Phoenix.brussels, nieuwe tewerkstellingssteun voor Brusselaars

Actualiteit
nieuwe tewerkstellingssteun voor Brusselaars

Op voordracht van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, heeft de Regering in eerste lezing haar goedkeuring gehecht aan een besluit tot toekenning van een tewerkstellingspremie voor Brusselaars die het slachtoffer geworden zijn van de crisis. Phoenix.brussels zal ervoor zorgen dat de Brusselaars aantrekkelijker zijn in de ogen van de werkgevers.

De gezondheidscrisis heeft een aanzienlijke impact gehad op onze economie, met rampzalige gevolgen voor de werkgelegenheid. Volgens de meest pessimistische ramingen zouden er de komende maanden 30.000 extra werkzoekenden bijkomen.

Het Brusselse Relanceplan legt er, in het luik tewerkstelling, de nadruk op dat deze nieuwe werkzoekenden zo snel mogelijk weer aan het werk moeten gaan om te vermijden dat ze langdurig werkloos worden en hun competenties en kennis verliezen.

Om die reden is de Brusselse Regering het eens geworden over een uitzonderlijke premie die ervoor zorgt dat werkgevers die nieuw bij Actiris ingeschreven Brusselaars aanwerven, financiële steun krijgen. Deze steunmaatregel moet de Brusselaars de kans geven om concurrentiëler te zijn op de arbeidsmarkt.

“Enerzijds zullen er in verschillende sectoren minder jobaanbiedingen zijn. Anderzijds zal het aantal werkzoekenden in Brussel stijgen, maar ook in Vlaanderen en in Wallonië. De Brusselaars moeten dus concurrentiëler zijn dan hun buren. Ik hoop dat Phoenix.brussels het verschil zal maken, namelijk dat zij de Brusselaars de kans zal geven een job te vinden”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

Concreet zullen alle Brusselaars die tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021 bij Actiris ingeschreven werden/worden, vanaf 1 januari 2021 Phoenix.brussels, een bedrag van 800 euro per maand over een periode van 6 maanden, genieten.

Dit zijn de voorwaarden om deze steun te bekomen:

  • gedomicieerd zijn in het Brussels Gewest,
  • aangeworven zijn voor een periode van minstens 6 maanden of over een contract van onbepaalde duur beschikken en
  • hoogstens een diploma middelbaar onderwijs hebben.

De min-30-jarigen die minstens een diploma hoger middelbaar onderwijs hebben, zullen 500 euro steun per maand over een periode van 6 maanden kunnen krijgen.

Ten slotte zullen de kunstenaars, die zwaar getroffen worden door de crisis, een premie van 500 euro over een periode van 6 maanden kunnen genieten voor elk contract van minstens 1 maand.

“De Brusselse werkloosheidscijfers blijven relatief laag ondanks de crisis. Bij het bekijken van de cijfers is het evenwel overduidelijk dat de jongeren het grootste slachtoffer zijn. Er wordt zelfs gesproken van een generatie die geofferd werd op het altaar van COVID-19. Om hen te ondersteunen bij hun start op de arbeidsmarkt, zullen de jonge gediplomeerden voor het eerst recht hebben op een premie die ze kunnen laten gelden bij de werkgevers. Phoenix.brussels draagt bij aan mijn beoogde doelstelling: meer Brusselaars aan het werk krijgen”, stelt Bernard Clerfayt.

Er werd een budget van 30 miljoen euro vrijgemaakt in 2020, en 15 miljoen euro voor 2021, waardoor meer dan 6.000 Brusselaars van deze nieuwe premie zullen kunnen gebruikmaken.