Dienstencheques: verbeterde arbeidsomstandigheden voor huishoudhulpen

Actualiteit
Toezicht op en verbetering van de arbeidsomstandigheden voor huishoudhulpen

Twee prioritaire doelstellingen werden als leidraad gebruikt bij de hervormingswerkzaamheden die door minister Bernard Clerfayt werden uitgevoerd met de sociale partners: de arbeidsomstandigheden van de huishoudhulpen verbeteren en de bescherming van de huishoudhulpen verhogen. Dit hervormingsproject werd goedgekeurd door de Regering.

1. Verbeterde arbeidsomstandigheden in de dienstenchequesector

Opleiding

Elke werknemer zal 16 uur verplichte opleiding krijgen. Elke nieuwe werknemer zal een traject van 9 uur verplichte opleiding moeten volgen, waarvan minstens 2 uur over ergonomie.

Eindeloopbaan

Om de eindeloopbaan te verlichten, zullen huishoudhulpen ouder dan 50 jaar mentor kunnen worden en hun vaardigheden en ervaring ten dienste kunnen stellen voor de begeleiding van een minder ervaren collega. De mentor zal opleidingen op het terrein kunnen verzekeren, individuele gesprekken kunnen voeren en bezoeken op de werkplaats kunnen uitvoeren om te controleren of het materiaal dat de klanten ter beschikking stellen, conform de regels is.

Extra kosten, hoofdzakelijk voor het welzijn van de huishoudhulpen

Een aantal Brusselse ondernemingen rekent hun klanten extra kosten aan. Zij zullen beter begeleid worden en de kosten zullen worden beperkt tot 0,30 eurocent/cheque. Zij zullen hoofdzakelijk gebruikt worden om de kosten te dekken van de huishoudhulpen op het gebied van mobiliteit, opleiding en welzijn.

De toepassing van de maatregelen wordt opgevolgd

De permanente begeleiding van de ondernemingen stelt dat jaarlijks 2 individuele gesprekken en een gezamenlijk gesprek moeten plaatsvinden. In dit kader zullen de instrumenten voor ondersteuning bij opleiding, de uitwisseling van goede praktijken, problematisch gedrag van klanten en de instanties die gecontacteerd dienen te worden in geval van discriminatie of pestgedrag, worden toegelicht.

2. Bescherming van de huishoudhulpen wordt verhoogd

Risicobeperking

Iedere onderneming zal moeten aantonen dat de federale bepalingen worden nageleefd met betrekking tot het jaarlijkse verplichte medisch onderzoek en de risicoanalyse om het risiconiveau voor de gezondheid en de veiligheid op het werk te kunnen uitschakelen of verminderen.

Controle van de arbeidsomstandigheden en verscherpt toezicht

Nieuwe gebruikers zullen akkoord moeten gaan met een verplicht bezoek vooraf, vooraleer er met dienstencheques kan worden gewerkt. Dit bezoek maakt het mogelijk om te bepalen hoeveel werkuren nodig zijn om tegemoet te komen aan de vragen van de klant, en om te controleren of de ruimte gezond is en of er geschikt schoonmaakmateriaal beschikbaar is.

De sector zal beter gecontroleerd worden, zodat de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie zich ervan kan vergewissen dat deze nieuwe voorwaarden nageleefd worden door de erkende ondernemingen in het voordeel van de huishoudhulpen.

Uitsluiting bij misbruik

Gebruikers die zich misdragen, zullen uitgesloten kunnen worden en geen gebruik meer kunnen maken van dienstencheques.