dinsdag 10 mei 2022 hebben de minister van Defensie, Ludivine Dedonder, de Brusselse minister-president, Rudi Vervoort, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding, Bernard Clerfayt, Actiris en Bruxelles Formation op de Koninklijke Militaire School een brede overeenkomst in verband met de rekrutering en de opleiding voor de beroepen bij Defensie ondertekend.

Dit politieke initiatief komt tegemoet aan de federale en gewestelijke doelstellingen die de ministers nastreven: het consolideren van de diensten van Defensie en het verhogen van de werkgelegenheidsgraad in het Brussels Gewest.

“Defensie is op zoek naar honderden medewerkers. In Brussel beschikt Actiris over de grootste voorraad aan talenten. Dit nieuwe akkoord zal er dus voor zorgen dat de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars stijgt, met name dankzij de overdracht van alle jobaanbiedingen aan Actiris. Dat is de beste manier van werken om tegelijk tegemoet te komen aan het invullen van de vacatures en meer Brusselaars de kans te geven aan het werk te gaan”, stelt Bernard Clerfayt.

Van informatie tot opleiding

Het nieuwe partnerschap tussen Defensie, Actiris en Bruxelles Formation zal de rekrutering van personeel voor het departement van Defensie bevorderen. Daartoe wordt een specifieke aanwervingsprocedure ingevoerd: van het verstrekken van informatie aan de werkzoekenden, hun oriëntering naar de beroepen die Defensie ter beschikking heeft, de organisatie van evenementen die mensen samenbrengen, tot de inschakeling van werkzoekenden, alsook de opleiding van de kandidaten en van de werknemers.

Openstelling van nieuwe posten voor militairen en burgers in 2022

In 2022 worden bijna 200 aanwervingsplaatsen voor militairen en tal van functies voor burgerambtenaren opengesteld bij Defensie die kwartieren in het Brussels Gewest betreffen.

Hoe wordt dit partnerschap georganiseerd?

Aldus wordt met name voorzien dat Defensie al deze werkaanbiedingen op het Brusselse grondgebied doorgeeft aan Actiris. De Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst zal vervolgens zorgen voor een brede verspreiding van deze vacatures bij zijn doelgroep. Ook verbindt Actiris zich ertoe om “gelabelde” werkzoekenden voor te stellen voor elke vacante functie. De preselectie van de kandidaten wordt verzekerd door de personeelsleden van Actiris die gespecialiseerd zijn in de sector.

Deze samenwerking tussen het federale departement van Defensie en Brussel maakt het eveneens mogelijk om de opleidingskansen van de werkzoekenden en van het personeel van Defensie uit te breiden. Bruxelles Formation verbindt zich er aldus toe zijn opleidingsaanbod aan te passen of te ontwikkelen in functie van de noden die Defensie formuleert.

Bernard Clerfayt wordt geïnterviewd bij de ondertekening van de overeenkomst over de rekrutering en de opleiding voor de beroepen bij Defensie
Bernard Clerfayt wordt geïnterviewd bij de ondertekening van de overeenkomst over de rekrutering en de opleiding voor de beroepen bij Defensie

Vanaf 2024 geen cumul van mandaten meer

Het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Commissie Binnenlandse Zaken buigt zich deze dinsdag 10 mei 2022 over het ontwerp van ordonnantie van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen. Het nieuwe wetgevingsvoorstel beoogt een verbetering van het plaatselijk bestuur. Op het menu: de volledige decumul tussen een plaatselijk uitvoerend mandaat en een parlementair mandaat; de vermindering van het aantal schepenen; de opwaardering van het statuut van de burgemeesters en de schepenen en de opwaardering van het statuut van de gemeenteraadsleden.

“Ik ben verheugd dat we vooruitgang kunnen boeken met betrekking tot deze belangrijke aspecten van goed bestuur die werden beloofd in het meerderheidsakkoord. En dat is nog maar het begin! Ik wil verder gaan om de organisatie van de plaatselijke besturen efficiënter te maken en dichter bij de burger te brengen. Zo zou de benoemingswijze van burgemeesters gewijzigd moeten worden”, kondigt Bernard Clerfayt aan.

Verbod op cumul

Het eerste principe van deugdelijk bestuur, de volledige decumul tussen een lokaal uitvoerend mandaat en een parlementair mandaat, gaat in vanaf 2024. Aldus zullen de lokale mandaathouders zich volledig kunnen wijden aan hun functie. Momenteel geldt deze maatregel voor 10 volksvertegenwoordigers (gewestelijke, communautaire of federale).

Vermindering van het aantal schepenen

Er is meer: de vermindering van het aantal schepenen. De gemeenteraden hebben de komende legislatuur één schepen minder. De gemeenteraad zal echter de mogelijkheid hebben om desgewenst met meer dan één eenheid te verminderen.

Bezoldiging van burgemeesters en schepenen

Derde principe: de herwaardering van de bezoldiging van de burgemeesters en de schepenen. Het loon van de burgemeester, dat momenteel gekoppeld is aan dat van de gemeentesecretaris, zal niet meer vastgesteld worden volgens dat van zijn gemeentesecretaris. Het wordt voortaan uitgedrukt als een percentage van de parlementaire vergoeding van de leden van het federaal parlement.

Daarentegen zullen de burgemeesters en schepenen, net als in het Vlaamse Gewest, een uittredingsvergoeding kunnen krijgen als hun mandaat niet wordt verlengd of bij ontslag om medische redenen. Langdurige arbeidsongeschiktheid moet in dit geval met een medische verklaring worden aangetoond.

Meer billijke vergoeding voor gemeenteraadsleden

Ten slotte zullen de presentiegelden van de gemeenteraadsleden worden verhoogd en zullen ze variëren tussen 100 en 200 euro bruto om een billijke vergoeding te garanderen voor werkvergaderingen in een gemeenteraad of commissie en voor de voorbereiding ervan.

Huisvesting van Oekraïense vluchtelingen: gemeenten kunnen rekenen op solidariteit van Gewest

Opvang van Oekraïense gezinnen

De Brusselse Regering heeft beslist om een ​​bedrag van 10 miljoen euro toe te kennen aan de 19 gemeenten voor alle taken die zij moeten uitvoeren in het kader van de organisatie van de huisvesting.

“In de dramatische context van de oorlog in Oekraïne hebben de gemeenten eens te meer als eerste oplossingen geboden aan de Oekraïense vluchtelingen. Er werden talrijke gemeentelijke initiatieven opgestart om vluchtelingen in staat te stellen fatsoenlijke huisvesting te vinden. Als wij kunnen rekenen op de solidariteit van de gemeenten, kunnen zij rekenen op de solidariteit van het Gewest", stelt Bernard Clerfayt die deze maatregel heeft voorgesteld.

Onderdak vinden is een prioriteit voor Oekraïense vluchtelingen

Het is een feit dat de gewapende invasie van Oekraïne door Rusland rampzalige gevolgen heeft. Talrijke Oekraïners  zijn van de ene dag op de andere massaal hun land ontvlucht. Volgens het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen hebben al meer dan 5 miljoen Oekraïners hun land verlaten, hoofdzakelijk vrouwen en kinderen.

In België zou het aantal geregistreerde Oekraïense vluchtelingen kunnen oplopen tot 200.000. En Brussel zou 10% van hen moeten opvangen. Hun prioriteit is het vinden van onderdak. In dat verband hebben de gemeenten en hun inwoners talrijke opvangplaatsen gecreëerd.

Steun voor culturele sector

Een cultuurwerker, een geluidstechnicus, aan het werk op een concertpodium.

De Brusselse Regering voorziet 5 miljoen euro steun aan de cultuursector die zwaar getroffen werd door de COVID-crisis. Deze beslissing werd genomen op voordracht van Bernard Clerfayt, die een vierde fase van hulp voor de werknemers en de structuren uit de culturele sector op gang brengt.

Toekenningvoorwaarden voor de steun aan de cultuurwerkers

Net als de vorige keren hangt het bedrag van de premie af van de eventueel ontvangen inkomsten van de cultuurwerkers:

  • 3.000 euro indien de werknemer tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021 inkomsten heeft genoten die maximaal 4.500 euro netto bedragen;
  • 2.250 euro indien de werknemer tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021 inkomsten heeft genoten die maximaal 6.000 euro netto bedragen;
  • 1.500 euro indien de werknemer tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021 inkomsten heeft genoten die maximaal 8.000 euro netto bedragen.

De premie wordt online aangevraagd op de website van Actiris tot en met 27 mei 2022.

Langdurige steun aan de cultuursector

Het Brussels Gewest is een van de eerste geweest om zich in te zetten voor de ondersteuning van de culturele sector, zowel de werknemers als zijn structuren. Er werd reeds drie keer hulp toegekend aan deze sector: in juli 2020, in oktober 2020 en in september 2021. De voorbije winter kondigde de federale regering opnieuw een sluiting van de sector aan. En nogmaals kondigde het Brussels Gewest aan dat het nieuwe steun zou opstarten.

“We zijn al aan de vierde premie toe voor de werknemers uit de cultuursector. Telkens opnieuw toont het Brussels Gewest zich solidair en ondersteunt het deze sector. Na de invoering van het artiestenstatuut is er nu ander goed nieuws voor alle cultuurwerkers”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

Voorwaarden voor steun aan de structuren

Deze premie van 3.000 euro zal worden toegekend aan de structuren die minstens één bedrijfszetel in het Brussels Gewest hebben en minimaal 5 voltijdse equivalenten in dienst hebben.

Dit zou u ook kunnen interesseren:

 

Les métas :

Un intermittent du secteur de la culture, technicien du son, au travail sur une scène de concert.

Een cultuurwerker, een geluidstechnicus, aan het werk op een concertpodium.

--

/soutien-secteur-culture

/steun-cultuursector

Cijfers van april bevestigen verbetering werkgelegenheid in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Visual ter illustratie van de weergave van statistische gegevens

Actiris publiceert maandelijks cijfers over werkgelegenheid en analyseert hun relatieve evolutie op jaarbasis. De dynamiek is wederom positief. Het aantal werkzoekenden daalde met 5,4% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Het aantal vacatures blijft toenemen.

Hoewel deze indicatoren bemoedigend zijn, bevestigen ze ook de gegrondheid van de prioriteit die de minister van Werk aan opleiding geeft in het licht van de aanwervingsproblemen in een groeiend aantal sectoren.

De sterke stijging van het aantal jobaanbiedingen en de opeenvolgende dalingen van het aantal werkzoekenden doen de spanning op de arbeidsmarkt toenemen. Bedrijven hebben moeite om gekwalificeerde profielen te werven bij een afnemend aantal werkzoekenden. De opleidingsinspanningen van werkzoekenden zijn dan ook het antwoord op deze talentenstrijd.

Trend nog meer uitgesproken bij jongeren

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telde in april 2022 8.197 jonge werkzoekenden; dat zijn er 762 minder dan vorig jaar (-8,5%). De jeugdwerkloosheid bereikte 21,2%.

Van de 84.459 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) die in april 2022 werden geregistreerd, zijn 12.353 afhankelijk van de OCMW’s (d.w.z. 14,6% van het totale aantal NWWZ). Bij jongeren ligt dit percentage hoger: van de 8.197 jonge NWWZ zijn er 2.212 gebruikers van het OCMW ofwel 27,0%.

Andere nuttige links en actualiteit:

Fiber Job Day van Proximus: glasvezel uitrollen met de talenten van de werkzoekenden

Router en glasvezel

Proximus heeft op woensdag 4 mei de Fiber Job Day georganiseerd. De bedoeling? Alle kandidaten het scala aan beroepen laten ontdekken die bij de uitrol van glasvezel komen kijken. De minister van Werk en Beroepsopleiding heeft bij de start van dit evenement het woord genomen. Dat was voor hem de gelegenheid om het belang van het initiatief te benadrukken en de aanwezige werkzoekenden uit te nodigen alle mogelijkheden en taken te verkennen die in het kader van de ontwikkeling van glasvezel beschikbaar zijn. Een professioneel engagement dat zinvol is voor de toekomst van het Brussels Gewest en het land.

De Fiber Job Day was de gelegenheid om technische configuraties voor te stellen en demonstraties te doen.

600 aan te werven medewerkers

De minister toonde zich verheugd over het interne opleidingstraject dat werd voorgesteld door Proximus, dat op die manier zijn deel van de verantwoordelijkheid op zich neemt om de talentenstrijd aan te gaan. Het feit dat grote bedrijven investeren in opleidingstrajecten is een aanzienlijke bijdrage gezien het tekort aan kwalificaties in het Brussels Gewest. Het spreekt voor zich dat Bernard Clerfayt wenst dat steeds meer Brusselaars aan het werk kunnen gaan.

De 600 banen die nodig zijn voor de aanleg van dit glasvezelnetwerk in het Brussels Gewest en zijn buitenwijken, bieden goede perspectieven voor de werkzoekenden. Hun diversiteit is gunstig voor een verscheidenheid van profielen en opdrachten in verband met de verschillende eisen op het terrein. Deelnemen aan dit traject voor technologieën van de toekomst, betekent niet alleen werken aan de technologische infrastructuren van vandaag, maar ook bouwen aan je professionele toekomst.

Nuttige links en andere nieuwsberichten:

Technische demonstratie van de uitrol van glasvezel tijdens de Fiber Job Day van Proximus.

Actieplan van Actiris voor opvang van Oekraïense vluchtelingen

Minister Bernard Clerfayt tijdens zijn toespraak ter gelegenheid van de presentatie van het actieplan van Actiris voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Dinsdagochtend 3 mei stelde de minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt, samen met de directrice van Actiris Cristina Amboldi en Nathalie Hasaerts, directrice van de directie Werkzoekenden, een actieplan voor om Oekraïense vluchtelingen op te vangen en hen te begeleiden in hun zoektocht naar werk.

Actiris is klaar. Acties werden gestart.

Actiris heeft de afgelopen weken een toenemend aantal Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Tot op heden hebben 328 vluchtelingen zich als werkzoekende aangemeld. “Ik heb Actiris gevraagd om een ​​actieplan op te stellen: een onthaalbalie, taalcursussen, begeleiding op maat, een plaats in het netwerk van de kinderdagverblijven van Actiris, enz.”, kondigde de minister aan.

Om de begeleiding naar werk van deze nieuwe vluchtelingenstroom te optimaliseren, heeft Actiris al verschillende acties ondernomen:

  • Een netwerk van naaste partners werd opgericht voor nieuwkomers; video's en brochures werden ontwikkeld en een samenwerkingsovereenkomst met FEDASIL kwam tot stand.
  • Er worden informatiesessies in het Engels met vertaling in het Oekraïens georganiseerd om uitleg te geven over de procedures die de werkzoekende moet volgen en over de stappen bij de zoektocht naar een baan.
  • Talen leren wordt niet vergeten, met gratis lessen Frans of Nederlands. De gratis Brusselse applicatie Brulingua is vanaf juni beschikbaar in het Oekraïens.
  • Op het vlak van infrastructuur werd op de hoofdzetel van Actiris een onthaalruimte ingericht met aanwezigheid van tolken. Bovendien is het nog steeds mogelijk om zich in te schrijven in één van de 18 plaatselijke agentschappen. Ook de vier Actiris-kinderdagverblijven in Brussel voor jonge kinderen van werkzoekenden zijn toegankelijk.
  • Merk op dat vluchtelingen, eenmaal geregistreerd bij Actiris, toegang hebben tot alle producten en diensten, inclusief de tewerkstellingsmaatregelen zoals activa.brussels en phoenix.brussels.

Aandachtspunten

Minister Bernard Clerfayt wees op een tweetal bijkomende prioriteiten. Ten eerste het nut van bijzondere aandacht voor de erkenning van competenties, gezien het ontbreken van automatische erkenning van diploma's, aangezien Oekraïne geen deel uitmaakt van de EU. Hij wees ook op de mogelijkheid om de hulp in te roepen van Oekraïense vluchtelingen met kwalificaties in de psychologische hulpverleningsberoepen om ze snel aan het werk te zetten binnen de diensten voor opvang en begeleiding voor vluchtelingen.

“Hoewel vluchtelingen vaak alles hebben moeten opgeven om de oorlog te ontvluchten, hebben ze de wil en de vastberadenheid om hun leven weer op te bouwen. Daarom is het belangrijk dat ze de kans krijgen om met hun ervaring en talenten bij te dragen aan hun gastgemeenschap”, merkte de minister op.

Monitoring om opvang van Oekraïense vluchtelingen aan te passen

Met view.brussels, en dankzij permanent opvolging, stelt Actiris stelt zichzelf de middelen ter beschikking om zijn actieplan aan te passen aan de evolutie van de situatie. Momenteel wordt het aantal Oekraïense vluchtelingen op het grondgebied van het Gewest geschat op 5000 mensen. Hoewel iets meer dan 300 vluchtelingen zich hebben ingeschreven, kan de "vertraging" in de stappen naar werk duidelijk verklaard worden door de prioriteiten: huisvesting vinden en zich daar thuis voelen, de gevolgen van de beproevingen verlichten.

Kwantitatieve, demografische en socioprofessionele gegevens worden nauwkeurig onder de loep genomen. Het is niet verwonderlijk dat geregistreerde Oekraïners meestal vrouwen zijn (83%). De meest vertegenwoordigde leeftijdsgroep is die van 25 tot 49 jaar (73%). De meest vertegenwoordigde beroepsdomeinen zijn: diensten en administratie, handel en verkoop, horeca, beveiliging en milieu. Hoewel meer dan 90% van hen geen diploma met erkende gelijkwaardigheid heeft, heeft 68% een hoger opleidingsniveau. Deze eerste indicaties moeten met de nodige voorzichtigheid worden overwogen gelet op het nog steeds kleine aantal geregistreerde vluchtelingen.

 

Nathalie Hasaerts, directrice van de directie Werkzoekenden, tijdens haar toespraak bij de presentatie van het actieplan van Actiris voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.
Nathalie Hasaerts, directrice van de directie Werkzoekenden, tijdens haar toespraak bij de presentatie van het actieplan van Actiris voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Infrabel werft aan – Brusselaars moeten hun plaats innemen

Minister Bernard Clerfayt heeft deelgenomen aan de lancering van de JobDay van Infrabel, in het opleidingscentrum Infrabel Academy.

Infrabel wil dit jaar 930 mensen in dienst nemen. Dat is een uitdaging voor het overheidsbedrijf dat nieuwe medewerkers nodig heeft om de werking van een essentiële infrastructuur voor de economie van ons land te waarborgen. Het is echter ook een kans voor de Brusselse werkzoekenden die een technisch profiel kunnen voorleggen of bereid zijn om zich gemakkelijk aan te passen aan een sector die specifiek rond controleactiviteiten draait.

Ter gelegenheid van de lancering van zijn rekruteringscampagne heeft het overheidsbedrijf op zaterdag 30 april een JobDay georganiseerd in zijn opleidingscentrum, de Infrabel Academy. Op die manier konden de kandidaten de beroepen van de spoorwegen leren kennen en professionals ontmoeten.

“Kwaliteitsvolle jobs met de mogelijkheid tot ontwikkeling”

Terwijl het Brussels Gewest bezig is met een proces om de kracht van de beroepsopleiding te verhogen en streeft naar een tewerkstellingsgraad van 80% tegen 2030, heeft de minister van Werk bij de start van deze dag de nadruk gelegd op de cruciale rol van de grote spelers in de economie, en in het bijzonder van de grote overheidsbedrijven die instaan voor de werkgelegenheid.

De minister van Werk en Beroepsopleiding herinnerde bij deze gelegenheid aan het belang van de opleidingsinspanning, een dynamiek waaraan elke werkzoekende moet deelnemen. De verantwoordelijkheid voor het doen stijgen van de tewerkstellingsgraad in alle gewesten moet evenwel worden gedeeld. “Infrabel geeft zichzelf de middelen om de strijd om talent in Brussel te winnen. Het biedt kwaliteitsjobs met ontwikkelingsmogelijkheden en een baan die zinvol is, omdat de spoorwegen de toekomst zijn”, stelde Bernard Clerfayt in zijn toespraak.

Minister Bernard Clerfayt heeft het woord genomen tijdens de lancering van de JobDay van Infrabel.

Efficiëntere testen tegen discriminatie bij aanwerving

Foto van een jonge vrouw tijdens een sollicitatiegesprek

Op voorstel van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, heeft de Brusselse Regering in eerste lezing ingestemd met het versterken van de testen tegen discriminatie bij aanwerving.

“Brussel is altijd een pionier geweest in de strijd tegen discriminatie bij aanwerving. Door de testen te verbeteren, bevestigen we dat! Bovendien wens ik, naast de testen, een nieuwe strategie in te voeren om elke Brusselaar, ongeacht zijn fysieke kenmerken, in staat te stellen de arbeidsmarkt te betreden. 15 sterke verbintenissen zodat alle Brusselaars dezelfde kansen krijgen om een job te vinden”, verklaart Bernard Clerfayt.

Eenvoudigere testen tegen discriminatie bij aanwerving

De gebruiksvoorwaarden van de testen zullen worden vereenvoudigd. Momenteel kunnen ze enkel  plaatsvinden op basis van meldingen. Binnenkort kunnen de gewestelijke werkgelegenheidsinspecteurs testen doen op basis van voldoende vermoeden.

Geen willekeur maar objectief vermoeden

De testen zullen ook proactiever zijn. Er is hier geen sprake van testen die willekeurig worden uitgevoerd. Indien daarentegen uit een onderzoek een redelijk vermoeden van discriminatie in een activiteitensector blijkt, kunnen de inspecteurs met voorafgaande toestemming van het Arbeidsauditoraat discriminatietesten in deze sector uitvoeren.

Ook ter plaatse

Ten slotte zullen de inspecteurs zich ook onder een valse naam kunnen aanmelden binnen een bedrijf om een eventueel verschil in behandeling te laten vaststellen.

Brussels Gewest tot de voorhoede

Brussel is altijd een pionier geweest in de strijd tegen discriminatie bij aanwerving. Sinds 2018 kunnen gewestelijke werkgelegenheidsinspecteurs praktijktesten uitvoeren om gevallen van discriminatie te objectiveren. Bovendien hebben de Brusselse huisvestingsinspectie en de federale sociale inspectie grotendeels inspiratie geput uit deze regelgeving om op hun niveau gelijkaardige testen uit te voeren.

Onevenredigheid van meldingen van discriminatie bij aanwerving corrigeren

Discriminatie bij aanwerving blijft een realiteit binnen ons Gewest. Het fenomeen van de ongelijke toegang tot werk naargelang de etnische of nationale afkomst van individuen is de afgelopen jaren in talrijke studies aangetoond (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Unia, Europese Unie, enz.). Afkomst is niet het enige criterium voor discriminatie bij aanwerving. Het is een van de 19 criteria die door de antidiscriminatiewetgeving worden beschermd.

In het Brussels Gewest blijft het aantal meldingen laag, hoewel de impact van discriminatie bij aanwervingen aanzienlijk blijft. Tussen 2018 en 2021 hebben de gewestelijke werkgelegenheidsinspecteurs slechts 45 meldingen ontvangen, voornamelijk van UNIA en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Daarom heeft Bernard Clerfayt beslist om deze discriminatietesten eenvoudiger en proactiever te maken. “Discrimineren is middelen verspillen. Brussel kan het zich echter niet veroorloven om zijn eigen middelen, allemaal Brusselse talenten, te verspillen”, benadrukt de Défi-minister.

Wat u ook zou kunnen interesseren: