Dierproeven: verscherpte controles en verspreiding van alternatieven

Actualiteit
Het aantal dieren dat betrokken is bij dierproeven verminderen

Om de controles efficiënter te maken en dossiers met betrekking tot dierproeven sneller te verwerken, wordt het hele proces gedigitaliseerd. Tegelijkertijd wordt er een kadaster opgericht van alternatieve methodes voor dierproeven. De VUB is door de Brusselse regering belast met de uitvoering van deze werkzaamheden en de verspreiding van de alternatieve methodes.

"Ik wil het lijden van proefdieren zoveel mogelijk vermijden. De bescherming van dieren en de ontwikkeling van alternatieve methodes blijven twee van mijn belangrijkste prioriteiten”, herhaalt de Brusselse minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt.

De Brusselse regering heeft zojuist, op voorstel van de minister, haar verbintenis  vernieuwd om proefdieren beter te beschermen en de ontwikkeling en verspreiding van alternatieve methoden voor dierproeven aan te moedigen. Deze maatregelen zijn essentieel om te komen tot een drastische vermindering van het aantal proefdieren.

Brede verspreiding van alternatieve methodes voor dierproeven

Dit kadaster is tot op heden het referentiepunt voor alternatieven voor dierproeven. Het inventariseert alle bestaande initiatieven. Uiteindelijk zal een grotere toepassing van deze methodes niet alleen het dierenwelzijn verbeteren, maar ook het aantal gebruikte proefdieren verminderen.

Dierenproeven onder toezicht

In 2019 werden 62.641 proefdieren gebruikt door de 68 in het Brussels Gewest erkende laboratoria, tegenover 82.086 in 2018.

In het Brussels Gewest zijn dierproeven streng gereglementeerd: de dieren die voor proeven worden gebruikt, genieten wettelijke bescherming en alle instellingen, die vooraf erkend moeten zijn, worden onderworpen aan controles.

Het is een sterke verbintenis uit het meerderheidsakkoord: blijven streven naar een drastische vermindering van het aantal proefdieren en de ontwikkeling en verspreiding van alternatieve methodes ondersteunen.