Ondanks alles actief blijven op de arbeidsmarkt

Actualiteit
Ondanks alles actief blijven op de arbeidsmarkt

De arbeidsparticipatie van vrouwen is lager dan die van mannen ondanks een hoger opleidingsniveau. Dit is overal in België het geval, maar de kloof is groter in het Brussels Gewest (verschil van 10 procentpunten).

Een van de redenen voor dit statistisch verschil is de lagere participatiegraad van vrouwen op de arbeidsmarkt. Uit de cijfers van Statbel blijkt immers dat het verschil tussen mannen en vrouwen -11,9 procentpunten bedraagt. Dit is meer dan in Vlaanderen en Wallonië.

Actief blijven op de arbeidsmarkt betekent weigeren zich bij het noodlot neer te leggen

Een ander cijfer is bijzonder significant. Ook in het Brussels Gewest blijkt uit de gegevens van Statbel dat de werkloosheidsgraad van vrouwen die actief zijn op de arbeidsmarkt lager ligt dan die van mannen.

Structurele problemen (gebrek aan kinderopvangplaatsen, slecht betaalde banen enz.) en systematische discriminatie zijn niet de enige factoren die de lagere werkgelegenheidsgraad van vrouwen verklaren. Actief blijven zoeken naar werk, tegen alle begrijpelijke ontmoedigingen in, blijft essentieel en loont altijd.

“Laten we het volgen van studies aangepast aan de realiteit van de arbeidsmarkt blijven ondersteunen, laten we de verdeling van de gezinslasten opnieuw in evenwicht brengen, laten we het nettoloon verhogen, vooral voor de lage lonen, ... allemaal maatregelen die niet onder de bevoegdheid werkgelegenheid vallen. Vrouwen aan werk helpen is werken aan emancipatie", besluit minister Clerfayt.

Gunstige trends, dus vrouwen hebben een plaats in te nemen

In het Brussels Gewest is de afgelopen 5 jaar, de werkloosheidsgraad het sterkst gedaald en de werkgelegenheidsgraad het sterkst gestegen.  Deze gunstige trends moeten de vastberadenheid van vrouwen om hun plaats in het beroepsleven in te nemen versterken.