Gezinsbijslagen: automatische indexering blijft behouden

Actualiteit
Om gezinnen in deze periode van inflatie te ondersteunen, worden de gezinsbijslagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest automatisch geïndexeerd.

Voor Bernard Clerfayt, de Brusselse minister bevoegd voor Gezinsbijslagen, is er geen sprake van om de automatische indexering op te geven. Ze zorgt immers echt voor ondersteuning van de gezinnen in deze tijden van crisis.

Gezinsbijslagen verhoogd met 10%

Tussen 2021 en 2022 waren er aldus vijf indexeringssprongen in slechts één jaar, en steeg het basisbedrag van de gezinsbijslagen van 156,06 euro naar 168,93 euro. Terwijl in Vlaanderen de indexering nu werd teruggebracht tot 2%, zagen de Brusselse gezinnen hun bijslagen in één jaar tijd met 10% stijgen.

Het is normaal dat de gezinsbijslagen evolueren in functie van de kosten van het levensonderhoud

De afgelopen dagen ging de Vlaamse pers tekeer over de onenigheid binnen de Vlaamse Regering. De reden voor deze spanning? Een vorig jaar bereikt akkoord over de verlaging van de indexering van de kinderbijslag.

In het Brussels Gewest worden de gezinsbijslagen geïndexeerd op basis van de inflatie. Zij evolueren dus mee met de koopkracht. Waarom precies? Om de gezinnen te ondersteunen en de kinderarmoede te bestrijden.

"Het Brusselse systeem van indexering van de gezinsbijslagen blijkt doeltreffend te zijn en ik ben van plan het te handhaven. Het is niet normaal dat in Vlaanderen dit soort maatregelen niet worden toegepast, terwijl we geconfronteerd worden met een aanzienlijke stijging van de kosten van het levensonderhoud. In deze moeilijke tijden stelt deze automatische indexering ons in staat een onmisbare bron van inkomsten voor de Brusselse gezinnen te garanderen", aldus Bernard Clerfayt, de Brusselse minister bevoegd voor Gezinsbijslagen.

Kinderbijslag: Brussels Gewest behoudt automatische indexering

Persbericht

De indexering van de kinderbijslag is de laatste tijd een bron van spanning in Vlaanderen. In tegenstelling tot het Brussels Gewest, waar de kinderbijslag automatisch wordt geïndexeerd, heeft de Vlaamse Regering besloten de indexering te beperken tot 1 à 2%. Voor Bernard Clerfayt, de Brusselse minister bevoegd voor Gezinsbijslagen, is er geen sprake van om de automatische indexering op te geven. Ze zorgt immers echt voor ondersteuning van de gezinnen in deze tijden van crisis.

De afgelopen dagen ging de Vlaamse pers tekeer over de onenigheid binnen de Vlaamse Regering. De reden voor deze spanning? Een vorig jaar bereikt akkoord over de verlaging van de indexering van de kinderbijslag.

In Brussel worden de gezinsbijslagen geïndexeerd op basis van de inflatie. Zij evolueren dus mee met de koopkracht. Waarom precies? Om de gezinnen te ondersteunen en de kinderarmoede te bestrijden.

Tussen 2021 en 2022 waren er aldus vijf indexeringssprongen in slechts één jaar, en steeg het basisbedrag van de gezinsbijslagen van 156,06 euro naar 168,93 euro. Terwijl in Vlaanderen de indexering nu werd teruggebracht tot 2%, zagen de Brusselse gezinnen hun bijslagen in één jaar tijd met 10% stijgen.

"Het Brusselse systeem van indexering van de gezinsbijslagen blijkt doeltreffend te zijn en ik ben van plan het te handhaven. Het is niet normaal dat in Vlaanderen dit soort maatregelen niet worden toegepast, terwijl we geconfronteerd worden met een aanzienlijke stijging van de kosten van het levensonderhoud. In deze moeilijke tijden stelt deze automatische indexering ons in staat een onmisbare bron van inkomsten voor de Brusselse gezinnen te garanderen", aldus Bernard Clerfayt, de Brusselse minister bevoegd voor Gezinsbijslagen.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Recht op gezinsbijslagen voor Oekraïense vluchtelingen garanderen

Actualiteit
Foto van een Oekraïense vluchtelingenmoeder met kinderen

De Brusselse Regering heeft 27,5 miljoen vrijgemaakt om het recht op kinderbijslag voor Oekraïense vluchtelingen te garanderen. Dit is een voorstel van Bernard Clerfayt en Sven Gatz, de Brusselse ministers bevoegd voor Gezinsbijslagen.

Voorwaarden voor toegang tot recht op gezinsbijslagen voor Oekraïense vluchtelingen

In het Brussels Gewest zal iedere Oekraïense ouder gezinsbijslagen kunnen ontvangen. Om dit recht te openen, zal het kind ingeschreven moeten zijn in het Rijksregister en in het Brussels Gewest gedomicilieerd zijn.

Om de Oekraïense vluchtelingen te informeren, zal een brief worden verstuurd naar alle Brusselse OCMW’s en gemeenten met nuttige informatie, en met name de stappen die moeten worden ondernomen, namelijk het aanvragen van een attest van domiciliëring en een inschrijvingsbewijs van het kind in het Rijksregister.

Talrijke Oekraïense kinderen en jongeren betrokken

Naar schatting zullen 20.000 Oekraïense vluchtelingen zich in het Brussels Gewest vestigen. Van hen is 41% minderjarig; het betreft ongeveer 8.200 kinderen die toegang zullen moeten krijgen tot gezinsbijslagen. Bovendien zullen bijna 1.500 meerderjarige studenten eveneens recht kunnen hebben op gezinsbijslagen. Bijgevolg zal een budget van 27,5 miljoen euro worden vrijgemaakt om het uitkeren van deze gezinsbijslagen mogelijk te maken.

Leven op een menswaardigere manier weer opnemen

“De meeste Oekraïense gezinnen die voorlopige bescherming genieten, bestaan uit vrouwen en kinderen. In dit kader zijn de gezinsbijslagen, die een onvoorwaardelijk recht zijn, het beste instrument in de strijd tegen kinderarmoede. De toekenning van deze bijslagen waarborgen aan de vluchtelingenkinderen, is hen de kans geven hun leven weer op te nemen op een beetje een menswaardigere manier in het Brussels Gewest”, stelt Bernard Clerfayt.

“Het spreekt voor zich dat wij ook gezinsbijslagen toekennen aan de Oekraïense gezinnen als zij aan de voorwaarden voldoen”, voegt minister Sven Gatz eraan toe. “Wij beschouwen het als onze morele plicht om deze oorlogsvluchtelingen zo goed als we kunnen op te vangen in ons land, en de kinderen, jongeren en jongvolwassenen eveneens de mogelijkheden en de kansen te geven die onze jongeren krijgen.”

Oekraïense vluchtelingen zullen gezinsbijslagen ontvangen

Persbericht

Op voordracht van Bernard Clerfayt en Sven Gatz, de Brusselse ministers bevoegd voor Gezinsbijslagen, heeft de Brusselse Regering 27,5 miljoen euro vrijgemaakt om ervoor te zorgen dat de vluchtelingenkinderen uit Oekraïne gezinsbijslagen zullen ontvangen.

In het Brussels Gewest zal iedere Oekraïense ouder gezinsbijslagen kunnen ontvangen. Om dit recht te openen, zal het kind ingeschreven moeten zijn in het Rijksregister en in het Brussels Gewest gedomicilieerd zijn.

Naar schatting zullen 20.000 Oekraïense vluchtelingen zich in het Brussels Gewest vestigen. Van hen is 41% minderjarig; het betreft ongeveer 8.200 kinderen die toegang zullen moeten krijgen tot gezinsbijslagen. Bovendien zullen bijna 1.500 meerderjarige studenten eveneens recht kunnen hebben op gezinsbijslagen. Bijgevolg zal een budget van 27,5 miljoen euro worden vrijgemaakt om het uitkeren van deze gezinsbijslagen mogelijk te maken.

Om de Oekraïense vluchtelingen te informeren, zal een brief worden verstuurd naar alle Brusselse OCMW’s en gemeenten met nuttige informatie, en met name de stappen die moeten worden ondernomen, namelijk het aanvragen van een attest van domiciliëring en een inschrijvingsbewijs van het kind in het Rijksregister.

“De meeste Oekraïense gezinnen die voorlopige bescherming genieten, bestaan uit vrouwen en kinderen. In dit kader zijn de gezinsbijslagen, die een onvoorwaardelijk recht zijn, het beste instrument in de strijd tegen kinderarmoede. De toekenning van deze bijslagen waarborgen aan de vluchtelingenkinderen, is hen de kans geven hun leven weer op te nemen op een beetje een menswaardigere manier in het Brussels Gewest”, stelt Bernard Clerfayt.

“Het spreekt voor zich dat wij ook gezinsbijslagen toekennen aan de Oekraïense gezinnen als zij aan de voorwaarden voldoen”, voegt minister Sven Gatz eraan toe. “Wij beschouwen het als onze morele plicht om deze oorlogsvluchtelingen zo goed als we kunnen op te vangen in ons land, en de kinderen, jongeren en jongvolwassenen eveneens de mogelijkheden en de kansen te geven die onze jongeren krijgen.”

Meer info?
Pauline Lorbat – Kabinet Clerfayt - 0485 89 47 45
Eva Vanhengel – Kabinet Gatz - 0476 51 21 07

Stand van zaken halfweg mandaat voor de bevoegdheid gezinsbijslagen

Deze bevoegdheid wordt samen met minister Sven Gatz binnen het College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) beheerd.

Uitvoering van de hervorming van de gezinsbijslagen

De vorige Regering had de beginselen voor de hervorming van de gezinsbijslagen goedgekeurd om een evenwichtig Brussels systeem in te voeren, waarbij rekening wordt gehouden met de socio-economische situatie van elk gezin. Op die manier is deze hervorming voor 70% van de Brusselse gezinnen voordelig, terwijl de overige 30% er uiteraard niet op achteruitgaat.

De hervorming moest vlot worden doorgevoerd, zodat de gezinnen geen negatieve gevolgen van de verandering zouden ondervinden. En dat is het geval sinds januari 2020.

Toeslag voor kinderen met een handicap die in een instelling verblijven en jonge werkzoekenden

Er werden twee grote wijzigingen aangebracht aan het stelsel voor gezinsbijslagen om twee overduidelijke onrechtvaardigheden weg te werken. Kinderen met een handicap die in een instelling wonen, krijgen voortaan een verhoogde gezinsbijslag. En de jongeren die zich bij Actiris inschrijven en geen recht hebben op inschakelingsvergoedingen, kunnen voortaan, onder bepaalde voorwaarden, gezinsbijslagen ontvangen.

Schoolpremie van 100 euro voor de meest kwetsbare gezinnen (maatregel COVID-crisis)

De COVID-crisis heeft ertoe geleid dat de koopkracht van de Brusselaars aanzienlijk gedaald is. Om de meest kwetsbaren te ondersteunen om de kosten voor het nieuwe schooljaar in september 2020 te dragen, hebben 105.000 Brusselse gezinnen een premie van 100 euro per kind ontvangen.

Kinderbijslag is een automatisch recht

Actualiteit
Een moeder en haar jonge kind

Na een mondelinge vraag aan het Brussels Parlement herinnert Bernard Clerfayt, de Brusselse minister bevoegd voor de gezinsbijslagen, eraan dat een van de sterke punten van het nieuwe Brusselse kinderbijslagstelsel de automatische toekenning van rechten is. In 2021 konden 1.500 kinderen ervan gebruikmaken.

“Ons doel is ervoor te zorgen dat de Brusselse gezinnen de gezinsbijslagen waarop ze recht hebben, ontvangen. Het automatische recht vormt een belangrijk vangnet en een echte stap voorwaarts in de strijd tegen de bestaansonzekerheid van de Brusselse kinderen”, stelt Bernard Clerfayt.

Bij de uitwerking van het nieuwe Brusselse kinderbijslagstelsel wilde het Brussels Gewest het recht op kinderbijslag verankeren. Op welke manier? Door het principe van de automatische toekenning in te voeren. Anders gezegd: als een kind geen kinderbijslag ontvangt hoewel het er recht op heeft, krijgt het dankzij het raadplegen van het Rijksregister automatisch recht op de bijslag. Famiris heeft de leiding over het dossier.

Kwart betrokken gezinnen heeft laag inkomen of is een eenoudergezin

In 2021 konden 1.426 kinderen uit in totaal 1.188 gezinnen, met een budget van 3,2 miljoen euro, kinderbijslag ontvangen dankzij het automatisch toegekende recht. Ze zijn gemiddeld 8 jaar oud en groeien op in eerder kleine gezinnen (1,2 kinderen per gezin). Iets minder dan 15% van de betrokken kinderen heeft de Belgische nationaliteit.

Uit de cijfers blijkt ook dat 23% opgroeit in een gezin met een laag inkomen en 2,5% in een gezin met een gemiddeld inkomen. Bovendien groeit 23% van deze kinderen op in een eenoudergezin.

1.500 kinderen krijgen automatisch kinderbijslag

Persbericht

In antwoord op een mondelinge vraag aan het Brussels Parlement herinnert Bernard Clerfayt, de Brusselse minister bevoegd voor de gezinsbijslagen, eraan dat een van de sterke punten van het nieuwe Brusselse kinderbijslagstelsel de automatische toekenning van rechten is. In 2021 konden 1.500 kinderen ervan gebruikmaken.

Bij de uitwerking van het nieuwe Brusselse kinderbijslagstelsel wilde het Brussels Gewest het recht op kinderbijslag verankeren. Op welke manier? Door het principe van de automatische toekenning in te voeren. Anders gezegd: als een kind geen kinderbijslag ontvangt hoewel het er recht op heeft, krijgt het dankzij het raadplegen van het Register automatisch recht op de bijslag. Famiris heeft de leiding over het dossier.

In 2021 konden 1.426 kinderen uit in totaal 1.188 gezinnen, met een budget van 3,2 miljoen euro, kinderbijslag ontvangen dankzij het automatisch toegekende recht. Ze zijn gemiddeld 8 jaar oud en groeien op in eerder kleine gezinnen (1,2 kinderen per gezin). Iets minder dan 15% van de betrokken kinderen heeft de Belgische nationaliteit.

Uit de cijfers blijkt ook dat 23% opgroeit in een gezin met een laag inkomen en 2,5% in een gezin met een gemiddeld inkomen. Bovendien groeit 23% van deze kinderen op in een eenoudergezin.

“Ons doel is ervoor te zorgen dat de Brusselse gezinnen de gezinsbijslagen waarop ze recht hebben, ontvangen. Het automatische recht vormt een belangrijk vangnet en een echte stap voorwaarts in de strijd tegen de bestaansonzekerheid van de Brusselse kinderen”, besluit Bernard Clerfayt.

Meer info?
Pauline Lorbat - 0485 89 47 45