Loonsverhoging gemeente- en OCMW-personeel

Actualiteit
Gemeentepersoneel ziet lonen stijgen

Het Brussels Gewest heeft nog nooit zo'n belangrijke tussenkomst verleend ten voordele van de ambtenaren van de plaatselijke besturen", merkt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen op. De lonen van hetgemeente- en OCMW-perosneel stijgen voor het einde van het jaar en zullen blijven stijgen tot in 2024!”

Tot nu toe enkel beloftes

Iedereen is het er al jaren over eens dat de lonen van gemeenteambtenaren en OCMW-personeel omhoog moeten. Het Brussels Gewest had, tijdens de vorige legislaturen, beloftes gedaan. Achttien Brusselse gemeenten, de eerste werkgevers, hadden een motie tot loonsverhoging gestemd. Aan deze verklaringen is evenwel nooit een gevolg gegeven… tot vandaag.

"Het leek mij gegrond om een herwaardering toe te staan van alle diensten van de plaatselijke besturen aangezien sommigen er al meer dan 15 jaar op wachten. Bovendien hebben ze hun essentiële rol bewezen tijdens de crisis door de lokale diensten zo dicht mogelijk bij de burger te brengen”, merkt Bernard Clerfayt op.  

Lonen van Vlaams en Waals gemeentepersoneel en van gewestelijke ambtenaren inhalen 

Het is een feit dat de bezoldigingen van de Brusselse gemeenteambtenaren het laagst zijn. De verschillen met de in Vlaanderen of Wallonië gehanteerde schalen kunnen aanzienlijk zijn. Met het bereikte akkoord zien we dat het gemiddelde niveau in Wallonië/Vlaanderen wordt bereikt of overschreden voor de ambtenaren op het laagste opleidingsniveau (E en D). Het wordt sterk teruggedrongen voor de anderen (secundair en postsecundair)

 

Achterstand in % van de Brusselse PB ten opzichte van het gemiddelde van de PB in Vlaanderen / Walloni

Gemiddelde voorziene verhoging

Niveau E

-2,00

2,00

Niveau D

-1,90

2,60

Niveau C

-3,25

2,60

Niveau B

-8,38

6

Niveau A

-5,39

5

 

Een inspanning voor 75% gedragen door het Gewest

Gemeenten zijn de primaire werkgevers van gemeentelijke ambtenaren. Als zodanig zullen ze ook bijdragen tot de opwaardering van de statuten van hun ambtenaren. Het Gewest zal echter gemiddeld - de situatie is per gemeente verschillend - 75% van de inspanning dragen en de gemeenten 25%.

 

Voortgang van de inspanning van het Brussels Gewest en de Plaatselijke Besturen voor de herwaardering van de lonen van de ambtenaren, in miljoenen €, van 2021 tot 2025.

Hoe worden de gewestelijke middelen verdeeld over de gemeenten?

Afhankelijk van de pijlers - bezoldigingen van de ambtenaren, uitbreiding van de weddeschalen, pensioensteun, steun voor maaltijdcheques - zal de verdeelsleutel anders zijn. Voor de eerste twee pijlers zal het een gemengde sleutel zijn, namelijk 2/3 loonsom en 1/3 Algemene Dotatie aan de Gemeenten, om te kunnen bouwen op de solidariteit tussen de gemeenten. Voor de laatste twee pijlers zal het afhangen van het aantal voltijdse equivalenten.