SmartMove: een slimme en vooral eerlijkere kilometerheffing

Actualiteit
SmartMove: een slimme en vooral eerlijkere kilometerheffing

Dankzij SmartMove wil het Brussels Gewest de huidige verkeersbelasting vervangen door een eerlijkere maatregel, namelijk de slimme kilometerheffing. De Brusselse Regering wil een tool invoeren die noodzakelijk is voor de verbetering van de levenskwaliteit in de stad. Deze autofiscaliteit berekend op basis van objectieve gegevens, die eerlijker is en dichter bij de gewoonten en de noden van eenieder staat, is een onmisbare hefboom om de stad te ontlasten en onze straten en wijken aangenamer en gezelliger te maken.

Eerste stap gezet, ruimte voor overleg

Er is echter geen sprake van om deze oplossing zomaar op te leggen. Het door de Regering voorgestelde model moet geleidelijk aan operationeel worden, in overleg met de sociale partners uit het bedrijfsleven en het actieve deel van de bevolking. Er moet uiteraard ook overlegd worden met het federale niveau en de andere gewesten van ons land. Het is de bedoeling SmartMove in 2022 op te starten.

SmartMove, een toekomstgericht model

Het model dat de Brusselse Regering op tafel heeft gelegd, is duidelijk gericht op de gebruikers. Brusselaars, pendelaars, bezoekers, ondernemers: iedereen heeft recht op een modern stadsgewest waarin we ons beter kunnen verplaatsen. Wat goed is voor Brussel, is goed voor ons land.

Om deze doelstellingen te bereiken, is het beoogde heffingsmodel gebaseerd op een aangepast en rationeel gebruik van de eigen wagen om zich in de stad te verplaatsen. Om de druk van het autoverkeer te verlagen, zal het aldus minder duur zijn om in de daluren, ‘s avonds of tijdens het weekend te rijden, en in de spits zal een kilometer meer kosten. De kosten per kilometer worden ook aangepast in functie van het vermogen van het voertuig. Dat noemt men de slimme kilometerheffing. Tal van Europese steden, zoals Stockholm, Londen en Milaan, keurden deze maatregel reeds goed.

SmartMove, een structurele oplossing als antwoord op alarmerende vaststellingen

Het tijdverlies per traject bedraagt vandaag gemiddeld 45 minuten, wat een meerwaardeverlies van meer dan een miljard euro is voor ons Gewest. De ergste gevolgen van deze situatie zijn echter van gezondheidsaard: de slechte luchtkwaliteit is vandaag verantwoordelijk voor ongeveer 1.000 vroegtijdige overlijdens per jaar.

Voor een nieuw mobiliteitsbeheer ten dienste van elkeen

SmartMove zal een rationeler beheer van de mobiliteit in het Brussels Gewest mogelijk maken. Een mobiele applicatie zal ervoor zorgen dat de kosten van de uitgevoerde verplaatsingen in real time gekend zijn. Op ieder ogenblik zal de gebruiker alternatieven voor de wagen voorgesteld krijgen om zijn bestemming te bereiken, de impact op de luchtkwaliteit kunnen berekenen, etc.

De gegevens die door deze technologie verzameld en geanonimiseerd worden, zullen leiden tot betere diensten voor de Brusselaars in het belang van de mobiliteit, de rechtstreeks betrokken bedrijven, het geheel van economische activiteiten en de veiligheid.

De gegevens in real time zullen worden gebruikt om het verkeer om te leiden bij incidenten en werken, om de beste locaties te bepalen voor Villo-stations of plaatsen voorbehouden voor wagens van Cambio bijvoorbeeld. Zij zullen het mogelijk maken om de impact van nieuwe, geplande verkeersvoorzieningen te simuleren en op die manier te anticiperen op beslissingen die niet gepast zouden zijn.

De navigatiesystemen, alsook de taxi- en leveringsdiensten, zullen eveneens voordeel halen uit het gebruik van deze gegevens door de voorspellingen over de files te verbeteren.

Voor Bernard Clerfayt, de minister van Digitalisering, “plaatsen deze technologische innovaties de mensen in het centrum van de moderne stedelijke mobiliteit. De mensen zullen de stad echt in hun zak hebben zitten. We zetten een bijkomende stap in de transformatie van Brussel in een smart city. Met SmartMove is Brussel wereldwijd een pionier”.

Voor de economie en voor werk

Er is, vandaag, met de crisis, geen sprake van een negatieve impact op de werkgelegenheid. Uit een in november uitgevoerde studie blijkt dat er op korte termijn bijna geen invloed is op de werkgelegenheid. In geen enkele stad waar een gelijkaardig systeem werd ingevoerd, zijn de ondernemingen uit de stad weggetrokken.

De huidige filedruk kost de bedrijven geld: deze beïnvloedt hun rendabiliteit en dus hun capaciteit om te investeren en aan te werven. Het was absoluut nodig om de mobiliteit in de stad een nieuw elan te geven en een einde te maken aan de verkeerschaos. “Wie zaken wil doen in de stad en zich zonder files kan verplaatsen, doet betere zaken”, besluit Bernard Clerfayt.

Brussels Gewest maakt 5 miljoen euro vrij voor cultuurwerkers

Actualiteit
Salle de spectacle vide - suite à la crise, peu d'intermittents du secteur culturel ont enregitré des prestations

Artiesten en cultuurwerkers hebben tijdens de lockdown amper prestaties verricht, en het ziet er niet naar uit dat de sector snel weer op gang zal komen. Zij die geen enkele steun hebben genoten dreigen in armoede te vervallen.

Om de uitzendkrachten uit de culturele sector te steunen, heeft de Brusselse Regering een enveloppe van 5 miljoen euro vrijgemaakt om een uitzonderlijke steun toe te kennen aan de cultuurwerkers in verhouding tot hun inkomsten.

"De premie belooft een verademing te zijn voor duizenden werknemers uit de sector die de afgelopen maanden geen steun hebben ontvangen. De culturele sector creëert immers werkgelegenheid in het Brussels Gewest; er zijn maar liefst 45.000 directe en indirecte jobs in deze sector. Deze duizenden uitzendkrachten mogen niet de vergeten slachtoffers van deze crisis worden. De federale regering loopt wat achter, maar Brussel boekt vooruitgang en maakt een groot bedrag van 5 miljoen euro vrij", legt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, uit.

Wat zijn de premies en toekenningsvoorwaarden ?

In de praktijk wordt de uitzonderlijke steun van maximaal 1.500 euro toegekend onder de volgende voorwaarden:

  • 1.500 euro voor de cultuurwerker die tussen 13 maart 2020 en 31 mei 2020 inkomsten van minder dan 775 euro heeft ontvangen;
  • 1.000 euro voor de cultuurwerker die in diezelfde periode inkomsten van minder dan 1.550 euro heeft ontvangen;
  • 500 euro voor de cultuurwerker die in diezelfde periode inkomsten van minder dan 3.100 euro heeft ontvangen.

De aanvraag zal online moeten worden ingediend op de website van Actiris, www.actiris.brussels, tussen eind juli en 16 augustus.

Tot 1.500 euro voor elke cultuurwerker in Brussels Gewest

Persbericht

De culturele sector en zijn werknemers hebben geleden en lijden nog steeds onder de gevolgen van de crisis. Om de uitzendkrachten uit de culturele sector te ondersteunen, heeft de Brusselse Regering een enveloppe van 5 miljoen euro vrijgemaakt om een uitzonderlijke premie aan elke cultuurwerker toe te kennen.
 
Terwijl de federale regering naar verwachting vandaag zal stemmen over een wetsvoorstel ter ondersteuning van de werknemers uit de culturele sector, boekt het Brussels Gewest sneller vooruitgang in dit dossier. De Brusselse Regering heeft zojuist in eerste lezing haar goedkeuring gehecht aan een besluit dat voorziet in de toekenning van een eenmalige en individuele premie aan cultuurwerkers.
 
De Brusselse ministers hadden in mei jongstleden al besloten om deze steun te verlenen aan de professionals uit de culturele sector. Enkel de regels voor de toekenning ervan moesten nog concreet uitgewerkt worden in overleg met de sociale partners.
 
Door de lockdown dreigen veel cultuurwerkers in armoede te vervallen. Culturele en recreatieve activiteiten waren verboden en dus konden deze werknemers geen enkele prestatie verrichten.
 
"De premie belooft dus een verademing te zijn voor duizenden werknemers uit de sector die de afgelopen maanden geen steun hebben ontvangen. De culturele sector creëert immers werkgelegenheid in het Brussels Gewest; er zijn maar liefst 45.000 directe en indirecte jobs in deze sector. Deze duizenden uitzendkrachten mogen niet de vergeten slachtoffers van deze crisis worden. De federale regering loopt wat achter, maar Brussel boekt vooruitgang en maakt een groot bedrag van 5 miljoen euro vrij", legt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, uit.
 
In de praktijk zal elke Brusselse cultuurwerker recht hebben op een uitzonderlijke steun van maximaal:

 

  • 1.500 euro indien hij tussen 13 maart 2020 en 31 mei 2020 inkomsten van minder dan 775 euro heeft ontvangen;
  • 1.000 euro indien hij in diezelfde periode inkomsten van minder dan 1.550 euro heeft ontvangen;
  • 500 euro indien hij in diezelfde periode inkomsten van minder dan 3.100 euro heeft ontvangen.

De aanvraag zal online moeten worden ingediend op de website van Actiris, www.actiris.brussels, tussen eind juli en 16 augustus.
 
“Brussel is een dynamisch gewest rijk aan creativiteit en cultuur. De culturele sector is een motor voor de werkgelegenheid, en dus ook voor onze economie. Laten we ook niet vergeten wat het vertegenwoordigt in termen van nationale en internationale aantrekkelijkheid. Kunstenaars, technici, auteurs en beeldend kunstenaars hebben echter zwaar geleden onder deze crisis. In een tijd waarin de federale overheid worstelt om een antwoord te vinden voor de cultuurwerkers, aarzelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen seconde. Met de toekenning van deze uitzonderlijke steun neemt de regering haar verantwoordelijkheid”, verklaart Rudi Vervoort, de Brusselse minister-president.
 
“Met deze eenmalige premie komen we tegemoet aan de nood van de vele Brusselse cultuurwerkers die door de steunmaatregelen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten, tot nog toe overal buiten de boot zijn gevallen. Het gaat om freelancers en occasionele individuele kunstenaars, musici, zangers, maar ook bijvoorbeeld hulpkrachten in de culturele sector die niet verbonden zijn aan een organisatie of instelling en die de voorbije maanden een aantoonbaar inkomensverlies hebben geleden, dat als dusdanig werd bevestigd door de paritaire comités van de cultuurwerkers. Zij vormen immers een onmisbaar deel van onze lekkere Brusselse culturele mayonnaise.“, verklaart Sven Gatz, de Brusselse minister van Begroting.
 
“Na een harde crisis kan de cultuursector beroep doen op een maatregel die er voor iedereen is, zowel de uitzendkrachten, als de werknemers en zelfstandigen. Hiervoor kon niet iedereen beroep doen op eerdere premies door administratieve rompslomp of statuten. Daarom willen we nu een breed publiek helpen, met een focus op de creativiteit los van statuut of taal. Deze premie voor organisaties is maar een deel van het volledige pakket steunmaatregelen dat we voorzien, daarbij schenken we prioritair aandacht aan de organisaties en cultuurwerkers in de meest precaire posities. Ook op lange termijn kunnen zij op onze steun rekenen. We willen ervoor zorgen dat de cultuursector opnieuw aan de slag kan en floreert zoals nooit tevoren,” bevestigt Pascal Smet, staatssecretaris van Europese en Internationale Betrekkingen en VGC-collegelid bevoegd voor.
 
Meer info?

Zeynep Balci – Kabinet Vervoort – 0498 81 65 14
Eva Vanhengel – Kabinet Gatz – 0476 51 21 07
Pauline Lorbat – Kabinet Clerfayt – 0485 89 47 45
Reine Nkiambote – Kabinet Smet – 0490 13 86 79

Brussels relanceplan: werk en steun voor kwetsbare families zijn prioritair

Actualiteit

De Brusselse Regering vervolledigt haar noodmaatregelen voor de relance door een bijkomend budget van 120 miljoen euro vrij te maken. Deze nieuwe fase in het relanceplan zal binnenkort voorgesteld worden aan het Brussels Parlement.

Deze nieuwe reeks maatregelen die de Brusselse Regering trof, heeft rechtstreeks betrekking op personen en ondernemingen die ondersteuning van de overheden nodig hebben. Minister Bernard CLERFAYT stuurt het beleid aan voor de werkzoekenden en de gezinnen.

Maatregelen inzake tewerkstelling en gezinsbijslagen

Speciale premie voor nieuwe schooljaar voor meest kwetsbare gezinnen

Elk gezin dat in aanmerking komt voor verhoogde uitkeringen, zal een premie voor het nieuwe schooljaar van 100 euro ontvangen. De bedoeling is de door de coronaviruscrisis toegenomen armoede te bestrijden. Vóór de crisis leefde 1 op de 5 kinderen reeds in armoede.

Opleidingen, meerwaarde voor inzetbaarheid

Het opleidingsaanbod zal uitgebreid en aangepast worden voor beroepen die leiden tot duurzame en kwaliteitsvolle jobs. De knelpuntberoepen zullen eveneens een prioritaire pijler vormen.

Een gebrek aan opleiding blijft immers de belangrijkste verklaring voor de werkloosheid in het Brussels Gewest. Het verwerven van nieuwe competenties – op het vlak van taal, digitale technologieën en vakkennis – moet een verplichte stap worden voor werkzoekenden om hun inzetbaarheid te vergroten.

Kwaliteitsvolle begeleiding bieden

We zullen de begeleidingsprocedures van Actiris voor de werkzoekenden en de werkgevers optimaliseren. Het is noodzakelijk dat de werkgevers ingelicht en geadviseerd worden inzake rekrutering, maar ook op het vlak van HR-beheer om risico’s op ontslag zo veel mogelijk te voorkomen.

Tegelijk wordt de digitalisering van de diensten van Actiris voortgezet om werkzoekenden en werkgevers aan te sporen voordeel te halen uit de digitale tools en diensten. De digitalisering maakt het mogelijk om de administratieve taken vlotter te laten verlopen en lichter te maken. Door aan efficiëntie te winnen, kunnen de tewerkstellingsconsulenten zich concentreren op de begeleiding van de doelgroepen die er het meeste nood aan hebben.

Oprichting “Opveringsfonds”

Het “Opveringsfonds” zal ervoor zorgen dat werknemers die ontslagen werden in het kader van een faillissement als gevolg van de coronacrisis, begeleiding op maat krijgen en een aangepast outplacementtraject kunnen volgen.

De eerste weken zijn belangrijk om de competenties van de nieuwe werkzoekenden te activeren en te vermijden dat ze vast komen te zitten in de werkloosheid.

Steunmaatregelen voor tewerkstelling voor slachtoffers crisis

Zelfstandigen van wie de activiteit zwaar te lijden had onder de crisis, verkeren in de meest precaire situatie en zijn onbetwistbaar het meest kwetsbaar.

We hebben een belangrijke maatregel goedgekeurd om deze zware crisissituaties van zelfstandigen die failliet zijn gegaan, aan te pakken door het contingent personen dat gebruik kan maken van artikel 60, te verhogen. Dit mechanisme zorgt ervoor dat mensen die geen toegang hebben tot werkloosheid, kunnen werken en hun rechten op sociale zekerheid kunnen herwinnen.

Premie van 2.000 euro voor Brusselse culturele en creatieve sector kan vanaf 25 juni worden aangevraagd

Actualiteit
Création de bijoux, une activité artistique de renon en Région de Bruxelles-Capitale

De premie van 2.000 euro voor de Brusselse culturele en creatieve sector kan vanaf 25 juni aangevraagd worden op de website www.primecovid.brussels. De Brusselse Regering keurde de premie in juni goed om een aanzienlijk deel van de Brusselse economie die zwaar getroffen werd sinds het begin van de gezondheidscrisis, te ondersteunen.

In het Brussels Gewest dragen cultuur en creatieve activiteiten bij aan de internationale reputatie van Brussel. Zij nemen volledig deel aan het sociale en economische leven van het Gewest.

“De actoren uit de culturele sector in brede zin mogen niet vergeten worden bij de toekenning van steunmaatregelen. Het Gewest staat klaar, naast de federale overheid en de gemeenschappen, om de structuren die geen enkele vorm van steun hebben genoten, te helpen. Deze premie van 2.000 euro geeft dus wat ademruimte aan de Brusselse culturele en creatieve sector. We zullen eveneens de professionals uit de sector die geen enkele steun hebben gekregen, bijstaan”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

In het Brussels Gewest zouden 952 culturele en creatieve organisaties recht hebben op de premie voor een bedrag van 1,9 miljoen euro.

Hoe kunnen culturele instellingen deze premie bekomen?

De structuren uit de culturele en creatieve sector kunnen de premie aanvragen via www.primecovid.brussels. Ze hebben een bankattest van de rekening van de onderneming nodig, alsook een foto van de bankkaart gekoppeld aan de zichtrekening van de onderneming, een recto-versofoto van de identiteitskaart van de ondertekenaar van de aanvraag en een verklaring op erewoord dat aan de toekenningsvoorwaarden werd voldaan.

60 miljoen ter ondersteuning van de Brusselse gemeenten om tegemoet te komen aan de “demografische boom”

Actualiteit
Boom démographique en Région bruxelloise, les enfants doivent pouvoir être accueillis dans les infrastructures

1,2 miljoen Brusselaars, dat zijn er 125.000 meer dan 10 jaar geleden. En volgens demografische prognoses zullen we in 2060 met meer dan 1,3 miljoen zijn.

Deze bevolkingsgroei gaat gepaard met een toegenomen behoefte aan diensten en collectieve voorzieningen: kinderdagverblijven, scholen, mobiliteit, groene ruimten, enz.

Op voorstel van minister Bernard Clerfayt heeft de Brusselse Regering een ontwerpbesluit goedgekeurd om bepaalde gemeentelijke projecten in het Brussels Gewest in verband met de bevolkingsgroei financieel te ondersteunen voor de periode 2020-2022. Een maximaal bedraag van 60 miljoen euro wordt aldus toegekend aan investeringsprojecten van de Brusselse gemeenten ten dienste van hun inwoners.

“Net zoals alle grote stedelijke metropolen krijgt Brussel te maken met het fenomeen van “terugkeer naar de stad”. Steeds meer mensen willen in de stad wonen. Deze demografische boom leidt onvermijdelijk tot nieuwe behoeften op het gebied van infrastructuur voor kinderopvang, sport en recreatie en zelfs tot een beredeneerde verdichting van huisvesting. Ik heb de gemeenten willen helpen door een aanzienlijk bedrag te voorzien om de uitdagingen van de demografische verandering aan te gaan en tegelijkertijd de levenskwaliteit van de inwoners van Brussel te verbeteren, zonder daarbij de autonomie van de Brusselse gemeenten in het gedrang te brengen”, legt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, uit.

De beoogde projecten kunnen betrekking hebben op verschillende sectoren, zoals huisvesting, kinderopvang, schoolaanbod, aanbod van sport- of culturele infrastructuur, onthaal van de burger, enz. De nieuwe vrijgemaakte middelen zullen bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor de financiering van een nieuw speelplein, een gemeentelijke kinderopvang of school, de aankoop van grond of zelfs de renovatie van gemeentelijke gebouwen.

In de praktijk moeten de Brusselse gemeenten vóór 30 september 2020 reageren op een projectoproep. Uiterlijk op 30 oktober 2020 zullen zij bericht krijgen over de ingediende projecten die in aanmerking komen. Om de financiële steun van het Brusselse Gewest te genieten, dienen de werken in 2020, 2021 of 2022 besteld te worden.

Om ervoor te zorgen dat de 19 Brusselse gemeenten voldoende middelen krijgen, zal de 60 miljoen euro worden toegewezen volgens de verdeelsleutel die gebruikt wordt voor de Algemene Dotatie voor de Gemeenten. Hierdoor is een objectieve verdeling van de middelen onder de Brusselse gemeenten mogelijk.

Covid-19: verlenging van de maatregelen ter ondersteuning van de dienstenchequesector

Actualiteit
Verlenging van de maatregelen ter ondersteuning van de dienstenchequesector

Op voorstel van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, verlengt de Brusselse Regering de maatregelen ter ondersteuning van de sector van de dienstencheques: de aanvullende steun voor tijdelijke werkloosheid voor huishoudhulpen en de verhoogde gewestelijke tussenkomst voor daadwerkelijk gepresteerde uren. Tegelijkertijd besliste de Brusselse Regering om een specifieke opleiding te voorzien met het oog op het veilig opnieuw op gang brengen van de activiteiten.

De activiteiten komen erg traag op gang en talrijke

De Brusselse dienstenchequesector blijft hard te lijden hebben onder de coronaviruscrisis. De activiteiten komen erg traag op gang en talrijke huishoudhulpen komen niet aan hetzelfde aantal werkuren als vóór de crisis.

"Tot nog toe werd amper 30% van de activiteiten in de dienstenchequesector hervat. Veel gebruikers zien af van de diensten, om financiële redenen, vanwege het telewerken of uit angst voor besmetting. Dit zijn allemaal elementen die een verlenging van de steunmaatregelen rechtvaardigen", aldus Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

Twee steunmaatregelen voor de dienstenchequesector worden aldus verlengd tot en met 30 juni 2020. De eerste betreft de gewestelijke tussenkomst voor gepresteerde uren die werd verhoogd van 14,60 naar 16,60 euro. De tweede is bedoeld om de huishoudhulpen een toeslag van 2,50 euro bruto per uur werkloosheid te verzekeren, zodat ze een loon ontvangen dat in de buurt komt van wat ze aanvankelijk zouden verdienen.

15.264 huishoudhulpen extra steun gekregen voor tijdelijke werkloosheid

Tot dusver hebben 15.264 huishoudhulpen extra steun gekregen voor tijdelijke werkloosheid, hetzij 85% van de beoogde werknemers. Het Brussels Gewest betaalde ook een verhoging van 2 euro voor 65.779 gepresteerde uren.

“De zwaksten beschermen is de leidende gedachte achter de maatregelen voor crisisbeheer. En dit geldt met name voor de dienstenchequesector, waar het bruto basisloon zeer laag is en nauwelijks meer dan 1.200 euro bedraagt. In totaal maken we bijna 10.000.000 euro vrij om de sector, en vooral zijn werknemers, te blijven ondersteunen”, legt Bernard Clerfayt uit.

Tot slot heeft de Brusselse Regering ingestemd met de financiering van een opleiding om ervoor te zorgen dat de activiteiten, zowel voor de werknemers als voor de klanten, in veilige omstandigheden heropgestart kunnen worden. Het Gewest zal alle kosten van de opleiding ten laste nemen.