Strategie rond Scholing en Werk zet nieuwe koers uit voor Brussel

Actualiteit
Groep in beroepsopleiding

Bernard Clerfayt, de minister van Werk en Beroepsopleiding, heeft in overleg met de sociale partners de Strategie rond Scholing en Werk opgesteld. Deze strategie moet de Brusselaars in staat stellen om tegen 2030 het kwalificatieniveau te bereiken dat vereist is op de arbeidsmarkt. De Regering heeft de strategie in eerste lezing goedgekeurd.

“We zijn het belangrijkste economische gewest van het land, maar hebben een groep werknemers die niet over de juiste kwalificaties beschikken om de arbeidsmarkt te betreden. Daar moeten we aan werken en de vaardigheden van de Brusselse werkzoekenden verbeteren”. De uitdaging voor Brussel is dan ook om deze uitdaging op het vlak van vaardigheden aan te gaan, en dit is het doel van de Strategie rond Scholing en Werk.

Strategie rond Scholing en Werk: 3 pijlers, 25 maatregelen en meer dan 100 acties

1. Opleiding en economische behoeften beter op elkaar afstemmen

Door de behoeften van werkgevers te kennen, deze te identificeren en erop te anticiperen, kunnen overheidsdiensten hun opleidingsaanbod aanpassen en laten evolueren, zodat het zo goed mogelijk beantwoordt aan de verwachtingen van de bedrijven. Dat is het doel van deze krachtlijn: de werkgevers tot echte partners maken; opleidingsprogramma's op maat ontwikkelen; de scholen en de bedrijven dichter bij elkaar brengen via workshops om beroepen te leren kennen en opleidingen op de werkplek organiseren.

2. Personen in opleiding begeleiden naar werk

Het herwaarderen van opleidingstoelagen, het vergemakkelijken van de toegang tot crèches, het ontwikkelen van nieuwe manieren van leren en het gemakkelijker maken om studies te hervatten zijn slechts enkele van de maatregelen die zullen helpen voorkomen dat mensen afhaken.

3. Transversale vaardigheden versterken

Hoewel werkgevers bereid zijn om Brusselaars op te leiden in beroepscompetenties, zijn ze minder geneigd om hen op te leiden in transversale vaardigheden, zelfs nog minder voor kleine en middelgrote ondernemingen, die het grootste deel van het economische weefsel in Brussel uitmaken. Het is vooral in deze pijler dat we het aanleren van talen via taalimmersie of van digitale vaardigheden terugvinden, maar ook de ontwikkeling van opleidingen in soft skills, nieuwsgierigheid, autonomie, flexibiliteit, enz.

Werkgelegenheidsgraad en behoeften van de Brusselse arbeidsmarkt

In het Brussels Gewest bereikte de werkgelegenheidsgraad 66% in het eerste kwartaal van 2023. Dit is het enige gewest in ons land waar dit cijfer stijgt, aangezien het in Wallonië daalt en in Vlaanderen stagneert. Toch is er nog een lange weg af te leggen om de nationale doelstelling van 80% te halen. Dit betekent dat tegen 2030 nog 116.000 Brusselaars een job zullen moeten vinden.

De Brusselse arbeidsmarkt is echter zeer veeleisend in termen van kwalificatie en vereist steeds meer gespecialiseerde vaardigheden. Tezelfdertijd is het aantal vacatures waarvoor een bachelor- of masterdiploma vereist is, met 19,5% gestegen, terwijl het aantal vacatures waarvoor geen diploma vereist is, met 48% is gedaald. Het is een feit: een gebrek aan vaardigheden is een barrière voor tewerkstelling.