Overeenkomst Actiris-Riziv: begeleiding naar werk

Actualiteit
Ondertekening van de raamovereenkomst tussen Actiris en het Riziv

De nieuwe raamovereenkomst tussen Actiris en het Riziv werd op 25 april ondertekend door de minister van Werk, Bernard Clerfayt, en is een belangrijke stap voorwaarts voor de begeleiding van langdurig arbeidsongeschikten naar werk. Het akkoord is een concrete uiting van de politieke wil van de minister om het aandeel van de actieven op de arbeidsmarkt te verhogen. In 10 jaar tijd zal het Gewest het aantal begeleide werkzoekenden vervijfvoudigen. In 2013 waren het er 120, in 2024 wordt gestreefd naar 600 werkzoekenden.

Een programma op maat om terug te keren naar de arbeidsmarkt

In dit kader melden langdurig zieken zich vrijwillig aan voor het begeleidingsprogramma. Zij krijgen een programma op maat. Deze kwaliteitsvolle begeleiding zorgt ervoor dat ze toegang krijgen tot een aangepaste tewerkstelling die verenigbaar is met hun gezondheidstoestand.

Dit akkoord tussen Actiris en het Riziv moet een maximaal aantal mensen met een handicap in staat stellen opnieuw financiële autonomie te verwerven en hun vaardigheden professioneel en sociaal te ontwikkelen. Terugkeer naar de arbeidsmarkt is in de eerste plaats de beste garantie tegen het risico op armoede en sociale uitsluiting.

De verhoging van de werkgelegenheidsgraad is een sociale garantie voor de toekomst

De andere doelstelling is het verhogen van de werkgelegenheidsgraad in België. Het Brussels Gewest moet zijn steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat ons land een werkgelegenheidsgraad van 80% bereikt. Gezien de specifieke kenmerken van het sociaal-economisch weefsel van Brussel als stedelijk gebied, wordt gestreefd naar een participatiegraad van ongeveer 73% in het Brussels Gewest.

Laten we niet vergeten dat het de sociale bijdragen van de actieve bevolking zijn die een groot deel van de sociale uitkeringen financieren. Achter deze doelstelling van verhoging van de werkgelegenheidsgraad gaan solidariteit en sociale cohesie schuil. De verhoging van de werkgelegenheidsgraad is een sociale garantie voor de toekomst.

Brussel moet haar basis van actieven op de arbeidsmarkt verbreden

Enerzijds vertegenwoordigen langdurig arbeidsongeschikten 8,9% van de potentiële actieve bevolking. Anderzijds, gezien de onmogelijkheid om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt volledig en constant op elkaar af te stemmen, kunnen de 88.000 werkzoekenden alleen niet voldoen aan de doelstellingen om de werkgelegenheidsgraad te verhogen. Temeer daar we rekening moeten houden met de snelle  (digitale, groene, organisatorische) transities die we doormaken, de noodzakelijke lange termijn voor omscholing en het hoog vaardigheidsniveau dat in het Brussels Gewest vereist wordt.

Het verbreden van de basis van actieven op de arbeidsmarkt is dan ook een van de hoofdlijnen van dit nieuwe akkoord om de re-integratie van mensen met een handicap op de arbeidsmarkt te ondersteunen.

Een nieuw samenwerkingsprotocol

De partijen willen een groter aantal sociaal verzekerden de kans geven op een sneller traject naar werk met betere resultaten. Het is de bedoeling de procedures in het kader van deze samenwerking te vereenvoudigen, met name de medische en administratieve procedures aan het begin van het traject die een rem kunnen vormen op het starten van een programma.

Wie kan in een terug-naar-werktraject stappen?

Iedereen met gezondheidsproblemen die:

  • op vrijwillige basis stappen in de richting van werk wil ondernemen;
  • erkend is als arbeidsongeschikt (primaire arbeidsongeschiktheid of invaliditeit) in de zin van de van toepassing zijnde federale wetgeving;
  • door de adviserend arts, de  terug-naar-werk-coördinator of de arbeidsgeneesheer voor begeleiding is doorverwezen, of zich spontaan bij de bevoegde dienst voor arbeidsvoorziening heeft gemeld en behoefte heeft aan begeleiding in de vorm van een traject;

De trajecten staan open voor mensen met of zonder arbeidsovereenkomst.

Wanneer en hoe krijgen arbeidsongeschikten toegang tot het programma?

Vanaf de eerste dag van erkende arbeidsongeschiktheid kan elke persoon die aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet, zich richten tot de TNW-coördinator van het Riziv met een aanvraag voor ondersteuning; deze ondersteuning kan ook worden aangevraagd bij Actiris en haar partners.

Het proces wordt opgestart door de adviserend arts, die eerst beoordeelt of de persoon tot de doelgroep van uitkeringsgerechtigden van de arbeidsongeschiktheidsverzekering behoort, of hij of zij in staat is om stappen naar werk te ondernemen en of daarvoor ondersteuning nodig is.

Hoe treedt Actiris op?

Actiris evalueert de behoeften van de persoon in het kader van het traject naar werk, de TNW-coördinator wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van het traject.

Een multidisciplinair team van Actiris zorgt voor een gevarieerd dienstenaanbod, aangepast om de verzekerde ondersteuning op maat te bieden.

Actiris is voortaan als enige verantwoordelijk voor de opvolging van de socioprofessionele re-integratietrajecten en vertegenwoordigt dus alle partners van de overeenkomst. Dit impliceert een betere integratie van de verschillende partners om dit globale dienstenaanbod tot stand te brengen.

Begeleiding en opleiding gefinancierd door het Riziv

Het protocol voorziet in een financiering per traject van 4.800 euro geïndexeerd. Deze financiering is bestemd voor begeleiding en opleiding binnen de operatoren. De traditionele opleidingen, zoals de hervatting van studies hoger onderwijs, blijven ten laste van het Riziv.