60 miljoen ter ondersteuning van de Brusselse gemeenten om tegemoet te komen aan de “demografische boom”

Actualiteit
Boom démographique en Région bruxelloise, les enfants doivent pouvoir être accueillis dans les infrastructures

1,2 miljoen Brusselaars, dat zijn er 125.000 meer dan 10 jaar geleden. En volgens demografische prognoses zullen we in 2060 met meer dan 1,3 miljoen zijn.

Deze bevolkingsgroei gaat gepaard met een toegenomen behoefte aan diensten en collectieve voorzieningen: kinderdagverblijven, scholen, mobiliteit, groene ruimten, enz.

Op voorstel van minister Bernard Clerfayt heeft de Brusselse Regering een ontwerpbesluit goedgekeurd om bepaalde gemeentelijke projecten in het Brussels Gewest in verband met de bevolkingsgroei financieel te ondersteunen voor de periode 2020-2022. Een maximaal bedraag van 60 miljoen euro wordt aldus toegekend aan investeringsprojecten van de Brusselse gemeenten ten dienste van hun inwoners.

“Net zoals alle grote stedelijke metropolen krijgt Brussel te maken met het fenomeen van “terugkeer naar de stad”. Steeds meer mensen willen in de stad wonen. Deze demografische boom leidt onvermijdelijk tot nieuwe behoeften op het gebied van infrastructuur voor kinderopvang, sport en recreatie en zelfs tot een beredeneerde verdichting van huisvesting. Ik heb de gemeenten willen helpen door een aanzienlijk bedrag te voorzien om de uitdagingen van de demografische verandering aan te gaan en tegelijkertijd de levenskwaliteit van de inwoners van Brussel te verbeteren, zonder daarbij de autonomie van de Brusselse gemeenten in het gedrang te brengen”, legt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, uit.

De beoogde projecten kunnen betrekking hebben op verschillende sectoren, zoals huisvesting, kinderopvang, schoolaanbod, aanbod van sport- of culturele infrastructuur, onthaal van de burger, enz. De nieuwe vrijgemaakte middelen zullen bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor de financiering van een nieuw speelplein, een gemeentelijke kinderopvang of school, de aankoop van grond of zelfs de renovatie van gemeentelijke gebouwen.

In de praktijk moeten de Brusselse gemeenten vóór 30 september 2020 reageren op een projectoproep. Uiterlijk op 30 oktober 2020 zullen zij bericht krijgen over de ingediende projecten die in aanmerking komen. Om de financiële steun van het Brusselse Gewest te genieten, dienen de werken in 2020, 2021 of 2022 besteld te worden.

Om ervoor te zorgen dat de 19 Brusselse gemeenten voldoende middelen krijgen, zal de 60 miljoen euro worden toegewezen volgens de verdeelsleutel die gebruikt wordt voor de Algemene Dotatie voor de Gemeenten. Hierdoor is een objectieve verdeling van de middelen onder de Brusselse gemeenten mogelijk.