Opleiding internetbankieren

Actualiteit
Het moeilijk gebruik van een bankapp, een van de aspecten van de digitale kloof

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Febelfin, de Belgische Federatie van de Financiële Sector, verbinden zich ertoe burgers tot 2025 te begeleiden naar meer digitale zelfstandigheid en bij het gebruiken van digitale tools, via opleidingen in internet- en mobiel bankieren en bewustmakingsacties.

 “Digitaal bankieren voor iedereen”, eerste actie om de digitale kloof te bestrijden in het kader van dit partnerschap

Febelfin zal in alle Brusselse gemeenten gratis infosessies aanbieden voor Brusselse burgers over digitaal bankieren en betalen. Een bewustmakingsluik rond de verschillende vormen van fraude, zoals phishing of hulpvraagfraude is ook voorzien. Vertegenwoordigers van verschillende banken zullen klaar staan om te antwoorden op vragen van de deelnemers en hen onder meer helpen  met de installatie van hun bankapp op hun telefoon of tablet.

Andere acties volgen

De actie "Digitaal bankieren voor iedereen" met Febelfin is slechts één van de eerste projecten die uit dit nieuwe partnership voortvloeien. De komende drie jaar zullen de betrokken gewestelijke actoren zich ertoe verbinden andere samenwerkingsovereenkomsten te bepalen en te sluiten die nuttig kunnen zijn in het kader van digitale inclusie.

Digitale stress, een rem bij het gebruiken van digitale diensten

Digitale bankdiensten worden vandaag de dag steeds populairder. In België zijn er ongeveer 15 miljoen abonnementen voor internetbankieren en 10 miljoen abonnementen voor mobiel bankieren. Toch maakt een deel van de burgers nog steeds geen gebruik van deze digitale bankdiensten, en dit om verschillende redenen: nood aan sociaal contact, angst voor informaticatools, enz.

Overeenkomst maakt partnerschap officieel

Om digitale exclusie tegen te gaan en burgers te begeleiden bij digitale overheids- en bankdiensten, werd daarom een doeltreffende samenwerking op het terrein opgezet tussen publieke en privépartners. Via het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) en easy.brussels, het Brusselse agentschap voor administratieve vereenvoudiging, streeft het gewest naar meer digitale inclusie aan de hand van concrete acties met Febelfin, de Belgische Federatie van de Financiële Sector. Om dit partnership officieel te maken, hebben alle betrokken partijen op 14 juni 2022 een overeenkomst ondertekend.

Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering, merkt hierover het volgende op: “De toekomst is digitaal! 40% van de Brusselaars zegt echter geen computervaardigheden te hebben. Daarom heeft het Brussels Gewest een Plan voor digitale toegankelijkheid opgesteld. Het nodigt alle actoren ­– zowel het verenigingsleven als privébedrijven – uit om acties te ondernemen om de digitale vaardigheden van de Brusselaars te verbeteren. Ik ben dus blij met deze samenwerking die de digitale zelfstandigheid van de burgers zal verhogen.”

Digitaal bankieren voor alle Brusselaars: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Febelfin gaan samen de strijd aan tegen digitale ongeletterdheid

Persbericht

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Febelfin, de Belgische Federatie van de Financiële Sector, verbinden zich er toe burgers tot 2025 te begeleiden naar meer digitale zelfstandigheid en bij het gebruiken van digitale tools, via opleidingen in internet- en mobiel bankieren en bewustmakingsacties.

Digitale stress, een rem bij het gebruiken van digitale diensten

Digitale bankdiensten worden vandaag de dag steeds alom tegenwoordiger. In België zijn er ongeveer 15 miljoen abonnementen voor internetbankieren en 10 miljoen abonnementen voor mobiel bankieren. Toch maakt een deel van de burgers nog steeds geen gebruik van deze digitale bankdiensten, en dit om verschillende redenen: nood aan sociaal contact, angst voor informaticatools, enz.

Om digitale exclusie tegen te gaan en burgerste begeleiden bij digitale overheids- en bankdiensten, werd daarom een doeltreffende samenwerking op het terrein opgezet tussen publieke en privépartners. Via het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) en easy.brussels, het Brusselse agentschap voor administratieve vereenvoudiging, streeft het gewest naar meer digitale inclusie aan de hand van concrete acties met Febelfin, de Belgische Federatie van de Financiële Sector. Om dit partnership officieel te maken, hebben alle betrokken partijen op 14 juni 2022 een overeenkomst ondertekend.Een eerste actie? "Digitaal bankieren voor iedereen"

Het eerste project dat uit deze overeenkomst voortvloeit, is: "Digitaal bankieren voor iedereen". Febelfin zal in alle Brusselse gemeenten gratis infosessies aanbieden voorBrusselse burgers over  digitaal bankieren en betalen . De focus zal daarbij ook grotendeels liggen op “veilig digitaal bankieren”. De sessies worden dan ook aangevuld met een bewustmakingsluik rond de verschillende vormen van fraude, zoals phishing of hulpvraagfraude. Vertegenwoordigers van verschillende banken zullen klaar staan om te antwoorden op  vragen van de deelnemers en hen onder meer helpen  met de installatie van hun bankapp op hun telefoon of tablet.

Bernard Clerfayt, Brussels minister van Digitale Transitie, merkt hierover het volgende op: “De toekomst is digitaal! 40% van de Brusselaars zegt echter geen computervaardigheden te hebben. Daarom heeft het Brussels Gewest een Plan voor digitale toegankelijkheid opgesteld. Het nodigt alle actoren ­– zowel het verenigingsleven als privébedrijven – uit om acties te ondernemen om de digitale vaardigheden van de Brusselaars te verbeteren. Ik ben dus blij met deze samenwerking die de digitale geletterdheid van de burgers zal verhogen.”

"In een tijd waarin de maatschappij steeds digitaler wordt, is het belangrijk om voldoende aandacht te hebben voor digitale inclusie. Banken innoveren en ontwikkelen digitale instrumenten om tegemoet te komen aan de noden van de burgers, maar zij zijn er zich ook van bewust dat niet alle burgers hiermee vertrouwd zijn. Een deel van de bevolking heeft immers nood aan een meer persoonlijke begeleiding om de stap te zetten, en met deze actie willen we een concrete oplossing aanreiken. Digitale inclusie maakt dan ook integraal deel uit van ons maatschappelijk engagement", aldus Karel Baert, ceo van Febelfin.

Een sterke actie die het resultaat is van samenwerking: het CIBG en easy.brussels bundelen hun krachten

"Het grote publiek bewustmaken voor de diensten die hen ter beschikking staan en hen begeleiden bij hun digitale stappen is een van de stokpaardjes van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest", aldus Nicolas Locoge, directeur-generaal van het CIBG. "Met het plan voor digitale toegankelijkheid als onze leidraad kijken we ernaar uit contacten te leggen om de begeleiding van burgers op het terrein te ontwikkelen. Naast persoonlijke begeleiding is het ook de bedoeling een breed netwerk van actoren rond digitale inclusie uit te bouwen. Onze slagkracht schuilt in samenwerking.", benadrukt hij.

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest werkt voortaan nauw samen met easy.brussels, het Brusselse agentschap belast met administratieve vereenvoudiging.

"De opleidingen in bancaire en digitale inclusie die met Febelfin worden georganiseerd, zijn  een belangrijk instrument om digitaal minder vaardige personen van zo nabij mogelijk te bereiken, in dit geval op gemeentelijk niveau. Met de hulp van de plaatselijke besturen en onze partners, waaronder de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brulocalis), krijgt digitale inclusie steeds meer voet aan grond binnen het gewest", besluit Cathy Marcus, directrice van easy.brussels en afgevaardigde bij de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De actie "Digitaal bankieren voor iedereen" met Febelfin is slechts één van de eerste projecten die uit dit nieuwe partnership voortvloeien. De komende drie jaar zullen de betrokken gewestelijke actoren zich ertoe verbinden andere samenwerkingsovereenkomsten te bepalen en te sluiten die nuttig kunnen zijn in het kader van digitale inclusie.

____
 

Perscontact kabinet Clerfayt:

 • Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Perscontact Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest

 • Tania Maamary

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) is de gewestelijke operator van digitale transitie en technologische innovatie, ten dienste van de openbare besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en gericht op de burger. Het CIBG speelt een proactieve rol als beheerder en leverancier van de ICT-dienstencatalogus en zet in op de bundeling van resources. Het garandeert overigens technologische en juridische waakzaamheid om te anticiperen op de ontwikkelingen en behoeften van zijn klanten.

Perscontact easy.brussels

 • Sarah De Cock - Communicatieverantwoordelijke
 • Siham EL OULANI – Change manager & projectverantwoordelijke

easy.brussels is het agentschap voor administratieve vereenvoudiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze bouwt aan een filosofie van de vereenvoudiging binnen de gewestelijke besturen en instellingen om de administratieve lasten te beperken die op de burgers en bedrijven rusten.

Perscontact Febelfin

 • Persdienst Febelfin: 02 507 68 31.

Stand van zaken halfweg mandaat voor de bevoegdheden digitalisering en administratieve vereenvoudiging

Digitale technologie zorgt ervoor dat het dagelijks leven van de Brusselaars aanzienlijk verbeterd kan worden. Opvolging, snelheid, eenvoud: de voordelen zijn talrijk. Het is de bedoeling de digitale omschakeling te versnellen en het leven van de burgers eenvoudiger te maken.

Brusselse datastrategie

Data zijn de nieuwe onuitputtelijke hulpbronnen. Door een Brusselse datastrategie op te zetten, wil het Gewest de data van de overheidsbesturen beter organiseren en exploiteren, maar ook de Brusselaars beter beschermen. Op welke manier? Door een catalogus op te stellen van alle bestaande data, door een systeem voor databeheer op te zetten, door het gebruik ervan te harmoniseren en door een Brussels platform voor data-uitwisseling te ontwikkelen. Kortom, dit zal het leven van zowel de besturen als van de Brusselaars vereenvoudigen.

Glasvezel

Onder de voeten van de Brusselaars ligt een echte schat: bijna 1.000 km aan glasvezelkabel. Het Gewest wil dit netwerk niet alleen uitbreiden, maar ook commercialiseren ten gunste van de Brusselaars. Het is immers eveneens van belang een openbaar netwerk tot stand te brengen dat de concurrentie stimuleert, waardoor misschien een prijsdaling van glasvezelaansluitingen zou kunnen ontstaan.

Opdracht ter optimalisering van de IT-uitgaven

De IT-uitgaven van het Gewest bedragen 248 miljoen euro. Het is echter mogelijk dit bedrag te doen dalen door bepaalde behoeften te bundelen. Bijvoorbeeld door een centraal IT-aankoopbureau op te richten, wat een besparing van 4 miljoen euro per jaar zou opleveren.

Openbudgets

Openbudgets is een website die een overzicht geeft van alle overheidsopdrachten en subsidies die door de Brusselse administraties werden uitgeschreven. Openbudgets is een van de meest geavanceerde projecten op het gebied van transparantie van overheidsuitgaven in België en in Europa. Door de data over financiële stromen toegankelijk en bruikbaar te maken, wordt democratische controle mogelijk.

Plan EasyWay

Easy Way is het plan voor administratieve vereenvoudiging van het Brussels Gewest. Anders gezegd: het is de weg voorwaarts om het leven voor de burgers en de bedrijven eenvoudiger te maken en de ervaring van de gebruikers van de overheidsdiensten te transformeren. De belangrijkste maatregelen zijn:

 • digital by default: digitaal wordt de regel en papier de uitzondering;
 • een gewestelijke webstrategie: evolueren van een websitelogica die gericht is op de besturen naar een logica die gericht is op de burgers. Er zijn meer dan 200 gewestelijke websites. Het is de bedoeling dit aantal drastisch te verminderen tot maximaal 10 portalen;
 • een test voor administratieve vereenvoudiging: elk ontwerp van besluit of ordonnantie moet worden onderworpen aan een test voor administratieve vereenvoudiging om ervoor te zorgen dat deze regelgeving het leven van de Brusselaars niet ingewikkeld maakt.

Plan voor digitale toegankelijkheid

In het Brussels Gewest heeft 39% van de inwoners weinig of geen IT-kennis. Nu steeds meer diensten, procedures, ... online toegankelijk zijn, moeten de digitale vaardigheden van de Brusselaars worden ontwikkeld. Dat is de ambitie van dit plan. Hoe? Door heel concrete acties te ondernemen. Zij omvatten onder meer:

 • de medewerkers van de overheidsdiensten opleiden in dienstverlening online;
 • een mechanisme opzetten voor de declassering van IT-materiaal van de besturen ten behoeve van de meest kwetsbare personen;
 • een test voor IT-vaardigheden opstellen;
 • hotspots installeren op plaatsen die door de doelgroep worden bezocht (wijkhuizen, sociale woningen, etc.).

Only Once

Geen herhaalde verzoeken om dezelfde informatie meer aan de Brusselaars, vooral als de besturen reeds over de gegevens beschikken. Dankzij Only Once verankert het Gewest het principe van één enkele gegevensverzameling en vereenvoudigt het het leven van de burgers.

Elektronische facturatie

Sinds 1 november 2020 aanvaarden de Brusselse besturen enkel nog elektronische facturen. Deze maatregel verzekert niet alleen de betaling van facturen, maar vermindert ook de kosten ervan, aangezien elektronische facturatie een besparing van 5,77 euro per factuur oplevert.

MyBrussels

MyBrussels is de digitale gids van de Brusselaars, maar ook van de gebruikers van het Gewest. Deze 100% gratis app brengt tal van diensten samen: de dienstregeling van het openbaar vervoer, een evenementenkalender, informatie over overheidsdiensten, maar ook het weer en COVID-nieuws.

FARI

Het Brussels Gewest heeft de lancering ondersteund van FARI, het instituut voor de ontwikkeling van artificiële intelligentie in het Brussels Gewest. In 2022 werden de eerste vier projecten gelanceerd om de overheidsdiensten te verbeteren en het leven van de Brusselaars te vereenvoudigen dankzij artificiële intelligentie: het verbeteren van de afstemming tussen de vraag en het aanbod van werk; het automatiseren van de zoektocht naar de verkoop van dieren op de sociale netwerken; het ontwikkelen van een test voor administratieve vereenvoudiging en het opstellen van een Brusselse strategie voor artificiële intelligentie.

Recycle IT

Na een aantal jaar wordt het IT-materiaal van de overheidsbesturen gedeclasseerd en wordt het in het beste geval gerecycleerd, en in het slechtste geval belandt het in de vuilnisbak. In veel gevallen is deze apparatuur echter nog bruikbaar. Het Gewest heeft daarom een kanaal opgezet om dit materiaal te recupereren, het opnieuw gebruiksklaar te maken en het uit te delen aan de meest kansarme Brusselaars.

Pc’s en wifi in de scholen

Hoewel de prioriteit van het onderwijs erin bestaat de klassieke leerstof aan te bieden, moeten de scholen elk kind ook de sleutels aanreiken om een succesvol burger te worden en zich te integreren in een steeds meer digitale samenleving. Om de scholen te ondersteunen bij dit nieuwe aanleren van digitale technologie, heeft het Gewest in de Brusselse middelbare scholen glasvezelkabel en hotspots geplaatst in het kader van het project “Mijn school gaat digitaal”. Tegelijk heeft het Gewest IT-materiaal geleverd aan de scholen: pc’s, tablets, interactieve schermen, etc.

Hulp voor inschrijving op Bruvax (COVID-maatregel)

In het kader van de vaccinatie werden de Brusselaars uitgenodigd om zich te registreren op Bruvax, het onlineplatform om een afspraak te maken voor hun vaccinatie. Veel Brusselaars waren echter niet in staat om dat alleen, zonder hulp, te doen. In de 6 gemeenten waar de vaccinatiegraad het laagst was, werden initiatieven opgezet om de burgers te helpen met hun registratie: Sint-Joost, Sint-Gillis, de Stad Brussel, Schaarbeek, Molenbeek en Koekelberg.

Brussels hacks the crisis (COVID-maatregel)

“Brussels hacks the crisis”, de eerste burgerraadpleging tijdens deze legislatuur, had tot doel de Brusselaars te peilen naar hun voorstelling van het post-COVID-tijdperk. De bedoeling was om de twee meest opvallende ideeën uit te werken tot een app. De twee winnende projecten zijn een fiets-app en een toeristische app voor Brussel.

Minister Clerfayt licht Brussels plan voor digitale toegankelijkheid toe op Numéricamp

Actualiteit
•	Minister Bernard Clerfayt stelt het plan voor digitale toegankelijkheid voor tijdens Numéricamp d’Arras.

Op 21 en 22 maart heeft de Communauté urbaine d’Arras haar “Numéricamp” georganiseerd. Driehonderd deelnemers uit de bedrijfswereld, mandatarissen, verantwoordelijken van verenigingen en directeurs van hogescholen waren op de afspraak voor deze regionale ontmoeting. De organisatoren hadden Bernard Clerfayt, de minister van Digitalisering, uitgenodigd op dit evenement. Zijn plan voor digitale toegankelijkheid (PDT) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was een opvallend initiatief dat van ons gewest een pionier maakt op het vlak van digitalisering van de overheidsdiensten.

De tussenkomst van de minister tijdens de rondetafel draaide om de vraag: “Moet de digitalisering van de overheidsdiensten voortgezet, versneld of vertraagd worden, gelet op het feit dat bepaalde burgers digitaal afhaken?”

Bernard Clerfayt bracht in herinnering dat de COVID-crisis en de opeenvolgende lockdowns trendversnellend hebben gewerkt. “De sterkste trend was de digitalisering van alle aspecten van onze samenleving. En de overheidsdiensten vormden daar geen uitzondering op.”

Deze tendens wordt versterkt door de verwachtingen van de burgers. “Ze verwachten dat de digitale technologie hun dagelijks leven kan verbeteren en hun leven kan vergemakkelijken: tijd winnen, hun administratieve handelingen uitvoeren wanneer ze dat willen, etc.”

In het Brussels Gewest behoren de verschillende aspecten van een bevoegdheid vaak tot meerdere instellingen. Het Gewest is bevoegd voor een deel, de federale staat voor een ander deel en de gemeenten ten slotte spelen ook, als buurtactoren, een specifieke rol. De uitdaging bestond er dus in de procedures te harmoniseren en een nieuw IT-beheer vast te stellen. “Hoe kunnen we de Brusselse besturen, die elk hun specifieke karakter hebben, samen laten functioneren, zonder de IT-kosten de pan uit te laten swingen?”

Vervolgens haalt de minister zijn ontwerp voor een regelgeving aan dat de naam “Digitaal Brussel” kreeg en dat beoogt dat elke administratieve handeling online kan worden uitgevoerd, terwijl er een alternatief blijft bestaan voor mensen die digitaal niet mee zijn. Kortom, een administratie die 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 geopend is.

Plan voor digitale toegankelijkheid (PDT)

De minister benadrukte van bij het begin hoe belangrijk het is aandacht te schenken aan het verwerven van vaardigheden door de burgers. We kunnen niet digitaliseren zonder de burgers oplossingen te bieden om hun vaardigheden te verbeteren. “Deze digitalisering kan niet ten koste van hen gebeuren en ook zij moeten meedoen.”

Vervolgens werden enkele cijfers in herinnering gebracht. In België heeft bijna 10% van de mensen tussen 16 en 74 jaar nog nooit gebruikgemaakt van het internet. En 39% van de bevolking bezit geen of weinig digitale basisvaardigheden. Het goede nieuws is evenwel dat 60% van de Belgen digitale tools wil leren gebruiken en geïnformeerd wil blijven. Iedereen moet dus kunnen gebruikmaken van de onlinetools.

“Daarom heb ik bijna dag op dag een jaar geleden een plan voor digitale toegankelijkheid gelanceerd. Elk jaar wordt 900.000 euro besteed aan de uitvoering van de in het PDT opgenomen maatregelen. Wij waren de eersten die een PDT ontwikkelden, vóór Vlaanderen en Wallonië en elders. Wallonië heeft ons voorbeeld gevolgd en is bezig met de ontwikkeling van een soortgelijke tool.”

Bernard Clerfayt stelde vervolgens de structuur van het PDT, bestaande uit 4 krachtlijnen, 17 werkvelden en 66 concrete acties, voor.

KRACHTLIJN 1: Bewust maken

 • Opleiding van de medewerkers van de besturen door Easy.brussels, in samenwerking met de GSOB en Talent.brussels.
 • Opleiding van het grote publiek in de digitale dienstverlening (Irisbox, Itsme, etc.).

KRACHTLIJN 2: Bundelen

 • Uitwerking van de ordonnantie “Digitaal Brussel”. Deze wetgevende tekst wordt momenteel voorbereid. Dit zijn de basisprincipes:
 • Het principe “Digital by Default” voor alle procedures verankeren.
 • “Inclusive by Design”: “ja” aan de digitalisering, maar niet op eender welke manier!
 • Voor iedere gedigitaliseerde procedure zal aldus begeleiding moeten worden voorzien voor mensen die digitaal niet kundig zijn. Het is dit mechanisme dat er op termijn voor zal zorgen dat de digitale inclusie in Brussel ambitieuzer gefinancierd kan worden.
 • Inclusieve aanbevelingen verwezenlijken op het vlak van de ontwikkeling van een digitale overheidsdienst en een package voor IT-ontwikkelaars ontwikkelen om rekening te kunnen houden met de doelgroep die weinig voeling heeft met het digitale.
 • Het invoeren van een jaarlijkse barometer over de vooruitgang van de digitale toe-eigening door de Brusselaars.
 • Een studie over het profiel van de bezoekers van de Openbare Computerruimtes uitvoeren.

KRACHTLIJN 3: Uitrusten

 • Een deontologische code opstellen voor een betere erkenning van de ethiek voor het beroep van multimedia-begeleider/digitaal schrijver en een homogene en veilige begeleiding verzekeren voor alle doelgroepen (met name de senioren).
 • IT-materiaal leveren aan de actoren van de sector.
 • Het delen van opleidingshandboeken tussen de actoren stimuleren.

KRACHTLIJN 4: Begeleiden

 • Een test voor IT-basiscompetenties aanbieden.
 • Het basisopleidingsaanbod inzake IT voor de digitale technologieën, met inbegrip van het buitenschoolse aanbod, in kaart brengen.
 • Een mechanisme invoeren voor het declasseren van IT-materiaal van de besturen ten voordele van kwetsbare personen.
 • Mobiele acties via de Openbare Computerruimtes (OCR) uitwerken binnen de rusthuizen of thuis.
 • Het gebruik van de hotspots wifi.brussels monitoren om de minst gebruikte hotspots te verplaatsen naar plaatsen waar veel doelgroepen komen (sociale woningen, wijkhuizen, …).

De eerste resultaten van het plan voor digitale toegankelijkheid?

Vandaag zijn de effecten van het plan reeds merkbaar in de acties op het terrein. De minister noemde er enkele. “We hebben een projectoproep uitgeschreven ter waarde van 400.000 euro ter ondersteuning van lokale initiatieven om de digitale vaardigheden van de burgers te verbeteren. We hebben een project gesteund voor de digitale inclusie van vrouwen met een migratieachtergrond; een ander project bestond in het opzetten van een mobiele OCR en ook werd een workshop georganiseerd om senioren te leren werken met tablets. In de Brusselse middelbare scholen – het equivalent van het lyceum en het college in Frankrijk – werden hotspots geplaatst. En ze hebben ook IT-materiaal gekregen.”

“Tot slot is er een laatste project dat me nauw aan het hart ligt: een test voor de IT-vaardigheden en een opleidingstraject voor werkzoekenden, omdat digitale vaardigheden essentieel zijn in alle activiteitensectoren, al was het maar om arbeidsprestaties te registreren, toegang te krijgen tot materiaal, etc.”

“digitale technologie in scholen tal van voordelen biedt”

Persartikel
Uittreksel uit het artikel verschenen in “Het Laatste Nieuws” : “Alle Brusselse scholen moeten tegen 2024 wifi hebben”

Uittreksel uit het artikel verschenen in “Het Laatste Nieuws”.

Brussels minister van Digitalisering Bernard Clerfayt (DéFI) wil alle Brusselse scholen tegen 2024 uitrusten met wifi. Daarvoor trekt de Brusselse regering 5,2 miljoen euro uit.

[…] ''Op slechts enkele jaren tijd is de digitale technologie doorgedrongen tot alle domeinen van onze samenleving"", vertelt Clerfayt. ''Scholen vormen daarop geen uitzondering. Het is dan ook dringend noodzakelijk om te zorgen voor een veilige internettoegang. Des te meer omdat digitale technologie in scholen tal van voordelen biedt voor zowel de leerlingen als de leerkrachten."

[…] ''Op slechts enkele jaren tijd is de digitale technologie doorgedrongen tot alle domeinen van onze samenleving"", vertelt Clerfayt. ''Scholen vormen daarop geen uitzondering. Het is dan ook dringend noodzakelijk om te zorgen voor een veilige internettoegang. Des te meer omdat digitale technologie in scholen tal van voordelen biedt voor zowel de leerlingen als de leerkrachten."

[…]

Wifi in alle Brusselse middelbare scholen

Actualiteit
Een installateur plaatst een hotspot in een leslokaal.

Tegen 2024 zullen alle Brusselse middelbare scholen over wifi beschikken in het kader van het project “Mijn school gaat digitaal”.

Om de digitale omschakeling in de Brusselse middelbare scholen te versnellen, heeft Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering, een ambitieus plan bestaande uit twee pijlers ontwikkeld: de leerlingen uitrusten en de interne connectiviteit van de scholen versterken met een performant wifinetwerk.

De leerlingen uitrusten

De scholen hebben de mogelijkheid om IT-materiaal te kiezen ter waarde van 6.250 euro. Er werd een lijst met materiaal opgesteld: laptops, Chromebooks, tablets, projectors, etc. Na 4 jaar wordt het materiaal eigendom van de school.

Wifinetwerken voor 240 Brusselse scholen

Dit aanbod zal voor elke school vlot toegankelijk zijn. Ten eerste wordt een stand van zaken van de behoeften van de scholen op het vlak van interne connectiviteit uitgevoerd. Deze fase maakt het bepalen van de toekomstige locatie van de hotspots, de plaatsen voor de bekabeling, de voeding, etc. mogelijk. Na het afsluiten van deze studie worden afspraken gemaakt voor de installatie van het materiaal. Elke school zal 8 tot 11 hotspots tellen. Alle kosten zijn voor rekening van het Gewest, alsook het onderhoud gedurende 3 jaar. Iedere directie zal haar wifinetwerk(en) in alle veiligheid kunnen beheren.

Digitale technologie is een must

“Op slechts enkele jaren tijd is de digitale technologie doorgedrongen tot alle domeinen van onze samenleving. Scholen vormen daarop geen uitzondering. Het is dan ook dringend noodzakelijk om te zorgen voor een veilige internettoegang. Des te meer omdat digitale technologie in scholen tal van voordelen biedt voor zowel de leerlingen als de leerkrachten”, stelt Bernard Clerfayt. Bovendien hebben de COVID-crisis en het hybride onderwijs dat sindsdien wordt verstrekt, de urgentie van het aanbieden van digitaal onderwijs aan leerlingen versneld.

5,2 miljoen euro toegekend

In het kader van haar nationale plan voor herstel en veerkracht heeft de Brusselse Regering om die reden, in het kader van het Europese relanceplan, een uitzonderlijk budget van 5,2 miljoen euro uitgetrokken om de digitale uitrusting van leerlingen en scholen te ondersteunen, te beginnen met de scholen in wijken met een lagere sociaal-economische index.

176 scholen aangesloten op glasvezelnetwerk

“Mijn school gaat digitaal” is het vervolg op het project “Fiber to the School”, dat in 2014 opgestart werd door het CIBG en IRISnet. Dit project dient om de Brusselse middelbare scholen uit te rusten met breedbandinternet om toegang tot het internet te hebben. Het CIBG heeft de cvba IRISnet de opdracht gegeven over te gaan tot de implementatie van deze infrastructuur, waarvan de kosten volledig door het Gewest worden gedragen. Vandaag zijn 176 middelbare scholen in Brussel aangesloten op het glasvezelnetwerk.

Brusselse scholen krijgen wifi

Persbericht

Scholen zijn bedoeld als leercentra voor onze jongeren. De digitale technologie vormt daarop geen uitzondering. Om de digitale omschakeling in de Brusselse middelbare scholen te versnellen, heeft Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering, een ambitieus plan bestaande uit twee pijlers ontwikkeld: de leerlingen uitrusten en de interne connectiviteit van de scholen versterken met een performant wifinetwerk. Het is de bedoeling dat tegen 2024 alle Brusselse middelbare scholen over wifi beschikken in het kader van het project “Mijn school gaat digitaal”.

Hoewel de prioriteit van het onderwijs erin bestaat de klassieke leerstof aan te bieden, moeten de scholen elk kind ook de sleutels aanreiken om een succesvol burger te worden en zich te integreren in een steeds meer digitale samenleving. Naast lezen, schrijven, correct praten, tellen en rekenen is het vandaag de dag net zo belangrijk om te leren omgaan met digitale technologie.

Bovendien hebben de COVID-crisis en het hybride onderwijs dat sindsdien wordt verstrekt, de urgentie van het aanbieden van digitaal onderwijs aan leerlingen versneld.

In het kader van haar nationale plan voor herstel en veerkracht heeft de Brusselse Regering om die reden, in het kader van het Europese relanceplan, een uitzonderlijk budget van 5,2 miljoen euro uitgetrokken om de digitale uitrusting van leerlingen en scholen te ondersteunen, te beginnen met de scholen in wijken met een lagere sociaal-economische index.

“Op slechts enkele jaren tijd is de digitale technologie doorgedrongen tot alle domeinen van onze samenleving. Scholen vormen daarop geen uitzondering. Het is dan ook dringend noodzakelijk om te zorgen voor een veilige internettoegang. Des te meer omdat digitale technologie in scholen tal van voordelen biedt voor zowel de leerlingen als de leerkrachten”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering.

De leerlingen uitrusten en de connectiviteit van de scholen versterken

Het CIBG (Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest) en IRISnet hebben dus, met de steun van de Brusselse Regering, twee verschillende maar aanvullende projecten gelanceerd. Het eerste project, onder leiding van het CIBG, dient om de leerlingen van mobiele digitale uitrusting te voorzien. Het tweede project, dat aan IRISnet werd toevertrouwd, heeft het versterken van de interne connectiviteit van de scholen tot doel. Het project, dat de naam “Mijn school gaat digitaal” kreeg, zal ervoor zorgen dat alle middelbare scholen in Brussel tegen 2024 over wifi zullen kunnen beschikken.

De leerlingen uitrusten

De scholen hebben de mogelijkheid om IT-materiaal te kiezen ter waarde van 6.250 euro uit een vastgelegde lijst met materiaal (laptops, Chromebooks, tablets, projectors, etc.). Na 4 jaar wordt het materiaal eigendom van de school.

Met ‘Mijn school gaat digitaal’ zorgen we ervoor dat de scholen voldoende uitgerust zijn om digitaal les te geven en digitale vaardigheden aan te leren. Zo worden de jongeren van vandaag optimaal voorbereid om actief deel te nemen aan de digitale samenleving van morgen!”, legt Nicolas Locoge, directeur-generaal bij het CIBG, uit.

De connectiviteit versterken

Het project “Mijn school gaat digitaal” zal ervoor zorgen dat alle middelbare scholen in Brussel tegen 2024 over wifi beschikken, dankzij een bijzonder korte uitvoeringstermijn. Ten eerste wordt een stand van zaken van de behoeften van de scholen op het vlak van interne connectiviteit uitgevoerd. Deze fase maakt het bepalen van de toekomstige locatie van de hotspots, de plaatsen voor de bekabeling, de voeding, etc. mogelijk. Na het afsluiten van deze studie worden afspraken gemaakt voor de installatie van het materiaal. Elke school zal 8 tot 11 hotspots tellen. Alle kosten zijn voor rekening van het Gewest, alsook het onderhoud gedurende 3 jaar.

“Het wifinetwerk dat IRISnet in de middelbare scholen van het Gewest heeft uitgerold, is bedoeld om een gemakkelijke en veilige toegang tot het internet te bieden, zodat leerkrachten nieuwe onderwijsvormen kunnen verkennen en creatieve en meer interactieve leermogelijkheden voor de leerlingen kunnen opzetten. IRISnet verbindt zich ertoe een performant wifinetwerk te leveren om de best mogelijke klantenervaring te bieden. Onze teams beheren de volledige wifi-installatie: het locatieonderzoek, de configuratie, de installatie van het materiaal, de activering en het onderhoud", legt Thierry Joachim, de directeur-generaal van IRISnet, uit.

“Het project ‘Mijn school gaat digitaal’ komt perfect op tijd voor onze school, die de fase ingaat van de ontwikkeling van het gebruik van persoonlijke informatica voor de leerlingen. Een welkome opsteker",aldus Colin Thayse, de directeur van het Institut Notre-Dame in Anderlecht.

“Mijn school gaat digitaal” is het vervolg op het project Fiber to the School, dat in 2014 opgestart werd door het CIBG en IRISnet. Dit project dient om de Brusselse middelbare scholen uit te rusten met breedbandinternet om toegang tot het internet te hebben. Het CIBG heeft de cvba IRISnet de opdracht gegeven over te gaan tot de implementatie van deze infrastructuur, waarvan de kosten volledig door het Gewest worden gedragen. Vandaag zijn 176 middelbare scholen in Brussel aangesloten op het glasvezelnetwerk.

Bekijk de video “Mijn school gaat digitaal”

---
Over het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG):

Het CIBG is de gewestelijke operator voor de digitale transitie en technologische innovatie, ten dienste van de openbare besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en gericht op de burger. Het CIBG speelt een proactieve rol als beheerder en leverancier van de ICT-dienstencatalogus en zet in op de bundeling van middelen. Het garandeert overigens technologische en juridische waakzaamheid om te anticiperen op de ontwikkelingen en behoeften van zijn klanten.
Perscontact CIBG: 
Isabelle Bastaits - 0479 24 99 04

--

Over IRISnet:

IRISnet is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) ontstaan uit een publiek-private samenwerking (PPS) tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) en Orange Belgium. Haar missie bestaat erin haar klanten te inspireren, te connecteren en te begeleiden in een smart ecosysteem. IRISnet verzekert het beheer van de uitbreiding van het breedbandglasvezelnetwerk op het grondgebied van het Gewest en biedt bijbehorende telecommunicatiediensten aan om beter te communiceren en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een smart city te maken.
Perscontact IRISnet: Isabelle De Weirdt – 0475 35 34 77 of isabelle.deweirdt@irisnet.brussels

Meer info?
Pauline Lorbat - 0485 89 47 45