Gezinsbijslagen: uitbreiding van toekenning sociale toeslagen

Actualiteit
Gezinsbijslagen: uitbreiding van toekenning sociale toeslagen

Twee grote wijzigingen in het stelsel van de gezinsbijslagen zullen “meer gezinnen de kans geven om verhoogde gezinsbijslagen te krijgen”, stelt de Brusselse minister bevoegd voor Gezinsbijslagen, Bernard Clerfayt.

“De meest recente studie van het Planbureau toont aan dat het beleid inzake gezinsbijslagen de enige doeltreffende maatregel in de strijd tegen kinderarmoede is”, preciseert hij en vervolgens licht hij de regulariseringen toe die van toepassing zullen zijn om meer gezinnen de mogelijkheid te geven sociale toeslagen te genieten. De toegang tot deze sociale toeslagen in het stelsel van gezinsbijslagen openen, is “de Brusselse kinderen een beetje meer uit de armoede halen”, voegt hij eraan toe.

Kadastraal inkomen voor hoofdwoonst opheffen

Het kadastraal inkomen van de hoofdwoning zal uit de berekening van het referentie-inkomen gehaald worden.

Momenteel worden alle kadastrale inkomens in aanmerking genomen, zonder onderscheid tussen ouders met meerdere eigendommen en ouders die slechts één woonst bezitten.

Voortaan zal enkel het kadastraal inkomen van onroerende goederen die niet gebruikt worden als hoofdverblijfplaats, noch voor eigen commerciële doeleinden, in aanmerking worden genomen.

Door de gezinswoning uit het kadastraal inkomen te halen, zorgt deze bepaling ervoor dat de werkelijke financiële draagkracht van een gezin beter beoordeeld kan worden. Aldus zullen meer gezinnen beantwoorden aan de inkomenscriteria om sociale toeslagen te ontvangen.

Ook voor kinderen in een instelling

Kinderen met een handicap die in een instelling wonen, zullen voortaan verhoogde gezinsbijslagen kunnen ontvangen. Momenteel genieten kinderen in een instelling geen toeslag voor hun handicap.

Tekortkomingen worden rechtgezet voor rechtvaardiger model van gezinsbijslagen

Als gevolg van de Zesde Staatshervorming werden de bevoegdheden in verband met gezinsbijslagen naar de gemeenschappen en gewesten overgeheveld. Het Brussels Gewest heeft gebruikgemaakt van deze overdracht van operationeel beheer om zijn eigen model van gezinsbijslagen te lanceren in januari 2020.

Uit de analyse van dit nieuwe model zijn bepaalde tekortkomingen naar voor gekomen. De Brusselse Regering had het feit reeds aangepast dat schoolverlaters, in bepaalde gevallen, geen recht meer hadden op gezinsbijslagen. De Brusselse Regering heeft nu dus net andere lacunes gewijzigd in het kader van de toekenning van sociale toeslagen.