Tewerkstellingsmaatregelen in Brussel

Actualiteit
Tewerkstellingsmaatregelen in Brussel

Hoe reageren op deze ongekende economische crisis om de tewerkstelling te ondersteunen? Voor sommigen lijkt dit een onmogelijke onderneming.

De uitdaging is echter van fundamenteel belang voor de tewerkstelling van de Brusselaars die het slachtoffer werden van de COVID-19-crisis. Nu is het tijd voor actie: dat is het leidmotief van de minister van Werk, Bernard Clerfayt.

Voor nieuwe werkzoekenden is de factor “tijd” inderdaad doorslaggevend. Ze moeten zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen gaan. Daarbij mogen we niet vergeten dat alle werkzoekenden de lopende begeleidingen en opleidingen moeten blijven genieten. Daar waar het nodig is, moeten accenten worden gelegd, zonder de lopende begeleidingsprocessen in gevaar te brengen. Deze dubbele doelstelling rechtvaardigt de fasering van de tewerkstellingsmaatregelen in Brussel.

Het geheel aan tewerkstellingsmaatregelen vereist een aanzienlijke inspanning van het Gewest. De Brusselse minister wil echter dat alle beleidsmakers erbij betrokken worden: “We werken aan oplossingen, maar zonder een federaal relanceplan dat gelijkwaardig is aan dat van de buurlanden en gecoördineerd wordt met het Europese plan, kunnen deze maatregelen niet alle verwachte effecten hebben.” Laten we, om deze verwachtingen te kwantificeren, niet vergeten dat Duitsland een herstelplan heeft van 135 miljard euro en Frankrijk een van 100 miljard euro. We zouden een proportioneel gelijkwaardig relanceplan van 17 à 18 miljard euro moeten hebben.

“Opveringsfonds” voor tewerkstelling in Brussel

Elke werknemer die in de context van een faillissement wordt ontslagen, krijgt steun in overeenstemming met zijn vaardigheden. Doelstelling: werknemers naar de sectoren met de meeste jobkansen leiden, waarbij het oorspronkelijke werkterrein van de werknemer geen belemmering mag vormen. Het belangrijke overleg met de sociale partners over de modellering van deze voorziening zou binnenkort moeten worden afgerond. Het "Opveringsfonds" zal met terugwerkende kracht tot 1/9/2020 in werking treden. Het budget voor deze maatregel bedraagt 875.000 euro in 2020 en 3,5 miljoen euro in 2021.

Activa-19, nieuwe tewerkstellingssteun voor Brusselaars

Activa-19 treedt in werking op 1 januari 2021. De maatregel richt zich tot een bepaald publiek, is beperkt in de tijd en toegankelijk voor alle Brusselaars die hun job hebben verloren sinds het begin van de crisis, tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021. Doelstelling: een bijkomend voordeel geven aan de Brusselse werkzoekenden. Dit zijn de toekenningsvoorwaarden:

• Afgestudeerden van de middelbare school of onder deze certificering activeren een maandelijkse aanwervingspremie van 800 euro gedurende 6 maanden; ook geldig voor nieuwe inschrijvers die hun studies hebben voltooid.

• Afgestudeerden in het hoger onderwijs activeren een maandelijkse aanwervingspremie van 500 euro, ook gedurende 6 maanden.

In 2021 wordt een budget van 30 miljoen voorzien en in 2022 een van 15 miljoen euro.

Versterking van het opleidingsaanbod

Het verwerven en versterken van vaardigheden, of ze nu taalkundig, digitaal of beroepsgerelateerd zijn, moet een noodzakelijke stap worden voor werkzoekenden. Werkzoekenden zullen worden uitgenodigd om hun vaardigheden te verbeteren. Ze zullen worden ondersteund om hun opleiding af te stemmen op de behoeften van de Brusselse arbeidsmarkt. Dit zijn de hoofdprioriteiten:

  • Het aanbod van face-to-face- en afstandsonderwijs (e-learning) kwantitatief en kwalitatief versterken door zowel op werkzoekenden als op economisch werkloos gestelde werknemers te focussen;
  • Korte opleidingen aanbieden die rechtstreeks verband houden met een beroep waar vraag naar is;
  • Technische en educatieve tools met betrekking tot afstandsonderwijs ontwikkelen: inhoud met hoge toegevoegde waarde, coaching en begeleiding;
  • Zorgen voor gratis opleidingen op afstand voor economisch werkloos gestelde werknemers.

Voor deze maatregel wordt 900.000 euro voorzien in 2020 en 3.600.000 euro in 2021.

Versterkte begeleiding

Het toenemend aantal werkzoekenden zal begeleid moeten worden. Tegelijkertijd moet de digitalisering van een deel van de Actiris-diensten worden verdergezet en mag de digitale kloof niet groter worden. Om in te spelen op deze verandering, wordt 330.000 euro toegekend in 2020, 7,9 miljoen in 2021 en 8 miljoen in 2022.

Zelfstandigen die hun activiteiten hebben moeten stopzetten, weer op de rails krijgen

Een Brusselse zelfstandige die het slachtoffer is van een faillissement, moet snel kunnen reageren. Daarom heeft het starten van een nieuw loopbaantraject via de “Artikel 60” -maatregel voordelen: toegang tot het recht op werkloosheidsuitkeringen, nieuwe beroepservaring opdoen, specifieke opleidingen krijgen aangepast aan de ontwikkeling van iemands vaardigheden, alsook professionele en sociale begeleiding genieten. Negentien begeleiders-contactpersonen en 300 inschakelingsbetrekkingen worden gefinancierd. Voor deze maatregel wordt 300.000 euro vrijgemaakt in 2020 en 2,95 miljoen euro in 2021.

Steun aan de sociale en gezondheidssector

Honderd nieuwe geco-betrekkingen zullen worden toegewezen aan de sector van de gezondheidszorg voor een vaste periode van 2 jaar (2021-2022). Ook na deze termijn kunnen de bevoegde ministers de betrokken structuren blijven ondersteunen. Deze betrekkingen zullen worden toegekend via een projectoproep. Het jaarlijks toegewezen budget bedraagt 4.550.000 euro.

Steun voor zelftewerkstelling en activiteitencoöperaties

Het Brussels Gewest beschikt over twee doeltreffende mechanismen: de premie voor zelfstandigen en de activiteitencoöperaties. De premie wordt gestimuleerd en de bedragen worden verhoogd vanaf begin 2021 met terugwerkende kracht tot 1/09/2020:

  • 1.250 euro de eerste maand,
  • 1.000 euro de tweede maand,
  • 750 euro de derde maand,
  • 500 euro de laatste 3 maanden (in plaats van 250 euro voor de 5de en 6de maand).

De activiteitencoöperaties zullen worden aangemoedigd om ondernemers of zelfstandigen die het slachtoffer werden van faillissementen of met een slechte economische gezondheid naar aanleiding van de COVID-19-crisis, te begeleiden. Een specifieke begeleiding op maat kan worden voorzien om tegemoet te komen aan hun behoeften, zodat een economische activiteit kan worden ontwikkeld die arbeidsmogelijkheden biedt.

Om ondernemers die bijna failliet zijn, te begeleiden, zal de eerste “terugkoopcoöperatie” in België worden opgericht. Deze structuur is bedoeld om te voorkomen dat ondernemers (en hun personeel) werkloos worden als gevolg van de COVID-19-crisis. De coöperatie biedt “gedragen ondernemerschap” aan ondernemers die in ernstige moeilijkheden verkeren, die quasi failliet zijn of die hun activiteit hebben moeten staken, met de bedoeling deze weer op gang te brengen. Ze zullen hun activiteit in dit gedeelde bedrijf kunnen hervatten en kunnen gebruikmaken van verschillende diensten, zoals boekhouding, communicatie, herinneringen aan klanten en geschillenbeslechting, ondersteuningsgroep tussen ondernemers onderling, persoonlijke begeleiding en projectontwikkeling.

Voor deze maatregel wordt een budget van 140.000 euro voorzien in 2020 en 850.000 euro in 2021.