“Opgeven is altijd een vergissing”

Actualiteit
Internview de Bernard Clerfayt lors de son émission sur LN24

Dit artikel bevat de belangrijkste punten die de Brusselse minister Bernard Clerfayt naar voren heeft gebracht tijdens een interview met LN24 op maandag 31 mei 2021.

De gezondheidscrisis, de horeca en de heropstart

Ik hoop dat we in de zomer echt zullen kunnen heropstarten! De crisis is nog niet voorbij; ik denk daarbij aan de evenementensector, aan de toeristische sector, aan iedereen die geen terras en binnenactiviteiten heeft.

In de horeca werden veel vacatures gepubliceerd, omdat een groot aantal werknemers uit de sector een job heeft gevonden in andere sectoren. De horecasector was bevreesd zijn personeelsleden met hun competenties te verliezen.

Over de faillissementen hebben we op dit ogenblik nog geen precieze cijfers. Soms zijn situaties die in het begin al kwetsbaar waren, door de crisis nog kwetsbaarder geworden. Wat de faillissementen betreft, zullen we de dingen jammer genoeg geleidelijk zien gebeuren.

Het positieve is dat de werkloosheid niet veel gestegen is in Brussel, wellicht omdat veel mensen tijdelijk werkloos zijn. Wij moeten ervan uitgaan dat hoe krachtiger het herstel zal zijn in de sectoren die zich kunnen herstellen en die het goed doen, des te groter de kans is dat wij de schade voor de werkgelegenheid kunnen beperken.

Jeugdwerkloosheid

Veel van de bedrijven die hun werkzaamheden hebben stopgezet, hebben hun personeel in dienst gehouden dankzij de tijdelijke werkloosheid, maar zij hebben geen personeel meer in dienst genomen vanwege de onzekerheid over de toekomst. Al degenen die de arbeidsmarkt betraden, werden geconfronteerd met een tamelijk trage markt met weinig aanwervingen. Het is dan ook de jeugdwerkloosheid die sterk gestegen is, terwijl de totale werkloosheid weinig toegenomen is.

Ongeveer 8.000 jongeren onder de 25 jaar zijn ingeschreven als werkzoekenden en dit aantal zou in september nog hoger kunnen liggen. We stellen vast dat de toename van het aantal jonge werkzoekenden groter is in de gemeenten van de tweede ring. Jonge afgestudeerden zijn daar meer aanwezig en hebben geen werk gevonden, terwijl de minst gekwalificeerde jongeren uit de centrale wijken wel werk hebben gevonden. Aangezien de agentschappen van Actiris gesloten waren, konden sommige mensen zich bovendien gedurende een hele periode niet inschrijven, wat de stijging ook verklaart.

Goed moment om eigen zaak op te starten?

De markt is moeilijk, maar in een economische crisis zullen sommige bedrijven failliet gaan en andere worden opgestart. Er zullen nieuwe vormen van consumptie en productie op gang komen. En dat is een enorme kans. Dus voor degenen die ideeën hebben: dit is het moment om een eigen zaak op te starten. Het is altijd een vergissing om op te geven. Er zijn genoeg jonge mensen die een eigen zaak beginnen; er zijn genoeg steunformules. Er zijn nog steeds goede ideeën om over te nemen of in het buitenland te pikken. Er moeten projecten worden uitgevonden.

In het Brussels Gewest beschikken we over een goed kader dat het mogelijk maakt jongeren te ondersteunen. Er is een hele reeks digitaal georiënteerde bedrijfscentra, financiële steun en begeleiding voorhanden.

Laïciteit en de hoofddoek

Het onderwerp ligt gevoelig en is zeer politiek geladen; het is niet onredelijk dat politici het aangrijpen om de zaken te laten vooruitgaan. Het is een kwestie van identiteit en belangrijk voor de erkenning van iedereen. Alle vrouwen moeten kunnen beslissen om te werken en er mag geen gevoel van discriminatie zijn. In mijn partij stellen we dat in het openbaar ambt, wanneer je een openbare functie aanvaardt, je uiteraard recht heeft op respect voor je identiteit, je overtuigingen en je geloofsovertuiging. Ambtenaren mogen niet gepest worden, maar wanneer je in dienst staat van het publiek, moet je je gematigd opstellen tegenover je klanten, je gebruikers; dat is een kwestie van niveau. Wij zijn voorstander van een neutrale openbare dienst, een neutraal voorkomen. Dat is niet alleen een kwestie van religie. Een ambtenaar richt zich tot mensen die niet de keuze hebben om een andere dienst te gebruiken. Ik denk dat deze beslissing in eerste aanleg, waarbij het verbod op het dragen van de hoofddoek in een zeer specifiek geval als discriminerend wordt beschouwd, geen precedent schept. Het betreft de zaak van een vrouw die zich gediscrimineerd voelt in het kader van een concours voor een baan. Als deze zaak tot algemene regel wordt verheven, zou er beroep tegen moeten worden aangetekend.

De politici moeten beslissen; wij denken dat een rechterlijke beslissing er geen algemene regel van maakt. De kwestie is altijd het evenwicht tussen de religieuze identiteit en de dienstverlening die aan de cliënt verschuldigd is. Is het alleen de vrijheid van de ambtenaar die telt? Of houden we ook rekening met de gebruiker?

Wat de beperking tot gezagsfuncties betreft, is deze nuancering zeer ingewikkeld om toe te passen. Ze lijkt me niet erg geschikt voor het genereren van geldige oplossingen.

En wat met extreemrechtse opvattingen in het leger?

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen wat een werknemer tijdens zijn werkuren doet en wat hij buiten zijn werk doet. Een ambtenaar die de hele dag zijn werk met terughoudendheid en zin voor dienstbaarheid verricht, kan 's avonds een conferentie bijwonen en een mening hebben. Iedereen heeft recht op respect voor zijn mening. Wat extreemrechts betreft, is het niet strafbaar om een ideologie te hebben, hoe afschuwelijk die ook is. Wat wel strafbaar is, is trachten mensen te werven.

Je kan een idee niet uit iemands hoofd halen, maar we moeten wel vermijden dat deze personen mensen uitnodigen om hun opvattingen te volgen. Wat we moeten doen, is voorkomen dat mensen tot daden overgaan of zich bekeren.

Het is onmogelijk te veranderen wat in de hoofden van de mensen zit, maar ze moeten hun visie wel binnenskamers houden en niet mee naar buiten nemen, alsook anderen niet nadoen.

Transparantie van overheidsfinanciën: openbudgets.brussels

Mensen klagen altijd over wat er met overheidsgeld wordt gedaan, of ze hebben twijfels. Wordt het geld wel goed besteed? Het is erg ingewikkeld om te weten te komen waar het geld naartoe gaat. Wij hebben een grote inspanning geleverd om de transparantie in het Brussels Gewest te verbeteren. Deze mogelijkheid bestond al, maar was erg moeilijk te vinden. Van dit recht op transparantie werd weinig gebruikgemaakt.

We hebben alles samengebracht op één website: openbudgets.brussel. Dit is de verstgevorderde inspanning op het gebied van transparantie in Europa, met uitzondering van de Scandinavische landen misschien. Elke actor wordt geïdentificeerd aan de hand van zijn KBO-nummer, een unieke identificatiecode. We weten wie geld ontvangt, en wie geld geeft.

Via een zoekopdracht bekom je alle subsidies die werden toegekend aan een actor, een vzw, een onderneming, alsook alle overheidsopdrachten van het Brussels Gewest en alle subsidies, tot op de laatste euro.

Dit is een garantie voor transparantie die politieke debatten mogelijk zal maken. En het is belangrijk dat de mensen vertrouwen hebben in wat er met hun geld wordt gedaan.

In een interview heb ik de eerste burgemeester van Parijs geciteerd: “Openbaarheid betekent het volk beschermen.” De burgers hebben het recht te weten wat er met hun geld gebeurt, en om dat mogelijk te maken, moeten de overheden zich inspannen om die procedures transparant te maken. Waarom de naam “Openbudgets”? Omdat we de Europese naam behouden hebben.

Bernard Clerfayt op Facebook Live: “Veel werknemers die over het algemeen minder gewaardeerd worden, hebben getoond dat zij een belangrijke rol in onze samenleving spelen.”

Actualiteit
Bernard Clerfayt kreeg enorm veel vragen op maandag 18 mei op zijn Facebook Live

 

Dinsdag 19 mei 2020 – 12:00

Bernard Clerfayt kreeg enorm veel vragen op maandag 18 mei op zijn Facebook Live. Hieronder volgt een verslag van de belangrijkste onderwerpen. Andere thema’s werden door de minister van Werk en Beroepsopleiding behandeld tijdens zijn interview van vrijdag op BX1.

(Bekijk of herbekijk deze Facebook Live hier)

Huishoudhulpen: het had een drama kunnen worden!

De minister van Werk, die vragen kreeg over zijn beleid in de sector van de dienstencheques, herinnert er in de eerste plaats aan dat waakzaamheid geboden was tegenover de sector die de huishoudhulpen, van wie het inkomen aan de onderkant van de loonschaal ligt, tewerkstelt. Voor hen konden de gevolgen dramatisch zijn bij een aanzienlijk inkomensverlies. Dankzij de premie die de Brusselse Regering goedkeurde, kon hun inkomen gehandhaafd worden op 95% van het volledige loon. Deze premie vult de tijdelijke werkloosheid aan.

Helder blijven en de overheden bij de heropstart betrekken

Zoals gewoonlijk geeft Bernard Clerfayt blijk van scherpzinnigheid, wanneer hij de crisissituatie die wij doormaken en die reeds een economische en sociale crisis geworden is, analyseert. Hij herhaalt dat sommige sectoren nog steeds stilliggen en dat Brussel 170.000 tijdelijke werklozen telt. De periode van de daling van de werkloosheid is momenteel dus afgelopen. De minister van Werk pleit er krachtig voor om de maatregelen van tijdelijke werkloosheid te verlengen.

Naar aanleiding van een vraag over de tussenkomsten van het Brussels Gewest in het kader van de crisis, heeft de minister in herinnering gebracht dat het overbruggingsrecht gedekt wordt door de federale overheid. Het Gewest hoeft niets bij te passen. “We hebben al meer dan 350 miljoen euro steun verleend aan diegenen die geen recht hebben op de tussenkomsten van de federale regering, en we hebben alle lopende subsidies behouden om de sectoren die gewoonlijk door het Brussels Gewest ondersteund worden, in staat te stellen te overleven.”

“Overal zullen de staten de staatskas moeten aanspreken om de sociale uitgaven te ondersteunen en om de economische sectoren te ondersteunen”, aldus de minister. Daarbovenop wordt nu al een bijkomend tekort van 20 à 25 miljard euro aangekondigd op federaal niveau; in Brussel zullen we een bijkomend tekort van 500 miljoen euro hebben. Deze rol van ondersteuning en van steun bij de heropstart is normaal in geval van een crisis.

We zullen onze crisisplannen moeten voltooien

Vervolgens werd een vraag gesteld over het gezondheidsbeleid in het licht van deze gezondheidscrisis waarop Bernard Clerfayt enorm de nadruk legde op de vaststelling die gemaakt dient te worden: “Ons gezondheidssysteem heeft globaal gezien goed standgehouden, wat in andere landen niet het geval is geweest.” Na de buitengewone professionele en menselijke inzet van alle dienstverleners in de sector van de gezondheidszorg te hebben benadrukt, wijst de minister op een eerste lacune die de komende maanden opgevuld zal moeten worden. “We hebben crisisplannen voor tal van situaties, maar voor dit soort crisis hadden we geen specifiek interventieplan en waren we onvoldoende voorbereid. Duitsland bijvoorbeeld heeft veel sneller kunnen reageren.” Een ander belangrijk punt dat Bernard Clerfayt aanhaalde, betreft de noodzaak om het statuut van het gezondheidspersoneel op te waarderen: “De instellingen en de ziekenhuizen zijn reeds lang vragende partij.” De minister van Werk benadrukt overigens dat deze instellingen in staat zijn om aan te werven.

“De maatregelen voor de asielen moesten versoepeld worden”

Tijdens de strikte lockdown was er ook sprake van dierenwelzijn en van de gezondheid van de dieren in de asielen. De minister van Dierenwelzijn herhaalde dat zijn grootste bezorgdheid betrekking had op de zorg voor de dieren door de vrijwilligers van de asielen en het risico op een teveel aan op te vangen dieren. Zijn eerste stap bestond erin de federale overheid aan te spreken in verband met het versoepelen van de maatregelen. De minister heeft overigens verschillende vragen in verband met dierenwelzijn gekregen. Het voornaamste is dat de dieren verzorgd konden worden en dat tal van opvangbaasjes tijdens deze periode een dier hebben opgevangen.

Brussel en de Nationale Veiligheidsraad

Over de deelname van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de Nationale Veiligheidsraad zegt minister Clerfayt dat “de gewesten formeel gezien geen lid zijn. De ministers-presidenten worden er uitgenodigd in de hoedanigheid van adviseur, wat een goede zaak is”. Toch betreurt de minister het dat beslist werd om het Brussels Gewest niet méér te helpen, “terwijl Brussel 20% van de economische activiteit van het land ondersteunt”, stelde hij.

Verplichte mondmaskers?

Op de vraag of het dragen van een mondmasker een verplichting is, antwoordt de minister dat de beslissing daaromtrent een bevoegdheid van de federale regering is. Wat de meer praktische aspecten betreft, preciseert hij dat “de belangrijkste handeling om het virus tegen te houden, het wassen van de handen is, en vervolgens het afstand houden. En dan volgt het mondmasker. Het masker biedt onvoldoende bescherming; de andere beschermende handelingen zijn onontbeerlijk”. Het spreekt voor zich dat een mondmasker noodzakelijk is wanneer de veilige afstand niet gewaarborgd kan worden, zoals op het openbaar vervoer of bij de kapper.

De op te waarderen beroepen

“Veel werknemers die over het algemeen minder gewaardeerd worden, hebben getoond dat zij een belangrijke rol in onze samenleving spelen.” “We zullen moeten toezien op het verkleinen van de ongelijkheden, en deze noodzakelijke beroepen, die nuttig zijn voor onze veiligheid en onze gezondheid, opwaarderen.”

De crisis versnelt de veranderingen

De arbeidsmarkt verandert voortdurend. De crisis versnelt de veranderingen. We doen een beroep op technologie voor een hele reeks acties. “De Brusselse besturen zijn vragende partij om het sneller te laten gaan; de vraag om verandering is onwaarschijnlijk.” Vandaag stelt niemand meer in vraag dat “de kennis van digitale tools een noodzakelijke voorwaarde is om een job te vinden. We zullen de online-opleidingen moeten uitbreiden, in de digitale sector.”

De minister van Werk maakt van de gelegenheid gebruik om een oproep te lanceren: “Aan zij die tijdelijk werkloos zijn, profiteer ervan om uw competenties aan te vullen.” Ook brengt hij de knelpuntsectoren in herinnering: gezondheid, bouw en transport. We zullen een antwoord moeten formuleren op dit tekort aan arbeidskrachten. Wat de bouwsector betreft, gaat het om een grote uitdaging met de klimaatwijziging waarmee we te maken krijgen (nieuwe technieken van passiefbouw).

De gemeenten in de frontlinie van de crisis

Om af te ronden, als minister van Plaatselijke Besturen en verhinderd burgemeester, “ben ik ervan overtuigd dat de gemeenten een zekere macht hebben om de crisis aan te pakken”. De financiën van de meeste gemeenten zijn sinds twee jaar gezond. “Dat is een beslissing die ik genomen heb: de gemeenten mogen hun gecumuleerde bonussen gebruiken om de crisis het hoofd te bieden. Vervolgens zullen we zien welke gemeenten op het einde van het jaar het meest geholpen zullen moeten worden.” Laat ons niet vergeten dat de steun van het Gewest aan de OCMW’s net met 30 miljoen euro verhoogd werd.

Onze samenleving is veerkrachtig

Bij wijze van conclusie stelt de minister vast dat “deze crisis ons erg onrustig maakt, maar ons ook toont hoe veerkrachtig onze samenleving is, en hoe we in staat zijn om het hoofd te bieden aan een pandemie zoals we ons nooit hadden kunnen voorstellen”.

“Brussel zal met een krappe begroting 20% van de economische activiteit van het land moeten ondersteunen!” - Bernard Clerfayt roept de federale overheid op tot tussenkomst

Actualiteit
Bernard Clerfayt, Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bernard Clerfayt was vrijdag 15 mei te gast op BX1. Dit artikel is een samenvatting van zijn belangrijkste uitspraken.  

Als Brussels minister van Werk, was Bernard Clerfayt afgelopen vrijdag te gast op BX1 om er te spreken over het kunstenaarsstatuut en de moeilijkheden die artiesten ondervinden in deze crisisperiode. Hij herinnerde aan de tekortkomingen van het kunstenaarsstatuut in België en de noodzaak om hieraan tegemoet te komen op nationaal niveau. Hij stelde echter vast dat we vandaag dringend een oplossing moeten vinden voor deze mensen die geen bezoldigde dienstactiviteit meer kunnen uitoefenen en die hun vooruitzichten met de dag zien verslechteren naar aanleiding van de annulering van evenementen.

8.4 miljoen voor de culturele sector

Bernard Clerfayt kondigde aan dat de Brusselse regering bijgevolg beslist heeft om de cultuursector te hulp te komen door een budget van 8,4 miljoen euro vrij te maken. Met deze enveloppe zullen de structuren in de culturele sector en de uitzendkrachten persoonlijk geholpen kunnen worden. Een eenmalige financiële steun van 1.500 euro wordt toegekend aan diegenen die verlof moeten nemen zonder sociale rechten. De minister herinnert eraan dat deze beslissing niet sneller genomen kon worden omdat het gewest wachtte op de beslissing van de federale regering over deze materie. Het Brussels Gewest handelt dus bij gebrek aan federale maatregelen. "De tijd dringt. De Brusselse administratie die reeds onder druk staat, heeft van de Brusselse regering de opdracht gekregen om een webplatform op te zetten met daarin alle informatie van de betrokken instellingen, vzw’s en personen. We zullen er alles aan doen om deze steunmaatregelen zo snel mogelijk in de praktijk te brengen."

De activering van het overbruggingsrecht heeft goed gewerkt

Wat de algemene situatie betreft, benadrukt de minister van Werk dat ons land goed gereageerd heeft door het overbruggingsrecht te activeren. "Ik steun daarom de verlenging van de tijdelijke werkloosheid tot 31 augustus en zelfs langer voor de sectoren die op langere termijn worden getroffen, zoals de horeca, de toerisme- en de evenementensector", aldus de minister van Werk.

Brussel blijft de economische spil van België

De economische activiteit zal dit jaar waarschijnlijk met 10% afnemen, met als logisch gevolg een banenverlies bij een aantal bedrijven. De minister geeft aan dat de afname van het aantal uitzendkrachten bij privébedrijven helaas een voorbode is van dit toekomstige banenverlies. “Ik krijg verontrustende cijfers: tussen de 10 en 30 duizend bijkomende uitkeringsgerechtigde werkzoekenden in Brussel. De Brusselse regering werkt actief samen met haar administratie om de beste instrumenten voor economisch herstel vast te leggen. We mogen niet vergeten dat met 20% van de economische activiteit van het land, Brussel enkel die middelen krijgt op schaal van het evenredige deel van zijn bevolking, dat wil zeggen 11%. Met deze krappe begroting zullen we 20% van de economische activiteit van het land moeten ondersteunen."

De Brusselse minister herinnert eraan dat Brussel de economische spil van België blijft en dat het ondersteunen van jobs op het Brussels grondgebied belangrijk is voor het hele land. 

Omscholing zal nodig zijn

Volgens de Brusselse minister zullen de relancemaatregelen het verlies van werkgelegenheid niet kunnen opvangen. Het is daarom essentieel dat deze mensen ondersteund worden. Voor werknemers in sectoren die hiervan op lange termijn nadeel van zullen ondervinden moet omscholing overwogen worden door middel van opleidingen. "Bepaalde ontwikkelingen waren reeds ingecalculeerd en de crisis heeft ze versneld, zoals de overgang naar telewerken en de essentiële beheersing van digitale tools.”

Veel opleidingen worden reeds aangeboden door Bruxelles-Formation en zijn online beschikbaar, ook voor mensen die tijdelijk werkloos zijn. Ze zullen worden bijgewerkt zodat ze beter aansluiten bij de recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

De minister van Beroepsopleiding laat nog weten dat de face-to-face opleidingen op dit ogenblik opnieuw worden georganiseerd. Ook stages worden deze week hervat.

De digitale technologie ten dienste van de pedagogie

Wat het onderwijs op afstand betreft, is Bernard Clerfayt als minister van Digitale Transitie gestart met de inzameling van computers om ze gebruiksklaar te maken en ter beschikking te stellen van Brusselse studenten die geen computer hebben. Leerkrachten zullen ook opgeleid moeten worden zodat ze al het digitale potentieel kunnen benutten ter ondersteuning van hun pedagogie. "België heeft een achterstand die  dringend moet worden weggewerkt. Deze vaardigheden zullen essentieel zijn op de arbeidsmarkt van morgen."

Pandemie Coronavirus: de Brusselse Hoofdstedelijke Regering neemt ongeziene economische en sociale maatregelen

Persbericht

De zware crisis die België vandaag door de pandemie van het coronavirus meemaakt en de noodzakelijke maatregelen die genomen werden na afloop van de Nationale Veiligheidsraad, hebben grote gevolgen voor het leven van de burgers, maar ook voor de ondernemingen en hun werknemers.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft vandaag, 19 maart,  beslist om ongeziene economische en sociale maatregelen te nemen om de zwaarst getroffen sectoren te ondersteunen. Zij maakt daarvoor een budget van meer dan 150 miljoen euro vrij:

 • Een eenmalige premie van 4.000 euro per bedrijf dat naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad verplicht moet sluiten en dat behoort tot een van de volgende sectoren:
  • Eet- en drinkgelegenheden (NACE-code 56);
  • Logies (NACE-code 55);
  • Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en
  • aanverwante activiteiten (NACE-code 79);
  • De kleinhandel, met uitzondering van de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels; de dierenvoedingswinkels; de apotheken; de krantenwinkels; de tankstations en leveranciers van brandstoffen.
  • Recreatie- en sportactiviteiten (NACE-code 92 & 93)
  • De praktische details voor het verkrijgen van deze premie zullen - zodra ze in ons bezit zijn - op deze pagina worden gecommuniceerd. 
   Wil u daar van op de hoogte worden gebracht? Laat dan hier uw e-mail achter en dan sturen we u meteen een e-mail wanneer de info beschikbaar is.
    
 • Een eenmalige premie van 2.000 euro voor de kapperszaken (NACE-code 96.021). 
   !! Update 24 maart : de federale regering heeft besloten om ook de kapperszaken te sluiten tot 5 april. Dit houdt natuurlijk in dat zij recht hebben op de bovenvermelde eenmalige premie van 4.000 euro.
  De praktische details voor het verkrijgen van deze premie zullen - zodra ze in ons bezit zijn - op deze pagina worden gecommuniceerd. Wil u daar van op de hoogte worden gebracht? Laat dan hier uw e-mail achter en dan sturen we u meteen een e-mail wanneer de info beschikbaar is.
   
 • Het Brussels Gewest schort de betaling van de city taks af voor het eerste semester van 2020 op.
   
 • Sterke ondersteuning van de cashflows van getroffen bedrijven door (via het Brussels Waarborgfonds) overheidsgaranties op bankleningen toe te kennen, voor een totaal bedrag van 20 miljoen euro;
   
 • Een gedelegeerde opdracht voor finance&invest.brussels, met meer bepaald:
  • de mogelijkheid om een lening tegen een verlaagde intrestvoet toe te kennen aan de kernleveranciers van de horecasector, zodat zij de horecazaken een betalingstermijn kunnen bieden;
  • horecazaken met meer dan 50 personeelsleden krijgen de mogelijkheid om een lening tegen een verlaagde intrestvoet te bekomen.
    
 • Moratorium op de kapitaalaflossing van leningen toegekend door finance&invest.brussels aan bedrijven van de getroffen sectoren;
   
 • Versnelde of zelfs vervroegde verwerking, vastlegging en uitbetaling van economische-expansiesteun voor de horeca, de toeristische sector, de evenementensector en de culturele sector;
   
 • Versterkte begeleiding van bedrijven in moeilijkheden door hub.brussels, in samenwerking met het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM), waarvan de financiering is verhoogd met 200.000 euro.
   
 • Voor de taxisector : voor 2020 wordt afgezien van de belasting op de exploitatie van taxi’s of van voertuigen met chauffeur.
   
 • Voor de sociale economie en voor de dienstencheques: de Regering heeft ook ondersteunende maatregelen genomen voor de sector van de sociale inschakelingseconomie en de dienstenchequesector. De bedrijven van de sociale inschakelingseconomie, die normaal geen aanspraak kunnen maken op economische steunmaatregelen, zullen een beroep kunnen doen op alle maatregelen die genomen zijn om het Brusselse economische weefsel naar aanleiding van de coronacrisis te ondersteunen. 

  In een geharmoniseerd federaal kader blijft de storting van de gewestelijke tussenkomst behouden, hetzij 14,60€ per uur, al dan niet gepresteerd. Hiermee kan het loon van de huishoudhulpen worden betaald voor zover de ondernemingen niet tot economische werkloosheid zijn overgegaan en wordt de sector ondersteund. Aan deze maatregel wordt 20 miljoen euro besteed. Ze is echter alleen haalbaar als de federale overheid ermee instemt de sociale bijdragen voor deze sector af te schaffen. 

 • Voor de buitenlandse handel: hub.brussels krijgt de opdracht om de gevolgen van het Covid19-virus voor de Brusselse economie en in het bijzonder voor de sterk bedreigde sectoren regelmatig op te volgen. Er wordt nauw samengewerkt met de private actoren. Naar aanleiding van de afgelasting van buitenlandse missies (grote beurzen, missies in risicogebieden) neemt hub.brussels individueel contact op met de bedrijven om hen duidelijke uitleg te verschaffen over de technische details (informatie over de afgelasting, uitleg over de manier waarop hun kosten terugbetaald kunnen worden, enz.). Afhankelijk van de evolutie van de toestand zal hub.brussels alternatieve voorstellen voor de afgelaste missies formuleren.
   
 • Voor het Imago van Brussel, Sport en Gelijke Kansen: om de associatieve sector en de evenementen-, toerisme-, cultuur- en sportsector in Brussel te steunen zijn uitzonderlijke maatregelen genomen in de beleidsgebieden Imago van Brussel, Sport en Gelijke Kansen en Sociale Cohesie :
  • Wat de bevordering van het Imago van Brussel betreft, en dan meer bepaald voor de evenementen die volledig of gedeeltelijk plaatsvinden van 1 maart tot en met 30 april 2020:
   • Voor evenementen die uitgesteld worden naar een later tijdstip in 2020, blijft de toegekende subsidie bestaan zonder dat het subsidiebesluit en het toegekende bedrag gewijzigd worden.
   • Voor afgelaste evenementen geeft de Regering toelating om deze subsidie te gebruiken om de facturen voor de reeds aangegane en niet annuleerbare uitgaven voor het evenement te vereffenen.

  • Wat betreft Sport, Gelijke Kansen en Sociale Cohesie:
   • Als voor een afgeschaft evenement kosten zijn aangegaan die niet teruggedraaid kunnen worden, hoeft de organisatie de subsidie niet terug te betalen.
   • Als het evenement wordt uitgesteld naar een latere datum hoeft geen nieuwe aanvraagprocedure voor een subsidie opgestart te worden en wordt de analyse van de verantwoordingstukken versoepeld.
     
 • Opschorting van de LEZ-boetes 
  Ten slotte heeft de Brusselse Regering beslist de datum te wijzigen waarop de verzending van de boetes in het kader van de Low Emission Zone van start gaat (oorspronkelijk gepland voor 1 april 2020) en de verzending van de boetes tijdelijk op te schorten voor de sinds 2018 betrokken voertuigen.  
  De inwerkingtreding van de boetes wordt uitgesteld tot de eerste dag na de einddatum van de maatregelen die de federale overheid neemt ter bestrijding van de Covid-19 pandemie. 

  Brussel beschikt sinds 1 januari 2018 over een lage emissiezone die het gebruik van de meest vervuilende voertuigen beperkt om de luchtkwaliteit en de gezondheid van de bevolking te verbeteren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

  Gezien de crisis die wij momenteel doormaken, moeten alle getroffen burgers de kans krijgen om naar het ziekenhuis te gaan en dienen alle andere verplaatsingen mogelijk gemaakt te worden die essentieel zijn als gevolg van deze pandemie.

Deze maatregelen zijn een aanvulling op de maatregelen die op Europees en federaal niveau zijn genomen om de economische crisis het hoofd te bieden die ons land hard treft.

Voor alle vragen over deze economische maatregelen en steun aan de Brusselse bedrijven kan men terecht op het nummer 1819 of op de website www.1819.brussels

Bron: Persbericht van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering