Voor meer inclusieve aanwervingen

Actualiteit
De belangrijkste vorm van discriminatie op de arbeidsmarkt houdt verband met handicaps.

Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, heeft voorgesteld om de tests in verband met discriminatie bij aanwerving te versterken om ze eenvoudiger en proactiever te maken. Het zal voortaan mogelijk zijn om tests ter plaatse uit te voeren. Ook wordt voorzien in een betere bescherming van de inspecteurs. Het ontwerp van ordonnantie werd door de Regering in derde lezing goedgekeurd.

Verlichting van de procedure

De tests zullen gebruikt kunnen worden op basis van meldingen of klachten, maar ook – en dat is nieuw – op basis van voldoende vermoedens van discriminatie, zonder dat daarvoor de voorafgaandelijke toestemming van een magistraat nodig is.

Als uit een wetenschappelijke studie een vermoeden van discriminatieverschijnselen in een activiteitensector blijkt, zullen de gewestelijke werkgelegenheidsinspecteurs tests kunnen uitvoeren, met de voorafgaandelijke toestemming van het arbeidsauditoraat, wat trouwens aansluit bij het verzoek van Unia. Het instituut pleit voor meer praktijktests op basis van objectieve aanwijzingen dankzij “algoritmen die systematisch databanken doorzoeken op mogelijke discriminerende praktijken of, eenvoudiger, door de samenstelling van het personeel van een onderneming te vergelijken met de gemiddelde samenstelling van werknemers in de sector, waardoor een inspectiedienst vervolgens gerichte controles zou kunnen uitvoeren”.

Bescherming van inspecteurs en uitwisseling van informatie

Tot slot zullen de inspecteurs controles ter plaatse kunnen uitvoeren onder een schuilnaam zonder daarvoor strafrechtelijk vervolgd te worden.

Actiris zal ook een essentiële rol spelen in dit project, aangezien de overheidsinstelling voortaan informatie zal kunnen uitwisselen met de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie (GWI), door met name de verschillende meldingen van werkzoekenden door te geven.

“Discriminatie bij aanwerving blijft een alomtegenwoordig probleem”

Dat is de conclusie van een recente studie van de Universiteit Gent. Deze vaststelling geldt ook voor het Brussels Gewest, waar nog te veel gevallen van discriminatie bij aanwerving op grond van leeftijd, etnische afkomst, geslacht of handicap voorkomen. Uit de studie blijkt eveneens dat de belangrijkste vorm van discriminatie op de arbeidsmarkt verband houdt met handicaps. In dit geval is de kans op een positief antwoord 41% lager dan voor een zogenaamd valide persoon. Op de tweede plaats komt fysieke onaantrekkelijkheid, met 37% minder positieve antwoorden, gevolgd door gevorderde leeftijd (34% minder), lgbtqia+-geaardheid (30% minder) en ten slotte op basis van etnische afkomst (29% minder).

Discriminatie bij aanwerving: sociale verspilling

“Sinds de goedkeuring in november 2017 van de ordonnantie die de invoering van discriminatietests mogelijk maakt, is het Brussels Gewest een pionier in België en in Europa in de strijd tegen discriminatie bij aanwerving. Er is immers geen plaats voor discriminatie bij aanwerving in het Brussels Gewest. En gelet op het tekort aan arbeidskrachten in talrijke activiteitensectoren kan niemand zich deze sociale verspilling veroorloven”, verklaart Bernard Clerfayt.