Een collectief van Brusselse verenigingen en professionals heeft een open brief geschreven om de principes van het project “Brussel Digitaal” dat door de Brusselse Regering voorbereid wordt, aan de kaak te stellen. Het project, waarvan ik de initiatiefnemer ben, heeft het creëren van nieuwe rechten voor de Brusselaars tot doel: het recht om alle administratieve procedures online te verrichten voor wie dat wil, en het recht om zich online te laten begeleiden bij de administratieve procedures voor wie daar nood aan heeft.

De digitale technologie dringt onze levens binnen en verandert de manier waarop we communiceren. Zich daaraan aanpassen is soms moeilijk, maar de digitale technologie biedt grote mogelijkheden om de procedures te vereenvoudigen, overbodige administratieve handelingen te schrappen, rechten automatisch te openen, verplaatsingen te vermijden en minder fouten te maken. We kunnen ons de toekomst van Brussel niet voorstellen zonder gebruik te maken van digitale technologie om onze communicatie te verbeteren. Deze ontwikkeling mag de digitale kloof die onze samenleving verdeelt, evenwel niet vergroten.

In september heeft de Koning Boudewijnstichting haar nieuwste barometer over digitale inclusie gepubliceerd. Daarin wordt niet verhuld dat veel Brusselaars moeite hebben met dit nieuwe instrument, maar er blijkt ook uit dat het gebruik van de administratieve diensten online het meest is toegenomen in het Brussels Gewest. Een betaling uitvoeren, een geboorteakte opvragen, een administratieve aanvraag indienen, … zijn allemaal eenvoudiger geworden dankzij de digitale technologie voor wie weet hoe ze te gebruiken. Veel Brusselaars hebben dat ingezien. Deze vaststelling verklaart overigens mijn wil om de digitalisering verder te ondersteunen.

Aangezien we niet allemaal met gelijke kansen voor deze transitie staan, zou ik graag hebben dat het proces van de digitalisering van de administratieve procedures door elk bestuursorgaan systematisch wordt aangevuld met een strategie inzake digitale ondersteuning voor mensen die weinig vertrouwd zijn met het gebruik van dergelijke instrumenten. “Brussel Digitaal” wil hier permanent aandacht aan besteden. “Brussel Digitaal” wil echter niet het onthaal en de fysieke loketten afschaffen die essentieel blijven om het recht op openbare dienstverlening voor iedereen te waarborgen.

Dankzij de digitale technologie kan het leven van de Brusselaars worden vereenvoudigd. Het Gewest heeft dat overigens reeds gedaan, dankzij de ordonnantie “Once Only”, die ik in 2020 heb voorgesteld. Zij garandeert de burger het recht om geen informatie te moeten verstrekken waarover de administratie reeds beschikt of kan beschikken (via authentieke bronnen), wat een reële vermindering van de administratieve lasten en dus een vlottere toegang tot rechten betekent.

Door geen digitale onlinediensten te ontwikkelen, zouden de Brusselaars die het gebruik ervan beheersen, dit recht verliezen. Mensen die dit instrument (nog) niet onder de knie hebben, niet steunen, zou betekenen dat zij de voordelen die het kan bieden, niet kunnen benutten.

Brussels Gewest is klaar om glasvezel te commercialiseren

Persbericht

 

Brussel, 1 december 2022 – Fibru is de naam van het Brusselse openbare netwerk voor glasvezel en kabel dat vanaf 2023 gecommercialiseerd zal worden, op initiatief van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering. Deze commercialisering zal vanaf 2030 tot 2,5 miljoen euro kunnen opbrengen.

 

Wist u dat zich in de bodem van het Brussels Gewest glasvezel- en kabelnetwerken bevinden die door 6 Brusselse besturen – Sibelga, Brussel Mobiliteit, Vivaqua, de MIVB, de Haven van Brussel en IRISnet – werden ontwikkeld?

De netwerken zijn 964 kilometer lang en de eerste fase bestaat erin de verschillende initiatieven te centraliseren, te bundelen en te digitaliseren om een overzicht over de bestaande infrastructuren te verkrijgen. Dat zal een feit zijn tijdens het eerste trimester van 2023 en IRISnet zal de commercialisering en het beheer ervan verzekeren. Concreet moet IRISnet dus optreden als één loket voor alle aanvragen in verband met het gebruik van het netwerk en van de overtollige kabels, maar eveneens voor de commercialisering van de capaciteit aan glasvezel en de vergoeding van de besturen die vanaf 2023 hun netwerken ter beschikking stellen.

“We zitten op een echte schat. De bestaande netwerken samenvoegen tot één enkel openbaar netwerk, Fibru, en de commercialisering ervan zouden tot 2,5 miljoen euro kunnen opleveren”, stelt de DéFI-minister.

“IRISnet, de vertrouwenspartner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zal ook de rol van competentiecentrum spelen voor de projecten en alle kansen in verband met Fibru binnen het Gewest”, aldus Thierry Joachim, de algemeen directeur van IRISnet.

En de voordelen van Fibru zijn talrijk. Fibru zal niet alleen economische waarde creëren, maar ook besparingen opleveren, aangezien de toekomstige ontwikkelingen gebundeld zullen worden en de bestaande infrastructuur ter beschikking zal worden gesteld van de Brusselse besturen. Fibru zal eveneens de impact op het milieu en op de stad verminderen, omdat er minder overtollige installaties zullen zijn en de hinder als gevolg van het openleggen van de trottoirs beperkt zal worden.

“Brussel is complex. Dat is wat ik al te vaak hoor. Dus wil ik samenhang en efficiëntie in dit Gewest brengen. Dankzij Fibru zullen we de toekomstige ontwikkelingen van de Brusselse glasvezel voor de besturen coördineren en zullen we op termijn ook synergieën in verband met het onderhoud ontwikkelen. Bovenal vergemakkelijken we echter de uitrol van glasvezel bij de Brusselse gezinnen door ons netwerk open te stellen voor de telecomoperatoren”, besluit Bernard Clerfayt.

Meer info?

Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

 

Brussels Gewest voorziet Brusselse scholen van wifi

Persbericht

 

Scholen zijn bedoeld als leercentra voor onze jongeren. En de digitale technologie vormt daarop geen uitzondering. Om de digitale omschakeling in de Brusselse middelbare scholen te versnellen, heeft Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering, een ambitieus plan bestaande uit twee pijlers ontwikkeld: de leerlingen uitrusten met mobiele digitale apparatuur en de interne connectiviteit van de scholen versterken met een performant wifinetwerk. Het is de bedoeling dat tegen 2024 240 Brusselse middelbare scholen over wifi zullen beschikken in het kader van het project “Mijn school gaat digitaal”.

Hoewel de prioriteit van het onderwijs erin bestaat de klassieke leerstof aan te bieden, moeten de scholen elk kind ook de sleutels aanreiken om een succesvol burger te worden en zich te integreren in een steeds meer digitale samenleving. Naast lezen, schrijven, correct praten, tellen en rekenen is het vandaag de dag net zo belangrijk om te leren omgaan met digitale technologie.

Om die reden heeft de Brusselse Regering, in het kader van het Europese relanceplan, een uitzonderlijk budget van 5,2 miljoen euro uitgetrokken om de digitale uitrusting van leerlingen en scholen te ondersteunen, te beginnen met de scholen in wijken met een lagere sociaal-economische index.

“Op slechts enkele jaren tijd is de digitale technologie doorgedrongen tot alle domeinen van onze samenleving. Scholen vormen daarop geen uitzondering. Het is dan ook dringend noodzakelijk om te zorgen voor een veilige internettoegang. Des te meer omdat digitale technologie in scholen tal van voordelen biedt voor zowel de leerlingen als de leerkrachten”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering.

De leerlingen uitrusten en de connectiviteit van de scholen versterken

Het CIBG (Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest) en IRISnet hebben dus, met de steun van de Brusselse Regering, twee verschillende, aanvullende projecten gelanceerd. Het eerste project, onder leiding van het CIBG, dient om de leerlingen van mobiele digitale uitrusting te voorzien. Het tweede project, dat aan IRISnet werd toevertrouwd, heeft het versterken van de interne connectiviteit van de scholen tot doel. Deze samenwerking, die de naam “Mijn school gaat digitaal” kreeg, zal ervoor zorgen dat alle middelbare scholen in Brussel tegen 2024 over wifi kunnen beschikken.

De leerlingen uitrusten

De scholen hebben de mogelijkheid om IT-materiaal te kiezen uit een vastgelegde lijst (laptops, Chromebooks, tablets, projectoren, interactieve whiteboards). Na 4 jaar wordt het materiaal eigendom van de school.

“Met ‘Mijn school gaat digitaal’ zorgen we ervoor dat de scholen voldoende uitgerust zijn om digitaal les te geven en digitale vaardigheden aan te leren. Zo worden de jongeren van vandaag optimaal voorbereid om actief deel te nemen aan de digitale samenleving van morgen!”, legt Nicolas Locoge, directeur-generaal van het CIBG, uit.

De connectiviteit versterken

Meer dan 180 Brusselse middelbare scholen hebben al gesolliciteerd in het kader van “Mijn school gaat digitaal”. Tot nu toe werden een honderdtal bezoeken vooraf en gepersonaliseerde analyses van de noden van de scholen in termen van de interne connectiviteit uitgevoerd. Alle kosten verbonden aan dit project, alsook het onderhoud gedurende 3 jaar, worden gedragen door het Gewest. Meer dan 50 Brusselse scholen beschikken momenteel over wifi in hun gebouwen. Een zeventigtal scholen zullen weldra gecontacteerd worden om de enquêtes en analyses in 2023 op te starten.

“Het wifinetwerk dat we in de middelbare scholen van het Gewest hebben geïnstalleerd, zal ervoor zorgen dat leerkrachten nieuwe onderwijsvormen kunnen verkennen en creatieve en meer interactieve leermogelijkheden voor de leerlingen kunnen opzetten. Dit performant en beveiligde wifinetwerk biedt de best mogelijke gebruikerservaring. Onze teams beheren de volledige uitrol van dit beveiligde en performante wifinetwerk: het locatieonderzoek, de configuratie, de installatie van het materiaal, de activering en het onderhoud”, aldus Thierry Joachim, de directeur-generaal van IRISnet, uit.

“Het project ‘Mijn school gaat digitaal’ komt perfect op tijd voor onze school, die de fase ingaat van de ontwikkeling van het gebruik van persoonlijke informatica voor de leerlingen. Een welkome opsteker”, stelt Colin Thayse, de directeur van het Institut Notre-Dame in Anderlecht.

“Mijn school gaat digitaal” is het vervolg op het project Fiber to the School, dat in 2014 opgestart werd door het CIBG en IRISnet. Dit project dient om de Brusselse middelbare scholen uit te rusten met breedbandinternet om toegang tot het internet te hebben. Het CIBG heeft de cvba IRISnet de opdracht gegeven over te gaan tot de implementatie van deze infrastructuur, waarvan de kosten volledig door het Gewest worden gedragen. Vandaag zijn 179 middelbare scholen in Brussel aangesloten op het glasvezelnetwerk.

 

Meer info?

Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

 

IRISnet3: netwerk van Brusselse besturen wordt verder uitgebouwd

Actualiteit
IRISnet3 voor de connectiviteit van de diensten van het Gewest

Op voordracht van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering, heeft de Regering de verdere uitbouw van het Brusselse telecommunicatienetwerk toegekend aan de firma Orange Belgium. Deze toewijzing is het resultaat van de Europese openbare aanbesteding uitgeschreven in juni 2021.

Meer dan honderd Brusselse of gemeentelijke besturen en instellingen maken vandaag gebruik van het openbare telecomnetwerk “IRISnet” en van diensten voor connectiviteit, telefonie, etc.

De bedoeling van deze nieuwe opdracht “IRISnet3” is alle openbare besturen de mogelijkheid te bieden om het netwerk en zijn dienstencatalogus te gebruiken tegen concurrentiële prijzen en het Gewest voor te bereiden op de grootste uitdagingen van de digitale technologie:

  • de toenemende gegevensuitwisseling van de Brusselse instellingen;
  • de grootschalige connectiviteit van de burgers en
  • de diensten voor de beveiliging van en het toezicht op het openbaar domein.

De opdracht van 1,8 miljard euro loopt over een periode van 10 jaar en zal, na een beslissing van de Regering, voor maximaal 5 jaar verlengd kunnen worden.

Brussels Gewest kiest Orange Belgium als partner voor digitale ontwikkeling

Persbericht

Op voordracht van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering, heeft de Regering de verdere uitbouw van het Brusselse telecommunicatienetwerk toegekend aan de firma Orange Belgium. Het betreft een opdracht voor een periode van 15 jaar en ter waarde van meer dan 1,8 miljard euro.

Het Brussels Gewest heeft, om zijn telecomnetwerk verder uit te bouwen, via het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG), in juni 2021 een Europese openbare aanbesteding uitgeschreven om de toekomstige dienstverlener ervan te kiezen.

Meer dan honderd Brusselse of gemeentelijke besturen en instellingen maken vandaag gebruik van het openbare telecomnetwerk, dat de naam IRISnet kreeg, en van diensten voor connectiviteit, telefonie, etc.

De bedoeling van deze nieuwe opdracht, IRISnet3 gedoopt, is niet alleen alle openbare besturen die zich in het Brussels Gewest bevinden, de mogelijkheid te bieden om het IRISnet-netwerk en zijn dienstencatalogus te gebruiken, tegen concurrentiële prijzen, maar ook om het Gewest voor te bereiden op de grootste uitdagingen van de digitale technologie, namelijk:

  • de toenemende gegevensuitwisseling van de Brusselse instellingen;
  • de grootschalige connectiviteit van de burgers en
  • de diensten voor de beveiliging van en het toezicht op het openbaar domein.

De opdracht loopt over een periode van 10 jaar en zal, na een beslissing van de Regering, voor maximaal 5 jaar kunnen worden verlengd.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Brusselaar op eerste plaats voor gebruik administratieve diensten online

Actualiteit
Brusselaar op eerste plaats

Het is in het Brussels Gewest dat het gebruik van de administratieve diensten online het meest toegenomen is. Deze vaststelling van de Koning Boudewijnstichting verheugt de Brusselse minister van Digitalisering, die de versnelde digitalisering van de administratieve procedures bemoedigend vindt.

De voordelen van administratieve diensten online

Een betaling uitvoeren, een treinticket kopen, je geboorteakte opvragen, … Zoveel dagelijkse handelingen die we eenvoudig en snel kunnen doen dankzij digitale technologie. De voordelen van de nieuwe technologieën zijn immers talrijk: besturen die 24/7 open zijn, kortere verwerkingstijden en volledige transparantie van de procedure.

Dat hebben de burgers goed begrepen, en de Brusselaars nog meer. Volgens de resultaten van de nieuwe barometer digitale inclusie van de Koning Boudewijnstichting heeft het Brussels Gewest de grootste vooruitgang geboekt wat het gebruik van de overheidsdiensten online betreft. In Brussel werden in 2021 aldus 81% gebruikers geteld, tegenover 65% in 2019. In Vlaanderen zijn deze percentages respectievelijk 78% en 65%, tegenover 75% en 63% in Wallonië.

“Digitaal Brussel”, een stap verder

Uit deze resultaten blijkt duidelijk dat de burger steeds meer de digitale weg opgaat. Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering, die zich bewust is van deze realiteit, zal de komende weken overigens een ontwerp van ordonnantie, “Digitaal Brussel”, voorstellen dat alle administratieve procedures online toegankelijk moet maken.

“8 op de 10 Brusselaars maken gebruik van e-government, een cijfer dat aanzienlijk gestegen is als gevolg van de coronacrisis en de sluiting van talrijke overheidsdiensten. En als de Brusselaars steeds meer vragende partij zijn om hun administratieve handelingen van thuis uit te kunnen uitvoeren, wil ik dit fenomeen graag versnellen door van de besturen te eisen dat ze hun diensten digitaliseren, maar ook door ondersteuning te bieden aan diegenen die het verst van de digitale technologie afstaan", stelt Bernard Clerfayt.

Brusselaars zijn grootste gebruikers van administratieve diensten online van ons land

Persbericht

De Koning Boudewijnstichting heeft in september jongstleden de resultaten van haar nieuwe barometer digitale inclusie gepubliceerd. Daarin wordt benadrukt dat het gebruik van de administratieve diensten online het meest toegenomen is in het Brussels Gewest. Dat verheugt de Brusselse minister van Digitalisering, die de versnelde digitalisering van de administratieve procedures bemoedigend vindt.

Een betaling uitvoeren, een treinticket kopen, je geboorteakte opvragen, … Zoveel dagelijkse handelingen die we eenvoudig en snel kunnen doen dankzij digitale technologie. De voordelen van de nieuwe technologieën zijn immers talrijk: besturen die 24/7 open zijn, kortere verwerkingstijden en volledige transparantie van de procedure.

De burgers hebben dat goed begrepen, en de Brusselaars nog meer. Volgens de resultaten van de nieuwe barometer digitale inclusie van de Koning Boudewijnstichting heeft het Brussels Gewest de grootste vooruitgang geboekt wat het gebruik van de overheidsdiensten online betreft. In Brussel werden in 2021 aldus 81% gebruikers geteld, tegenover 65% in 2019. In Vlaanderen zijn deze percentages respectievelijk 78% en 65%, tegenover 75% en 63% in Wallonië.

Uit deze resultaten blijkt duidelijk dat de burger steeds meer de digitale weg opgaat. Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering, die zich bewust is van deze realiteit, zal de komende weken een ontwerp van ordonnantie, “Digitaal Brussel”, voorstellen dat alle administratieve procedures online toegankelijk moet maken.

“8 op de 10 Brusselaars maken gebruik van e-government, een cijfer dat aanzienlijk gestegen is als gevolg van de coronacrisis en de sluiting van talrijke overheidsdiensten. En als de Brusselaars steeds meer vragende partij zijn om hun administratieve handelingen van thuis uit te kunnen uitvoeren, wil ik dit fenomeen graag versnellen door van de besturen te eisen dat ze hun diensten digitaliseren, maar ook door ondersteuning te bieden aan diegenen die het verst van de digitale technologie afstaan", steltBernard Clerfayt.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Administratieve procedures online

Persartikel
Pers, Bruzz : "Clerfayt wil alle administratieve procedures online toegankelijk maken"

Uittreksel uit het artikel verschenen in Bruzz

Brussels minister van Digitalisering Bernard Clerfayt (Défi) werkt aan een ontwerp van ordonnantie dat alle administratieve procedures online toegankelijk moet maken. "Toegankelijkere administratieve procedures online stellen ons in staat om aan de verwachtingen van de Brusselaars te voldoen."

[…] In Brussel werden vorig jaar 81 procent gebruikers geteld, tegenover 65 procent in 2019. In Vlaanderen zijn deze percentages respectievelijk 78 en 65 procent, tegenover 75 en 63 procent in Wallonië.
"Uit deze resultaten blijkt duidelijk dat de burger steeds meer de digitale weg opgaat", klinkt het op het kabinet van Clerfayt.

[…] "En als de Brusselaars steeds meer vragende partij zijn om hun administratieve handelingen van thuis uit te kunnen uitvoeren, wil ik dit fenomeen graag versnellen door van de besturen te eisen dat ze hun diensten digitaliseren, maar ook door ondersteuning te bieden aan diegenen die het verst van de digitale technologie afstaan."

[…] Tot slot wil Clerfayt er ook voor zorgen dat de digitaal kwetsbare Brusselaars niet uit de boot vallen en sneller aansluiting vinden bij online overheidsdiensten. […]