Efficiëntere testen tegen discriminatie bij aanwerving

Actualiteit
Foto van een jonge vrouw tijdens een sollicitatiegesprek

Op voorstel van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, heeft de Brusselse Regering in eerste lezing ingestemd met het versterken van de testen tegen discriminatie bij aanwerving.

“Brussel is altijd een pionier geweest in de strijd tegen discriminatie bij aanwerving. Door de testen te verbeteren, bevestigen we dat! Bovendien wens ik, naast de testen, een nieuwe strategie in te voeren om elke Brusselaar, ongeacht zijn fysieke kenmerken, in staat te stellen de arbeidsmarkt te betreden. 15 sterke verbintenissen zodat alle Brusselaars dezelfde kansen krijgen om een job te vinden”, verklaart Bernard Clerfayt.

Eenvoudigere testen tegen discriminatie bij aanwerving

De gebruiksvoorwaarden van de testen zullen worden vereenvoudigd. Momenteel kunnen ze enkel  plaatsvinden op basis van meldingen. Binnenkort kunnen de gewestelijke werkgelegenheidsinspecteurs testen doen op basis van voldoende vermoeden.

Geen willekeur maar objectief vermoeden

De testen zullen ook proactiever zijn. Er is hier geen sprake van testen die willekeurig worden uitgevoerd. Indien daarentegen uit een onderzoek een redelijk vermoeden van discriminatie in een activiteitensector blijkt, kunnen de inspecteurs met voorafgaande toestemming van het Arbeidsauditoraat discriminatietesten in deze sector uitvoeren.

Ook ter plaatse

Ten slotte zullen de inspecteurs zich ook onder een valse naam kunnen aanmelden binnen een bedrijf om een eventueel verschil in behandeling te laten vaststellen.

Brussels Gewest tot de voorhoede

Brussel is altijd een pionier geweest in de strijd tegen discriminatie bij aanwerving. Sinds 2018 kunnen gewestelijke werkgelegenheidsinspecteurs praktijktesten uitvoeren om gevallen van discriminatie te objectiveren. Bovendien hebben de Brusselse huisvestingsinspectie en de federale sociale inspectie grotendeels inspiratie geput uit deze regelgeving om op hun niveau gelijkaardige testen uit te voeren.

Onevenredigheid van meldingen van discriminatie bij aanwerving corrigeren

Discriminatie bij aanwerving blijft een realiteit binnen ons Gewest. Het fenomeen van de ongelijke toegang tot werk naargelang de etnische of nationale afkomst van individuen is de afgelopen jaren in talrijke studies aangetoond (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Unia, Europese Unie, enz.). Afkomst is niet het enige criterium voor discriminatie bij aanwerving. Het is een van de 19 criteria die door de antidiscriminatiewetgeving worden beschermd.

In het Brussels Gewest blijft het aantal meldingen laag, hoewel de impact van discriminatie bij aanwervingen aanzienlijk blijft. Tussen 2018 en 2021 hebben de gewestelijke werkgelegenheidsinspecteurs slechts 45 meldingen ontvangen, voornamelijk van UNIA en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Daarom heeft Bernard Clerfayt beslist om deze discriminatietesten eenvoudiger en proactiever te maken. “Discrimineren is middelen verspillen. Brussel kan het zich echter niet veroorloven om zijn eigen middelen, allemaal Brusselse talenten, te verspillen”, benadrukt de Défi-minister.

Wat u ook zou kunnen interesseren: